Jon T. Johnsen

Professor emeritus
Bilde av Jon T.  Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22859424
Mobiltelefon +47 41471847
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for offentlig rett Vestbygningen Karl Johansgate 47 Oslo
Postadresse Institutt for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Jon T. Johnsen er født i 1942. Han ble cand. jur i 1969 og dr juris i 1986. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, dommerfullmektig, NAVF-stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø og forsker for Justisdepartementet. Fra 1978 til 1990 var han amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for rettssosiologi og prosjektleder for Juss-Buss.

Fra 1990 har han vært professor i offentlig rett og hatt faglæreransvar i prosess, advokatrett og kliniske emner.

Han sluttet i professorstillingen etter oppnådd aldersgrense 31.12.2012, og fortsetter som professor emeritus ved Institutt for offentlig rett inntil videre

I tiden 1990-93 var han også professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. I 1989-90 var han visiting scholar ved University of California Los Angeles, i 95-96 ved University of California, Berkeley, i 2002 og 2009 ved universitetet i København og i 2008 IUEU Centre Distinguished Research Fellow ved Flinders University, Adelaide Australia. 

Forskning

Forskningsfeltene er særlig rettshjelp, straffeprosess, menneskerettskrav til organisering av domstoler og rettssosiologi samt tverrfaglig virksomhet.  Deltatt i internasjonale forskningsprosjekter og ekspertgrupper om rettshjelp. Utviklingsarbeid i Juss-Buss - et rettshjelptiltak for svakstilte grupper - som i dag er et permanent studenttiltak ved det juridiske fakultet. Offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp og straffeprosess.

 
Verv mv

Johnsen har vært bestyrer for Institutt for rettssosiologi, prodekanus og leder for fakultets eksamens- og undervisningsutvalg (1992-94) og dekan for fakultetet (2004-07). Han var medlem av Den nasjonale komiteen for omorganisering av juss-studiet (Fenstad-komiteen), og leder for to fakultetskomiteer som utredet studiereformen av 1996. Oppnevnt av Europarådet som ekspertmedlem av The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 2003-13  etter forslag fra Norge og fra 2014 -2019 som vitenskapelig konsulent. Han har hatt oppdrag om domstolsreform for CEPEJ i Tyrkia i 2013 og i Albania i 2014-15. Engasjert av Justisdepartementet som uavhengig ekspert på rettshjelp i forbindelse med utarbeidelse og gjennomføringen av St. meld 26 (2008-2009) ”Om offentleg rettshjelp (2008-2010).” Leder av klagenemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2012-2021.  Oppnevnt av Politidirektoratet som leder for en arbeidsgruppen som utarbeidet en overordnet nasjonal strategi for bekjempelse av datakriminalitet 2014-15.
 

Emneord: Rettshjelp, Rettssosiologi. Straffeprosess. Domstoler.
Publisert 14. mars 2008 09:16 - Sist endret 5. jan. 2021 16:28

Forskergrupper