Jørn Øyrehagen Sunde

Bilde av Jørn Øyrehagen Sunde
English version of this page
Telefon +47 22859463
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) vart can. jur. i 1999, dr. jur. i 2007 og professor i rettshistorie same året ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han vart i 2019 tilsett som professor i rettshistorie ved Institutt for offentleg rett i Oslo. Sunde har sidan 2002 hatt ei bistilling som forskar ved Museet Baroniet Rosendal, og ei bistilling som forskar ved Nasjonalbiblioteket frå 2019. I perioden 2008-2010 var Sunde òg professor ved Centre for Medieval Studies.

 

Sunde skreiv i 1998 og 1999 to rettsvitskaplege stormasteroppgåver om juridisk metode på 1700-talet, og utvikla dette tema vidare i si doktorgradsavhandling frå 2007. I 2002 byrja han òg å arbeida med mellomalderrettshistorie, og har sidan 2014 leia eit prosjekt om Landslova av 1274. Mellom 2011 og 2015 arbeidde Sunde med Høgsteretts historie 1965-2015, og har sidan òg arbeidd med domstolar og rettsstat i Europa i det 21. hundreåret.

 

Sunde har via formidling mykje merksemd. Han har halde over 700 føredrag utanfor akademia, vore med å laga fire historiske utstillingar, delteke i radio- og tv-program, og skrive ei rad kronikkar og lesarinnlegg. Sunde har tre gonger fått undervisningsprisen ved Juridisk fakultet i Bergen, og fekk i 2012 Meltzer-prisen for framifrå formidling. I 2020 held han Aarebrot-førelesinga om kommunikasjonsteknologi og rettsstat i rettshistoria.

 

Forskingsfelt

Rettshistorie

Rettsstat

Juridisk metode

Lovgjevingslære

Rett og religion

Rett og teknologi

Emneord: Rettshistorie, Rettsstaten, Juridisk metode, Rett og religion, Lovgivningslære, Rettsteknologi

Publikasjoner

Bøker

Grenstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N.

Proactive and  Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Elven International Publishing 2020 (ISBN 978-94-6236-978-8) 203 s.

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Høgsteretts historie 1965-2015 - At dømme i sidste Instans. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1551-5) 619 s.

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

"Fornuft og Erfarenhed" - Framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet. Universitetet i Bergen 2007 (ISBN 978-82-308-0369-1) 412 s.   

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Den juridiske komedien - Ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0091-7) 326 s.    

           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Speculum legale - Rettsspegelen: Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Fagbokforlaget 2005 (ISBN 82-450-0090-6) 410 s.     

 

Redigerte bøker

Hunter, Tina Soleiman; Sunde, Jørn Øyrehagen; Nordtveit, Ernst.

The Character of Petroleum Licences – A Legal Culture Analysis. Edward Elgar Publishing 2020 (ISBN 978 1 78897 619) 288 s.

 

Sunde, Jørn Øyrehagen; Koch, Søren.

Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978 82 450 3394 6) 801 s.

 

Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Juridisk metode og tenkemåte. Univeritetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-1502-835-4) 800 s.

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 (ISBN 978-82-8152-055-4) 185 s.

           

Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2091-5) 358 s.

           

Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245018097) 215 s.

           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3636-6) 288 s. Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014(6)

 

Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar.

Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget 2010 (ISBN 978-82-450-0840-1) 220 s.

           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0558-5) 249 s.

           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis. Oslo: Institutt for offentlig rett 2006 (ISBN 978-82-8063-061-2) 152 s.

 

Utvalde artiklar og bokkapittel

Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N.

From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwegian Courts. International Journal for Court Administration, Volume 11 2020, s. 1-17

 

Sunde, Jørn Øyrehagen; Hunter, Tina Soliman.

Introduction. The Character of Petroleum Licences – A Legal Cultural Analysis. Edward Elgar Publishing 2020 (ISBN978 1 78897 619 0) s. 1-15

 

Sunde, Jørn Øyrehagen; Koch, Søren; Kjølstad, Marius Mikkel.

An Introduction to the Norwegian Legal Culture. I: Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3394-6) s. 105-148

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Ingen veg tilbake – Overordna juridisk metode frå år 1000 og inn i framtida. I: Juridisk metode og tenkemåte. Univeritetsforlaget 2019 ISBN 978-82-450-1551-5. s. 35-76

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Fordom og forvetning - Om å få historia i tale. I: Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 7-15

 

Sunde, Jørn Øyrehagen; Mundal, Else.

Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal og Minne 2018 (2) s. 83-114

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Fordom og forvetning - Om å få historia i tale. I: Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 7-15    

           

Nylund, Anna; Sunde, Jørn Øyrehagen.

Courts and Court Proceedings. I: Nordic Law in European Context. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-030-03006-3. s. 201-213

           

Sunde, Jørn Øyrehagen; Rogdaberg, Guttorm.

The Norwegian bureaucratic aristocracy and their manor houses in the thirteenth and fourteenth centuries. Danish Journal of Archaeology 2017 ;Volum 6.(2) s. 109-117

           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

From Courts of Appeal to Courts of Precedent - Access to the Highest Courts in the Nordic Countries. I: Supreme Courts in Transition in China and the West. Springer 2017 ISBN 978-3-319-52343-9. s. 53-76

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Managing the Unmanagable - An Essay Concerning Legal Culture as an Analytical Tool. I: Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2091-5. s. 13-25

 

Sunde, Jørn Øyrehagen.

Teknologiske utviklingsforteljingar som trumfkort - Forteljingar i juridiske førebuingsprosessar til norsk fiskeripolitikk etter 1949. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5. s. 104-12

           

Sunde, Jørn Øyrehagen.

The business of charity and the charity of buisness - Donations in the Norwegian Merchant town of Bergen in the seventeenth and eigteenth centirues. I: Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-19583-7. s. 234-250

Publisert 6. nov. 2019 10:22 - Sist endret 2. feb. 2021 17:38