Ida Gundersby Rognlien

Postdoktorstipendiat
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Institutt for offentlig rett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Rognliens primære forskningsfelt er fattigdom i nordiske velferdssamfunn, sammensatt diskriminering, velferdsrett/sosialrett, likestilling- og diskrimineringsrett.

Hun er for tiden postdoktor i prosjektet "Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler - straff, marginalisering og tilgang til velferdstjenester". I det tverrfaglige prosjektet (medisin, kriminologi og juss), skal delprosjekt 1 identifisere mulige juridiske utfordringer og hindringer for levering av helsetjenester i fengsel, samt se på hvordan disse utfordringene og hindringene kan unngås i praksis. Prosjektet kombinerer rettsdogmatisk analyse av relevante rettskilder i skjæringspunktet mellom straffegjennomføringsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, helserett og menneskerettigheter, med intervjuer med relevante aktører på feltet, samt kvalitative studier av klagesaker i fengsels- og helsesektoren.

Rognlien sitter i den danske redaksjonen av Retfærd - Nordisk juridisk tidskrift. Hun leder Social Rights Group ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, organiserer Nordisk sosialrettslig nettverk og forskerkaffe i forskergruppen for velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.

Hun mottok sin ph.d. i september 2020 for den rettsdogmatiske og rettsteoretiske avhandlingen "Fattigdom - Diskriminering – Relasjoner. Grunnleggende forsørgelsesrettslige problemer" ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Hun var postdoktor i prosjektet "Legislating Corona: Proportionality, Non-Discrimination and Transparency (PRONTO)" finansiert av Danmarks Frie Forskningsfond, ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked (WELMA), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Rognlien fikk advokatbevilling i 2016 etter praksis innenfor velferdsrett, strafferett og menneskerettigheter, og arbeidet i studietiden ved Husleietvistutvalget i Oslo og som rettshjelper i Juss-Buss og i veiledningstjenesten ved Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond. Hun fikk master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2014.

Rognlien har sensur-, undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor og masternivå innenfor trygderett, likestilling- og diskrimineringsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, rettsteori, juridisk metode, rettsfilosofi og rettssosiologi.

Emneord: Fattigdom, Sammensatt diskriminering, Likestillings- og diskrimineringsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett, Trygderett, Sosialrett, Straffegjennomføringsrett
Publisert 15. juni 2021 13:24 - Sist endret 22. sep. 2021 10:37