English version of this page

Restrukturering av foretak

Når et insolvent selskap tas under konkursbehandling, gir konkurs- og dekningsloven klare regler for hvordan virksomheten skal avvikles og for hvordan verdiene som finnes i selskapet skal fordeles mellom selskapets fordringshavere. Så lenge plikten for selskapets styre til å begjære oppbud ikke har inntruffet, er det derimot et helt annet rom for å finne løsninger på selskapets økonomiske problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Formålet med Marie Melings doktorgradsprosjekt er å finne ut hvilke avtalerettslige, selskapsrettslige og insolvensrettslige løsningsalternativer som finnes for foretak med alvorlige økonomiske problemer, samt å se nærmere på hvordan lovgivningen påvirker forhandlingssituasjonen i restruktureringsprosesser. Prosjektet vil særlig konsentrere seg om forhandlingsposisjonene mellom selskapet og de tre tradisjonelt viktigste bidragsyterne av kapital, nemlig sikrede finanskreditorer (typisk banker), usikrede finanskreditorer (typisk obligasjonseiere) og aksjonærene i selskapet.

Globale markedsendringer, overkontrahering og oljeprisfall med etterfølgende kostnadskutt hos oljeselskapene har gjort at eierne, kreditorene og andre parter innenfor shipping- og offshoresektoren i Norge har gjennomført «restrukturering av foretak». Med «restrukturering» menes endringer i sammensetningen, vilkårene og/eller eierstrukturen for et foretaks eiendeler og forpliktelser som gjennomføres når et foretak er i en unormalt krevende økonomisk situasjon. Ettersom hovedfokus i disse prosessene er å endre foretakets finansielle forpliktelser, brukes gjerne også betegnelsen «finansiell restrukturering». Formålet med en slik restrukturering vil være å sikre videre drift av hele eller deler av foretakets virksomhet. Svært ofte vil restruktureringen ikke bare gjelde et enkelt foretak, men et helt konsern. Prosjektet vil dra nytte av å kunne bruke «ekte eksempler» fra de avtalte vilkårene for de mange pågående restruktureringsprosessene for børsnoterte foretak innenfor shipping- og offshoresektoren i Norge.

Restruktureringer av foretak og konserner i Norge gjøres hovedsakelig som såkalte underhåndsakkorder eller, slik Verdensbanken uttrykker det, «in the shadow of the law». Konkurslovens regler om gjeldsforhandling anses ikke å gi den fleksibilitet som er nødvendig for å sikre en vellykket restrukturering. Konserner innenfor shipping- og offshoresektoren har som regel virksomhet i flere land, og det kompliserer restruktureringsprosessene ytterligere at vi ikke har mekanismer i lovverket for å håndtere dette grenseoverskridende aspektet på en hensiktsmessig måte. Basert på det som kommer frem i for- og etterarbeidene til konkursloven og de mange internasjonalt utformede prinsippene som nå finnes for restruktureringer, virker det å være relativt stor enighet om at det er ønskelig å bringe flere restruktureringsprosesser «out of the shadow» og «into the light of the law». En av målsetningene med prosjektet er å analysere om en dreining bort fra de rene avtalebaserte løsninger til mer tvungne og rettsstyrte løsninger egentlig vil være en fordel for de involverte partene.

Prosjektet føyer seg inn i den internasjonale debatten og utviklingen av stadig nye regler om restrukturering i fremmed og internasjonal rett. Et eksempel er EUs  «Forslag til Europaparlamentet og rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU» (2016/0359). Dette direktivet er uttalt å være EØS-relevant.
 

Mål

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022.

Emneord: restrukturering av gjeld, foretak, Konkursrett, Shipping
Publisert 20. sep. 2017 16:05 - Sist endret 30. aug. 2022 13:45

Kontakt

Stipendiat Marie Meling

Veileder: Professor Kåre Lilleholt,