Velferdsrett

Velferdsrett omhandler rettsreglene som er av grunnleggende betydning for den enkeltes livskvalitet og velferd.

Presentasjon av området

Kjerneområdene er områdene trygderett, helserett, sosial vernerett og barnevernrett. Dertil kommer temaer knyttet til retten til utdanning og arbeid.

Velferdsrett omhandler også regler om tvangstiltak på helse- og sosialrettens område som kan gjennomføres av hensyn til vedkommende selv eller av hensyn til samfunnet. Det dreier seg i hovedsak om regler i barnevernloven, sosialtjenesteloven og psykisk helsevernloven.

Velferdsretten har viktige tilknytningspunkter til andre fag som statsforfatningsrett, forvaltningsrett, arbeidsrett, familierett, erstatningsrett, regler om vern mot diskriminering og øvrige menneskerettslige forpliktelser.

Studieprogrammer og emner

Fagets kjerneområder dekkes også av fire valgfag, som det undervises i til femte avdeling i masterstudiet i rettsvitenskap. Disse fagene kan også tas på bachelornivå av personer uten juridisk fagbakgrunn. Fagene er:

Av disse fire fagene undervises helserett i høstsemestrene, mens trygderett, sosial vernerett og barnerett undervises i vårsemestrene.

Publisert 23. nov. 2012 10:33 - Sist endret 13. apr. 2018 10:30