English version of this page

Fraktavtalen og multimodale transporter (avsluttet)

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

I eit internasjonalt perspektiv er ansvaret til transportøren for varer som vert frakta regulert av internasjonale konvensjonar. Tradisjonelt sett er slike konvensjonar unimodale, dvs. dei regulerer transport der berre eitt transportmiddel er involvert. Det har likevel vorte meir og meir vanleg å bruka fleire typar transportmiddel under same transport (til dømes bil, båt og tog), det vil seia multimodale transportar. Nye juridiske problem oppstår når transporten vert utført under ein multimodal transportavtale.

I avhandlinga vert diskutert bruken av Haag-Visby reglene, i tillegg til Montreal-konvensjonen, CMR-konvensjonen, COTIF-CIM-konvensjonen, og dessutan Rotterdam-reglene.

Mål

Prosjektet er ferdig i løpet av 2016.

Prosjektets hovudside er på engelsk.

Emneord: Europarett, Forvaltningsrett, EØS-rett
Publisert 17. okt. 2017 11:55 - Sist endret 17. okt. 2017 14:06

Kontakt

Ph.d. kandidat Paula Linnea Bäckdén

Rettleiar:

Professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson