Jørn Øyrehagen Sunde

Bilde av Jørn Øyrehagen Sunde
English version of this page
Telefon +47 22859463
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) vart can. jur. i 1999, dr. jur. i 2007 og professor i rettshistorie same året ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han vart i 2019 tilsett som professor i rettshistorie ved Institutt for offentleg rett i Oslo. Sunde hadde 2002-2021 ei bistilling som forskar ved Museet Baroniet Rosendal, og har hatt ei bistilling som forskar ved Nasjonalbiblioteket frå 2019. I perioden 2008-2010 var Sunde òg professor ved Centre for Medieval Studies.

Sunde skreiv i 1998 og 1999 to rettsvitskaplege stormasteroppgåver om juridisk metode på 1700-talet, og utvikla dette tema vidare i si doktorgradsavhandling frå 2007. I 2002 byrja han òg å arbeida med mellomalderrettshistorie, og har sidan 2014 leia eit prosjekt om Landslova av 1274. Mellom 2011 og 2015 arbeidde Sunde med Høgsteretts historie 1965-2015, og har sidan òg arbeidd med domstolar og rettsstat i Europa i det 21. hundreåret.

Sunde har via formidling mykje merksemd. Han har halde over 700 føredrag utanfor akademia, vore med å laga fire historiske utstillingar, delteke i radio- og tv-program, og skrive ei rad kronikkar og lesarinnlegg. Sunde har tre gonger fått undervisningsprisen ved Juridisk fakultet i Bergen, og fekk i 2012 Meltzer-prisen for framifrå formidling. I 2020 held han Aarebrot-førelesinga om kommunikasjonsteknologi og rettsstat i rettshistoria.

 

Forskingsfelt

Rettshistorie

Rettsstat

Juridisk metode

Lovgjevingslære

Rett og religion

Rett og teknologi

Emneord: Rettshistorie, Rettsstaten, Juridisk metode, Rett og religion, Lovgivningslære, Rettsteknologi

Utvalgte publikasjoner

Bøker

Grenstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N.

Proactive and  Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Elven International Publishing 2020 (ISBN 978-94-6236-978-8) 203 s.

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Høgsteretts historie 1965-2015 - At dømme i sidste Instans. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1551-5) 619 s.

Sunde, Jørn Øyrehagen.

"Fornuft og Erfarenhed" - Framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet. Universitetet i Bergen 2007 (ISBN 978-82-308-0369-1) 412 s.   

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Den juridiske komedien - Ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0091-7) 326 s.           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Speculum legale - Rettsspegelen: Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Fagbokforlaget 2005 (ISBN 82-450-0090-6) 410 s.     

Redigerte bøker

Hunter, Tina Soleiman; Sunde, Jørn Øyrehagen; Nordtveit, Ernst.

The Character of Petroleum Licences – A Legal Culture Analysis. Edward Elgar Publishing 2020 (ISBN 978 1 78897 619) 288 s.

Sunde, Jørn Øyrehagen; Koch, Søren.

Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978 82 450 3394 6) 801 s.

Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Juridisk metode og tenkemåte. Univeritetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-1502-835-4) 800 s.

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 (ISBN 978-82-8152-055-4) 185 s.         

Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2091-5) 358 s.        

Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245018097) 215 s.          

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3636-6) 288 s. Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014(6)

Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar.

Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget 2010 (ISBN 978-82-450-0840-1) 220 s.          

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0558-5) 249 s.         

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis. Oslo: Institutt for offentlig rett 2006 (ISBN 978-82-8063-061-2) 152 s.

Artiklar og bokkapittel 2018-2022

Sunde, Jørn Øyrehagen

Legal Culture as a tool for legal analysis. I: Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future. Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning 2021 ISBN 978-91-86645-15-1. s. 122-141

Sunde, Jørn Øyrehagen

The History of Nordic Legal Culture and Court Culture: The Story of What Should not Have Been, but Still Came to Be. I: Rethinking Nordic Courts. Springer 2021 ISBN 978-3-030-74851-7. s. 49-67

Sunde, Jørn Øyrehagen

The Virtues Building Jerusalem: The Four Daughters of God and Their Long Journey to Norwegian Law in the Thirteenth Century. I: Tracing the Jerusalem code : Volume 1 : The holy city Christian cultures in medieval Scandinavia (ca. 1100–1536). Walter de Gruyter (De Gruyter) 2021 ISBN 9783110634853. s. 500-519

Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N.

