Ingvild Bruce

Bilde av Ingvild Bruce
English version of this page
Telefon +47 22845873
Mobiltelefon +47 907 86 884
Rom 317
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Ingvild Bruce er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2005), og har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen, hos Sivilombudsmannen, i Justisdepartementet, i ØKOKRIM og for Stortinget. Hun var sekretær for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon - åpen kontroll og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget som avga Dok 16 (2015-16) En evaluering av EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene.   

Hennes forskningsinteresser er knyttet til strafferett, straffeprosess, skjulte politimetoder, terrorlovgivning, etterretningsvirksomhet, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid mellom politi- og etterretningstjenester. 

Phd-prosjekt

Ingvild Bruce skriver en phd-avhandling om sikkerhetstjenesters adgang til bruk av skjulte tvangsmidler for å forebygge angrep på rikets sikkerhet. Nærmere bestemt dreier det seg om adgangen til å bruke for eksempel telefonavlytting og romavlytting før noe straffbart har skjedd, med det formål å forebygge blant annet terrorhandlinger og ulovlig etterretningsvirksomhet. Det er en sammenliknende studie som tar for seg lovgivningen i Norge, Sverige og Nederland. For Norges del er fokuset på Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) adgang til bruk av skjulte tvangsmidler i forebyggende øyemed, slik den er regulert i politiloven §§ 17d-f.

Målsetningen med sammenlikningen av de nasjonale reglene er å vurdere de ulike landenes løsninger i lys av grunnleggende rettsstatlige, menneskerettslige og demokratiske prinsipper. Analysen vil forhåpentligvis også si noe hvilke prinsipper som bør gjelde for utviklingen av regler om preventiv metodebruk i en demokratisk rettsstat. Prosjektet har den engelske tittelen Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security - a comparative study.
 

 

 

 

 

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Sikkerhet, Menneskerettigheter

Publikasjoner

Skjulte tvangsmidler (2. utg.)

Bok skrevet sammen med Geir Sunde Haugland (Universitetsforlaget, Oslo, 2018)

 

The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation

Bokkapittel i Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (eds.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing (Routledge 2017).

 

Politiets adgang til overvåking i fremmedkrigersaker etter norsk rett

Bokkapittel i Anna Andersson, Sofie Høgestøl og Anne Christine Lie (red.), Fremmedkrigere - Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia (Gyldendal Juridisk, Oslo, 2017)

 

Praktisk politi- og påtalesamarbeid i Europa – i saker om alvorlig organisert kriminalitet

Artikkel publisert i Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2015

 

Bruk av 'overskuddsinformasjon' som bevis

Bokkapittel i Aarli, Hedlund og Jebens (red.), Bevis i straffesaker – Utvalgte emner (Gyldendal Juridisk, Oslo, 2015)

 

Politiet driver ikke kildejakt

Kommentar publisert på NRK Ytring http://www.nrk.no/ytring/politiet-driver-ikke-_kildejakt_-1.11558068

 

Datalagringsdirektivet – en menneskerettighetskrenkelse eller -forpliktelse

Artikkel publisert i Lov og rett nr. 1 og 2/ 2010

 

Personvern, rettssikkerhet og vern mot alvorlig kriminalitet     

Bokkapittel skrevet sammen med Geir Sunde Haugland i Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget, Oslo, 2010)

 

Evaluering av lovgivningen om skjulte tvangsmidler – noen erfaringer fra Metodekontrollutvalgets arbeid

Bokkapittel i Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget, Oslo, 2010)

 

  • Bruce, Ingvild (2018). The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  Kapittel 4.

Se alle arbeider i Cristin

  • Husabø, Erling Johannes & Bruce, Ingvild (2009). Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-17757-4.  500 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Bruce, Ingvild (2019). Hvilken risiko må rettsstaten tåle? En analyse av grunnvilkåret for skjult tvangsmiddelbruk i forebyggende øyemed, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Kapittel 8.  s 93 - 108
  • Hjort, Maria Astrup & Bruce, Ingvild (2019). Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis.
  • Bruce, Ingvild (2018). Politiets adgang til overvåking i fremmedkrigersaker etter norsk rett, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Kapittel 7.  s 211 - 234

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2016 09:34 - Sist endret 24. sep. 2018 17:22