Ny bok om kjønn og rett

Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå har arbeidet munnet ut i en ny antologi om kjønn og rett i jusstudiet.

Retten regulerer rettigheter og plikter, rettsvern og straff – den kan skape, opprettholde og endre samfunnets fordeling av makt og ressurser mellom individer og grupper. En viktig del av samfunnsoppdraget til juristutdanningen er å skape forståelse for hvordan rettslige strukturer, regler og avgjørelser kan føre til – eller motvirke – ulikhet og diskriminering.

Forrige dekanat satte i gang et større arbeid for å integrere kjBildet kan inneholde: rektangel, tre, font, murstein, symmetri.ønnsperspektiv i studiet. Daværende studiedekan Erling Hjelmeng oppnevnte en rådgivende arbeidsgruppe for dette arbeidet. Som del av arbeidsgruppens mandat sto følgende : "En integrasjon av kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektivet er en langsiktig faglig prosess som forutsetter samarbeid mellom forskere som arbeider innenfor tverrgående fagfelt som kvinnerett og diskriminerings- og likestillingsrett og andre juridiske disipliner. For å fremme integrasjon av kjønnsperspektivet på lenger sikt bes arbeidsgruppen: Utpeke et redaksjonsutvalg som inviterer interesserte faglærere fra ulike områder til samarbeid om å skrive fram en antologi bestående av artikler som tar opp temaer som berører ulike aspekter ved forholdet mellom kjønn og rett innen ulike fag. Det er ønskelig med en «open access» publikasjon på et anerkjent forlag som kan publiseres på nettsiden for Kjønnsperspektiv i juss studiet."

Redaksjonsutvalget ble etter hvert oppnevnt av Erling, og boken "Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet" er nå publisert!

Boken er presentert på forlagets nettside og er "open access", både boken i sin helhet og hvert enkelt kapittel. Boken inneholder bidrag fra en lang rekke ansatte ved fakultetet, og inneholder bidrag relevante for fag på hvert studieår. (Fire av kapitlene er allerede satt opp som hovedlitteratur på studiet f.o.m. høstsemesteret 2022.)

Trykte eksemplarer av boken foreligger ikke ennå.

Publisert 16. juni 2022 11:40 - Sist endret 16. juni 2022 11:40