Jon T. Johnsen

Professor emeritus
Bilde av Jon T.  Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22859424
Mobiltelefon +47 41471847
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for offentlig rett Vestbygningen Karl Johansgate 47 Oslo
Postadresse Institutt for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Jon T. Johnsen er født i 1942. Han ble cand. jur i 1969 og dr juris i 1986. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, dommerfullmektig, NAVF-stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø og forsker for Justisdepartementet. Fra 1978 til 1990 var han amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for rettssosiologi og prosjektleder for Juss-Buss.

Fra 1990 har han vært professor i offentlig rett og hatt faglæreransvar i prosess, advokatrett og kliniske emner.

Han sluttet i professorstillingen etter oppnådd aldersgrense 31.12.2012, og fortsetter som professor emeritus ved Institutt for offentlig rett inntil videre

I tiden 1990-93 var han også professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. I 1989-90 var han visiting scholar ved University of California Los Angeles, i 95-96 ved University of California, Berkeley, i 2002 og 2009 ved universitetet i København og i 2008 IUEU Centre Distinguished Research Fellow ved Flinders University, Adelaide Australia. 
 

Forskning

Forskningsfeltene er særlig rettshjelp, straffeprosess, menneskerettskrav til organisering av domstoler og rettssosiologi samt tverrfaglig virksomhet.  Deltatt i internasjonale forskningsprosjekter og ekspertgrupper om rettshjelp. Utviklingsarbeid i Juss-Buss - et rettshjelptiltak for svakstilte grupper - som i dag er et permanent studenttiltak ved det juridiske fakultet. Offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp og straffeprosess.

 
Verv mv

Johnsen har vært bestyrer for Institutt for rettssosiologi, prodekanus og leder for fakultets eksamens- og undervisningsutvalg (1992-94) og dekan for fakultetet (2004-07). Han var medlem av Den nasjonale komiteen for omorganisering av juss-studiet (Fenstad-komiteen), og leder for to fakultetskomiteer som utredet studiereformen av 1996. Oppnevnt av Europarådet som ekspertmedlem av The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 2003-13  etter forslag fra Norge og fra 2014 -2017 som vitenskapelig konsulent. Han har hatt oppdrag om domstolsreform for CEPEJ i Tyrkia i 2013 og i Albania i 2014-15. Engasjert av Justisdepartementet som uavhengig ekspert på rettshjelp i forbindelse med utarbeidelse og gjennomføringen av St. meld 26 (2008-2009) ”Om offentleg rettshjelp (2008-2010).” Leder av klagenemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2012-2017.  Oppnevnt av Politidirektoratet som leder for en arbeidsgruppen som utarbeidet en overordnet nasjonal strategi for bekjempelse av datakriminalitet 2014-15.
 

