Morten Kjelland

Professor
Bilde av Morten Kjelland
English version of this page
Mobiltelefon + 47 91 68 20 25 (internnr: 45902)
Treffetider Påmelding til trefftid: https://doodle.com/poll/66i92rxnnyqstrrg
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Morten Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo fra november 2011. Professor fra 2013.

Forskningsfelt

Morten Kjellands vitenskapelige arbeider er hovedsakelig innen erstatnings- og velferdsrettslige emner, og omfatter temaer slik som ansvarsetablering og erstatningsutmåling relatert til både alminnelig erstatningsrett og spesiell erstatningsrett (f. eks. pasientskaderett). Personskadeerstatningsretten har en rekke grensesnitt mot andre rettsfelt som trygde-/velferdsrett, samt andre fagmområder som medisin. Kjelland har arbeidet i flere av disse skjæringsfeltene, både med forskning og i form av undervisning for bl.a. advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og offentlige ordninger, dommere (i regi av Domstolsadministrasjonen) og for utredende spesialister i medisin og psykologi (i regi av Norsk psykologforening, Legeforeningen mv.).

Kjelland har også arbeidet innen andre områder som menneskerettigheter, sjørett og rettssosiologi, i tillegg til metodefag (juridisk metode og empirisk/statsvitenskapelig metode). Kompetansen er tilbygd med forvaltningsrett og mer generell velferdsrett.

Morten Kjelland er ansvarlig faglærer i velferdsrett og for Semesteroppgaven (hører under 4. semester, JUS2211), samt ansvarlig faglærer i «Helserett» (valgemne).

 

Emneord: Velferdsrett

Publikasjoner

 • Kjelland, Morten (2016). Kapittel 3. Forsvarlighetskravet i helseretten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 3. Forsvarlighetskravet i helseretten.  s 79 - 103
 • Kjelland, Morten (2016). Kapittel 4. Tilsyn og ansvar, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 4. Tilsyn og ansvar.  s 104 - 134
 • Kjelland, Morten (2011). Hjemmearbeidserstatning : forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige sider ved utmålingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  8(1/2), s 4- 49
 • Kjelland, Morten (2011). Utmåling av pasientskadeerstatning, I: Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.),  Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  Kapittel 11.  s 351 - 560
 • Kjelland, Morten (2011). Årsakskravet i pasientskaderetten, I: Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.),  Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  Kapittel 6.  s 247 - 277
 • Kjelland, Morten (2007). Årsakssammenheng, I: forsikring BI (red.),  Personskadeoppgjør.  Handelshøyskolen BI.  ISBN 978-82-7042-828-1.  Kapittel 3.  s 43 - 94
 • Kjelland, Morten (2006). Personskade. Arbeidsulykkebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 10
 • Kjelland, Morten (2006). Personskade. Arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a). Skyggedommen(Rt. 2005 s. 1757). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 10
 • Kjelland, Morten (2006). Personskade. Årsaksbegrepet i folketrygdloven § 5-25. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 14
 • Kjelland, Morten (2005). Personskade. Grensen mellom eierinntekt (utbytte) og lønn. Rt. 2004 s. 1816 "Messel-dommen". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 16

