English version of this page

Sikkerhetsregulering i petroleumsvirksomheten (avsluttet)

Hanne Sophie Logsteins doktorgradsprosjekt retter seg mot reguleringsmetodikken som er tatt i bruk i petroleumsvirksomheten samt myndighetsutøvelsen på området. Rettslige spørsmål knyttet til sikkerhet er et satsningsområde for instituttet.

Illustrasjonsfoto: Inger Lise Norheim/OLF

Bakgrunn

Sikkerhet er et komplisert felt å regulere siden man ikke kan forby uønskede hendelser i seg selv. Petroleumsvirksomheten er en risikofylt bransje der olje og gass hentes opp langt til havs og under til dels harde værforhold.

Myndighetene har utarbeidet et regelverk som i stor grad består av vage funksjonskrav der man oppgir hva som er målet fremfor hvordan målet kan oppnås. Det er i utgangspunktet overlatt til bransjen å finne de beste løsningene for at virksomheten skal være forsvarlig og de er pålagt selv å utarbeide interne regler og kontrollere at reglene blir fulgt i virksomheten.

Myndighetene har utarbeidet veiledninger, tolkningsuttalelser m.v. som ikke er juridisk bindende, men som er forslag til hvordan selskapene kan oppfylle regelverkets krav. Det er etablert et trepartssamarbeid mellom myndighetene, selskapene og arbeidstakerne og opprettet flere fora der sikkerhetsspørsmål diskuteres mellom disse. Samlet har dette gitt en særegen form for regulering og oppfølgning fra myndighetenes side. Deler av metodikken er tatt inn i regelverk på andre virksomhetsområder.  

Mål 

Målet med prosjektet er å vurdere regelverket og håndteringen av det, opp mot hvordan enkelte sentrale juridiske prinsippene er ivaretatt, så som likebehandling, forutberegnelighet, forbudet mot tilbakevirkende regler, forbudet mot selvinkriminering m.v. Kan de svakhetene regelverket har, sett med en jurist sine øyne, kompenseres eller overses om man mener fordelene er større enn ulempene?

Resultater

Det er publisert artikler i MarIus nr. 350 og nr. 371 og prosjektet skal munne ut i en doktoravhandling.

Finansiering

Stipendiatstillingen er finansiert av Norsk olje & gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening). 
 

 

Emneord: Petroleumssikkerhet, Forvaltningsrett
Publisert 19. okt. 2016 12:03 - Sist endret 6. nov. 2017 10:49

Kontakt

Forskningsrådgiver Bente Lindberg Kraabøl