Emneord: Rettshjelp, Rettssosiologi, Strafferett og straffeprosessdomstoler

Publikasjoner

 • Johnsen, Jon T. (2017). Nordic Legal Aid and 'Access to Justice' in Human Rights. A European Perspective, In Olaf Halvorsen Rønning & Ole Hammerslev (ed.),  Outsorcing legal aid in the Nordic Welfare states.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-46684-2.  Kap 10.  s 227 - 262
 • Johnsen, Jon T. (2013). Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa. Zagreb Law Review. Journal of Postgraduate Studies og Faculty of Law, University of ZaGREB.  ISSN 1848-6118.  2(1), s 127- 139
 • Johnsen, Jon T. (2012). Internasjonale perspektiver på levering av fri rettshjelp, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Artikkel.  s 268 - 292
 • Johnsen, Jon T. (2012). The European Commission For The Efficiency Of Justice (CEPEJ. Reforming European Justice Systems - "Mission Impossible?". International Journal for Court Administration.  ISSN 2156-7964.  s 1- 19
 • Johnsen, Jon T. (2011). How do the Private Professions in Finland and Norway Impact on Legal Aid Delivery?, In A. Uzelac & C.H. van Rhee (ed.),  The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change (Ius Commune Europaeum).  Intersentia.  ISBN 978-17-8068-014-9.  Kapittel.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Enforcement of Civil Claims in Criminal Litigation: The Norwegian Example, In C.H. van Rhee & A. Uzelac (ed.),  Enforcement and Enforceability Tradition and Reform.  Intersentia.  ISBN 978-94-000-0073-5.  Kapittel.  s 313 - 326
 • Johnsen, Jon T. (2010). Kritisk juss i arbeidet mitt som rettsforsker, I: Kjell Åke Modeer & Martin Sunnqvist (red.),  1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3243-3.  Kap 13.  s 201 - 225
 • Johnsen, Jon T. (2009). Drar de norske rettshjelpsreformene tilstrekkelig nytte av lærdommene fra Finland og England?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  35(2), s 157- 195
 • Johnsen, Jon T. (2009). Vulnerable Groups at the Legal Services Market, In Alan Uzelac & C.H. van Rhee (ed.),  Access to Justice and the Judicary.Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-925-4.  Kap 2.  s 31 - 44
 • Johnsen, Jon T. & Regan, Francis (2008). How to Use an International ´Best Policy´Model in the Analysis and Improvment of Finnish Legal Aid, In C.H. van Rhee & Alan Uzelac (ed.),  Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ.  Intersentia.  ISBN 978-905095-802-8.  Del III.  s 151 - 188 Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2007). Feilkilder ved ekspertbevis. Hvordan kan de påvirke utfallet av straffesaker?, I: Ståle Eskeland & Per Brandtzæg (red.),  Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid: mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27447-4.  Kapittel II.  s 16 - 27
 • Johnsen, Jon T. (2007). Human Rights in the Development of Legal Aid in Europe. The Policy Work on legal Aid in the Council of Europe and its Commission on the Efficiency of Justice (CEPEJ), In A. Uzelac & C. H. van Rhee (ed.),  Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-683-3.  Kapittel.  s 131 - 152
 • Johnsen, Jon T. & Regan, Francis (2007). Are Finland's Recent Legal Sevices Policy Reforms Swimming against the Tide of International Reforms?. Civil Justice Quarterly.  ISSN 0261-9261.  26, s 341- 357
 • Johnsen, Jon T. (2006). How has the complexity of the law and the market for legal expertise impacted on the development of legal aid in Norway?. International Journal of the Legal Profession.  ISSN 0969-5958.  13(1), s 19- 39 . doi: 10.1080/09695950600799453
 • Johnsen, Jon T. (2006). Hva ble Norge dømt for i Strasbourg?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  119(1), s 1- 70
 • Johnsen, Jon T. (2004). Anmeldelse av Knut Papendorf Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapportserien nr 47. Unipub forlag 199 s +vedlegg. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1-2), s 112- 117
 • Johnsen, Jon T. (2003). Forsvarsadvokatenes rolle i gjennomføringen og utviklingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (4), s 440- 451
 • Johnsen, Jon T. (2003). Upartisk straffeforfølgning - ramme for fornærmedes rettigheter i straffesaker?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (3), s 141- 165
 • Johnsen, Jon T. (2002). Menneskerettsvernet i straffeprosessen. Er det behov for en mer aktiv lovgiver?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9-10), s 585- 605 Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2001). Bør retten kunne ilegge en tiltalt erstatning selv om den frikjenner ham for straff?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (2), s 98- 101
 • Johnsen, Jon T. (2001). Er NOU 2000:33 en utredning med forhåndsbestilt konklusjon?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 313- 318 Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2001). Vitenskapelighet, praktikerinnsikt og reform - Synspunkter på Anne Robberstads avhandling Mellom tvekamp og inkvisisjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 464- 532 Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (1999). Journalistiske og vitenskapelige tilnærminger til straffesaker. Svar til Johs. Andenæs¿. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  nr 2, s 163- 168
 • Johnsen, Jon T. (1999). Progressive Legal Services in Norway?. International Journal of the Legal Profession.  ISSN 0969-5958.  6(3), s 261- 310
 • Johnsen, Jon T. (1999). Studies of Legal Needs and Legal Aid in a Market Context, In F. Regan; A. A. Paterson; T. Goriely & D. Fleming (ed.),  The Transformaion of Legal Aid. Comparative and Historical Studies.  Oxford University Press Oxford.  ISBN 0-19-826589-1.  Kap 9.  s 205 - 232
 • Johnsen, Jon T. (1992). Rural Justice: Country Lawyers and Legal Services in the United States and Britain. Law and Social Inquiry.  ISSN 0897-6546.  17(3), s 415- 436