From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwegian Courts. International Journal for Court Administration, Volume 11 2020, s. 1-17

Sunde, Jørn Øyrehagen; Hunter, Tina Soliman.

Introduction. The Character of Petroleum Licences – A Legal Cultural Analysis. Edward Elgar Publishing 2020 (ISBN978 1 78897 619 0) s. 1-15

Sunde, Jørn Øyrehagen; Koch, Søren; Kjølstad, Marius Mikkel.

An Introduction to the Norwegian Legal Culture. I: Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3394-6) s. 105-148

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Ingen veg tilbake – Overordna juridisk metode frå år 1000 og inn i framtida. I: Juridisk metode og tenkemåte. Univeritetsforlaget 2019 ISBN 978-82-450-1551-5. s. 35-76

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Fordom og forvetning - Om å få historia i tale. I: Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 7-15

Sunde, Jørn Øyrehagen; Mundal, Else.

Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal og Minne 2018 (2) s. 83-114

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Fordom og forvetning - Om å få historia i tale. I: Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 7-15            

Nylund, Anna; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Courts and Court Proceedings. I: Nordic Law in European Context. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-030-03006-3. s. 201-213           

Formidling

Seriar:

Podkastserien «Lagapodden», innspelt av Nasjonalbiblioteket

Lagapodden - Hosted by Nasjonalbiblioteket (acast.com)

10 innslag om Landslova av 1274, innspelt av Landslovsprosjektet

Uploads from Landslovsprosjektet - YouTube

7 førelesingar om kva er rett, innspelt av Litteraturhuset i Bergen

hva er rett - YouTube

6 førelesinar om dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 170-talet, innspelt på Litteraturhuset i Bergen

dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet - YouTube

6 innslag om Gulatinget, innspelt av Gulatinget

Fakta om Gulatinget - YouTube

«Likeverd», «Rettsstat» og «Fridom», innspelt av Moster 2024

Moster 2024 - YouTube

 

Individuelle innslag:

«Mellom dystopi og utopi – komunikasjonsteknologi og rettsstat i norsk rettshistorie frå 1020 til 2020. Aarebrotforelesningen 2020», innspelt av Universitetet i Bergen

Aarebrotforelesningen 2020 - YouTube

 «Vår første lovbok», innspelt av Nasjonalbiblioteket

Vår første lovbok - YouTube

«Hemn», innspelt av Nasjonalbiblioteket

Hemn. Foredrag ved Jørn Øyrehagen Sunde - YouTube

Naboskap og fiendskap, innspelt av Nasjonalbiblioteket

              Jørn Øyrehagen Sunde: Naboskap og fiendskap - YouTube

«Braaten, dei castbergske barnelovene og meir enn 1000 år med urettvise», innspelt av Nasjonalbiblioteket

Jørn Øyrehagen Sunde: Braaten, dei castbergske barnelovene og meir enn tusen år med urettvise - YouTube

«Guds skjønne døtre», innspelt av Nasjonalbiblioteket

Jørn Øyrehagen Sunde: Guds skjønne døtre - YouTube

«Magnus Lagabøter», innspelt av Landslovsprosjektet

Magnus Lagabøte /// Landslovutstillingen - YouTube

«Landsloven», innspelt på Landslovsprosjektet

Lagabøtes landslov. Føredrag ved Jørn Øyrehagen Sunde (nb.no)

«Rett og kultur», innspelt av Statsarkivet i Bergen

Rett og kultur - Jørn Øyrehagen Sunde - YouTube

 «Ære gjennom 1000 år»!, innspelt av Justismuseet

Ære gjennom 1000 år - YouTube

«Botens historie», innspelt av Justismuseet

Botens historie - YouTube

«Den mellomalderske tingtradisjonen og grannestemne fram mot 1814», innspelt av Hordaland fylkeskommune

Den mellomalderske tingtradisjonen og grannestemne fram mot 1814. Prof. Jørn Øyrehagen Sunde, UiB - YouTube

«Hagen på Baroniet Rosendal», innspelt av Åsane historielag

Hagen på Baroniet Rosendal - YouTube

«Gunnar Knudsen og samfunnsreform 1885-1920», innspelt av Universitetet i Sørøst-Norge

Gunnar Knudsen og samfunnsreform gjennom lovgjeving 1885-1920 - YouTube

 

 

 

           

 

Publisert 6. nov. 2019 10:22 - Sist endret 1. apr. 2022 11:32