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelland, Morten (2019). Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022352.  500 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2018). Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett (2. utg.). Origami forlag.  ISBN 9788269035629.  512 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497429.  597 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (red.) (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  536 s.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (red.) (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  626 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2012). Kurshefte i forvaltningsrett: et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42960-4.  368 s.
 • Kjelland, Morten (2012). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten (oppdatert kap. 3, 2012). Handelshøyskolen BI Forsikring.  ISBN 978-82-8247-010-0.  82 s.
 • Syse, Aslak; Kjelland, Morten & Jørstad, Rolf Gunnar (red.) (2011). Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  597 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2009). Kurshefte i erstatningsrett : et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39427-8.  348 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2009). Kurshefte i erstatningsrett. Et temetiskutvalg av sentrale rettskilder. Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-196-8.  518 s.
 • Lødrup, Peter & Kjelland, Morten (2009). Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39348-6.  599 s.
 • Kjelland, Morten (2008). Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. En analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0538-498-9.  525 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelland, Morten (2016). Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser – en analyse av høyesterettspraksis og sentrale utviklingslinjer, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  kapittel.  s 703 - 758
 • Kjelland, Morten (2014). Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2014). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2014). Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Norsk erstatningsrett - forelesninger og kurs (40 timer; heldekkende ifht. pensum) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL).
 • Kjelland, Morten (2014). Rettighetsbegrepet - belyst med systematiserte eksempler fra erstatnings- og forsikringsretten.
 • Kjelland, Morten (2014). Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2014). To nyere dommer om yrkessykdom, Otterengen-dommen i Rt. 2012 s. 929 og Sønneland-dommen i Rt. 2012 s. 1864.
 • Kjelland, Morten (2014). Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - noen utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2014). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader (ny utgave). Nordisk Försäkringstidskrift (NFT).  s 1- 46
 • Strandberg, Magne & Kjelland, Morten (2014). Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2013). Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering.
 • Kjelland, Morten (2013). Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10.
 • Kjelland, Morten (2013). Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i erstatningsutmålingen, med integrerte arbeidshefter.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). To nye yrkesskadedommer – Otterengen (Rt. 2012 s. 929) og Sønneland (Rt. 2012 s. 1864).
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – med utarbeidelse av et arbeidsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2013). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy.
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy».
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning).
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (2 timer), Kompensasjonsrettskurset (JUS).
 • Kjelland, Morten (2012). «Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (ca. 2 timer).
 • Kjelland, Morten (2012). «NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1,5 timer).
 • Kjelland, Morten (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Hovedlinjer og utvalgte temaer.
 • Kjelland, Morten (2012). Nettressurs for Erstatningsrett (NfE), oppdatert og tilbygget versjon (april 2012).
 • Kjelland, Morten (2012). Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF).
 • Kjelland, Morten (2012). «Tolkning og anvendelse av dommer – og utvalgte andre kilder» (ca. 2 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning).
 • Kjelland, Morten (2012). «Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis» (4 timer).
 • Kjelland, Morten (2012). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader. Nordisk Försäkringstidskrift (NFT).  (2), s 1- 44
 • Kjelland, Morten (2012). «Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer).
 • Kjelland, Morten & Hambro, Peter (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2012(2), s 11- 13
 • Kjelland, Morten (2011). «Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – med vekt på årsakssammenheng og utmåling» (ca. 2,5 timer).
 • Kjelland, Morten (2011). «NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1 time), Det årlige personskadeerstatningsrettskurset, JUS.
 • Kjelland, Morten (2011). «NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (4,5–5 timer).
 • Kjelland, Morten (2011). «Nyere rettspraksis – dybdemodul: Ask (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis/kilder» (ca. 1 time).
 • Kjelland, Morten (2011). «Nyere rettspraksis – dybdemodul: Ask (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis/kilder» (ca. 1,5 timer), Det årlige personskadeerstatningsrettskurset, i regi av Juristenes Utdanningssenter.
 • Kjelland, Morten (2011). «Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – generelle og spesielle årsaksregler» (ca. 3 time).
 • Kjelland, Morten (2009). Nettressurs for erstatningsrett (NfE) : supplement til Lærebok i erstatningsrett [av Peter Lødrup, 6. utg.] grunnleggende erstatningsrett på nett.
 • Kjelland, Morten (2007). De juridiske hovedspørsmålene i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2007). Erstatning ved sjokkskader - oversikt over rettsutvikling, gjeldende rett og enkelte komparative linjer.
 • Kjelland, Morten (2007). Særlig sårbarhet i personerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenhenger.
 • Kjelland, Morten (2006). Erstatning for merutgifter, med vekt på behandlingsutgifter. Analyse av rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2006). Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng.
 • Kjelland, Morten (2006). Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng - en analyse av argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2006). Generelle og spesielle prinsipper om årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2006). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2006). Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. En analyse av de grunnvilkårene for erstatning, med vekt på kravet til faktisk og rettslig årsakssammenheng.
 • Kjelland, Morten (2006). Kravet til årsakssammenheng i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle beviskriterier.
 • Kjelland, Morten (2006). Merutgiftserstatning – ved hovedvekt på dekning av skadelidtes behandlingsutgifter, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2006). Nyere rettspraksis om yrkesskader – med vekt på arbeidsulykkebegrepet.
 • Kjelland, Morten (2006). Nyere rettspraksis om yrkesskader, med vekt på arbeidsulykkesbegrepet. En analyse av rettspraksis i året 2006.
 • Kjelland, Morten (2005). Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng.
 • Kjelland, Morten (2005). Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng.
 • Kjelland, Morten (2005). Generelle og spesielle prinsipper om årssaksammenheng i personskadeerstatningsretten.
 • Kjelland, Morten (2005). Hovedlinjer i personskadeerstatningen - grunnleggende prinsipper om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og utmåling.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - gjennomgang og utarbeidelse av et hefte til bruk i saksbehandlingen, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Merutgiftserstatning - ved hovedvekt på dekning av skadelidtes behandlingsutgifter, basert på argumentasjonslinjer i rettspraksis.
 • Kjelland, Morten (2005). Nyere rettspraksis - domsåret 2004.
 • Kjelland, Morten (2005). Årsaks- og bevisvurderinger ved påståtte nakkeslengskader.
 • Kjelland, Morten (2005). Årsaks- og bevisvurderinger ved påståtte nakkeslengskader.
 • Kjelland, Morten (2004). Nyere rettspraksis innen personskadeerstatningsrett (2004).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2011 13:37 - Sist endret 11. nov. 2020 09:59

Prosjekter

 • Arbeidsulykkesbegrepet - en analyse av folketrygdloven § 13-3 og yrkesskadeforsikringsloven § 11
 • Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten (bok og pensumartikkel)