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Jon T. (2003). Juss-Buss - et fagkritisk eksperiment. Idégrunnlag, arbeidsprinsipper og erfaringer. Veiledning for medarbeidere i Juss-Buss. Juss-Buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 82-991567-8-5.  139 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Jon T. (red.) (2015). «Overordnet nasjonal strategi for bekjempelse av datakriminalitet (Datakrimstrategien)» Utredning fra en gruppe oppnevnt av Politidirektoratet etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Avgitt 12. mai 2015. Leder professor dr. juris Jon T. Johnsen, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo..
 • Johnsen, Jon T. (2014). Appeals and "Trial Within Reasonable Time": A European Perspective, In Alan Uzelac & C. H. van Rhee (ed.),  Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-236-5.  Defining the Issues.  s 17 - 33
 • Johnsen, Jon T. (2012). Appeals and "Trial within reasonable time". A European perspective.
 • Johnsen, Jon T. (2012). The European Commission for The Efficienncy of Justice (CEPEJ). Reforming European justice systems -- mission impossible?.
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Johnsen, Jon T. (2012). Human rights standards for quality of legal aid and their enforcement.
 • Johnsen, Jon T. (2011). IMPLEMENTATION OF SATURN TIME MANAGEMENT TOOLS. Synthesizing report from seven test projects.
 • Johnsen, Jon T.; Stawa, Georg & Uzelac, Alan (2011). Evaluation of the Croatian Legal Aid Act and its implementation.
 • Johnsen, Jon T. (2010). CEPEJ STATISTICS ON LEGAL AID IN SCANDINAVIA. HOW RELIABLE IS IT?.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Development of a Universal Scheme on Short Legal Advice in Norway.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Implementation test of SATURN tools in selected pilot courts.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Lawyers' monopolies on legal services in Finland and Norway and their impact on legal aid delivery.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Pilot test of a protocol for the implementation of CEPEJ SATURN tools.
 • Johnsen, Jon T. & Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Sivil rettshjelp og menneskerettigheter.
 • Johnsen, Jon T.; Rønning, Olaf Halvorsen & Rognlien, Ida Gundersby (2010). Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra "Ekspertseminar om førstelinjetjenesten" 19-20. januar 2010.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Engelsk Rettshjelp. Utvikling av en målstyrt organisasjon.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Hva kan vi lære av finsk rettshjelp? En sammenlikning av rettshjelpordningene i Norge og Finland.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Might Norway learn from Finnish legal aid? A comparison of legal aid in Norway and Finland.
 • Johnsen, Jon T. (2008). The Legal Service Market And Vulnerable Groups. Lessons from Legal Aid Research.
 • Torgersen, Runar & Johnsen, Jon T. (2008). Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 6. Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2007). CEPEJ and Regional Development: the Nordic Study Example.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Feilkilder ved ekspertbevis.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Human Rights in the Development of legal aid in Europe. The Policy Work on Legal Aid in The CoE and The CEPEJ.
 • Johnsen, Jon T. (2007). ICT in the Norwegian prosecutors' offices.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Sami legal aid in Norway: legal aid as a measure for remedying legal discrimination of ethnic minorities.
 • Johnsen, Jon T. & Smolej, Mirka (2007). Time management of justice systems: a Northern Europe study.
 • Johnsen, Jon T. (2006). Feilkilder ved ekspertbevis.
 • Council of Europe, CEPEJ & Johnsen, Jon T. (ed.) (2005). European Judicial Systems 2002. Facts and Figures. Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2005). "Speeding up judicial systems". Lessons to be learned from the Report on European Judicial Systems 2002. Vis sammendrag
 • Regan, Francis & Johnsen, Jon T. (2004). Finland's recent legal services policy reforms:Swimming against the tide of international reform?. Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2003). Grenser for idrettens straffemyndighet.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Market Competition and legal aid in Norway. Paper to the ILAG Harvard conference June 18-20 2003.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Rettsliggjøring og rettshjelp. Innlegg om maktutredningen.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Problemskapende offentlighet i straffesaker.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Samisk rettshjelp. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 44- 44 Vis sammendrag
 • Johnsen, Jon T. (2001). LEGAL AID IN NORWAY Paper to the International Legal Aid Group Conference: The Challenge of the New Century Melbourne June 13-16 2001.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Modernizing a law school. Oslo 2001.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Når blir et regelverk enklere for brukeren?.
 • Johnsen, Jon T. (2000). NOU 2000:33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff. NOU - Norges offentlige utredninger. 33.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:16 - Sist endret 9. mars 2016 13:22

Forskergrupper