English version of this page

Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI)

Denne forskergruppen retter oppmerksomheten mot to «søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør:

  1. Individers velferdsrettigheter i endringstider.
  2. Betydningen av diskrimineringsforbudet og retten til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt.
Frise i Oslo rådhus, "Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge"

"Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge" av Reidar Aulie (utsnitt). Foto: UiO.

Om gruppen

De to perspektivene krysser hverandre på en rekke områder, men de reiser også et mangfold av egne problemstillinger. Spørsmål om velferd (særlig sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter), likestilling og diskriminering nødvendiggjør i stor grad et person- og brukerorientert utgangspunkt, der et tverrgående interessefelt er rettens virkninger for grupper og individer i sårbare situasjoner i ulike faser av livet.

Gruppen arrangerer regelmessige lunsjseminarer og seminarer med interne og inviterte eksterne deltakere. Gjennom disse arrangementene vil forskergruppen arbeide aktivt med publisering og formidling av forskningsresultater.

Forskergruppen har medlemmer fra Institutt for offentlig rett (IOR), Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), Institutt for privatrett (IFP) og Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Gruppen har også eksterne deltakere både fra andre forskningsinstitusjoner og fra blant annet forvaltningen og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
 

Gruppen ledes av Ingunn Ikdahl, Tone Linn Wærstad og Vibeke Blaker Strand  (i permisjon) i fellesskap.

I tillegg til lederne har VERDI en styringsgruppe sammensatt av:

Anne Hellum (IOR)

Kirsten Sandberg (IOR)

May-Len Skilbrei (IKRS)

Maria Lundberg (SMR)

Prosjekter

Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett
Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen til mennesker som ikke passer inn i den tradisjonelle tokjønnsmodellen. Fokuset settes på retten til rettslig identitet, retten til helse og retten til verdighet, integritet og selvbestemmelse.

Les mer om prosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett

Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika
Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter på universiteter i Zimbabwe, Malawi, Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å bidra til demokratisering og utvikling gjennom integrasjon av prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk pensum, undervisning og forskning.

Les mer om prosjektet Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika

Samarbeid

VERDI vil samarbeide med relevante internasjonale miljøer og videreføre eksisterende samarbeid med følgende forskningsmiljøer:

Bakgrunn

VERDI er en videreføring av den avsluttede forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). Ett av formålene ved RIKS var å styrke pågående forskning, initiere  og rekruttere til ny forskning. Ett annet formål var å utvikle forskernettverk, både nasjonalt og internasjonal.
Ett hovedtema innen RIKS var rettighetsbegrepet belyst gjennom utviklingstrekk ved individets rettsstilling. Dette innenfor områder som utdanningsrett, arbeidsrett, sosialrett, familierett, rettshjelpsrett og utviklingsrett.
 

Emneord: Velferdsrett, Likestilling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Trygderett
Publisert 10. jan. 2017 14:44 - Sist endret 4. feb. 2020 13:13