English version of this page

Lokal folkefinansiering av klimatiltak (Coolcrowd)

Dette forskningsprosjektet vil vurdere potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem som gir norske bønder og transportbedrifter mulighet til å installere klimavennlig teknologi på eget bruk, og som samtidig gir folk muligheten til å investere i lokale klimatiltak.

 

Norske gårdsbruk er involvert i prosjektet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Prosjektet innebærer en mulighetsstudie av lokal folkefinansiering av klimatiltak som et aktuelt konsept i Norge.  Et velutformet folkefinansieringsprogram vil gi økt transparens, tillit og derfor også et økt gevinstpotensial for satsinger på klimagassreduksjon. I prosjektet vil fokus rettes mot reduksjon av utslipp fra landbruket, gjennom folkefinansiering knyttet til transportrelaterte karbonutslipp. Ved å gi folk muligheten til å investere i, og samhandle med lokale, norske tilbydere av klimagassreduserende tiltak, tilbyr folkefinansiering en reell mulighet for å gjøre klimareduserende tiltak direkte synlige og relevante i folks hverdagsliv.


Den juridiske vinklingen vil dreie seg om en undersøkelse av relevante juridiske aspekter ved utformingen av et lokalt vellykket crowdfunded klimaprogram i Norge. Den juridiske analysen vil omfatte spørsmål relatert til blant annet: gjeldende lovgivning og de ulike aktørenes juridiske status, herunder etableringskrav, forpliktelser, due diligence prosesser for bøndenes prosjekter, og sporing av pengestrømmer. Et eget juridisk problem som behandles, er hvordan man skal redegjøre for og godkjenne utslippsreduksjon som oppnås gjennom de forskjellige tiltakene. Dette er viktig for å integrere crowdfunding som en finansiell mekanisme i norsk klimalovgivning.

Den juridiske vurderingen vil primært bestå av en analyse av norsk lovgivning, men den vil bli støttet av en gjennomgang av erfaringer fra regelverket i andre land, som Frankrike og Nederland. De to sistnevnte land har allerede etablert crowdfunding-programmer i landbrukssektoren. Forskningen vil anvende generell juridisk doktrine basert på norske rettskilder, men vil benytte EØS / EU-lovgivning når det er aktuelt. Tilslutt vil studien sammenligne lover som reflekterer erfaringer fra utenlandsk lovgivning.

Mål

Prosjektet har som mål å publisere vitenskapelige artikler fra forskere som jobber i prosjektet.

Bakgrunn

Prosjektet ledes av Institutt for rural- og regionalforskning (RURALIS). Andre samarbeidspartnere er Universitetet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet, Norges handelshøyskole, BI, Norsøk, Eindhoven University of Technology, University of Western Australia og University of Otago.

Flere partnere fra andre etater og næringslivet er involvert i prosjektet: SAS,Trøndertaxi, Bidra.no, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ducky, Cultura Bank, Universitetet i Agder (Rotem Shneor), Innovasjon Norge, og Miljødirektoratet.

Finansiering

Prosjektet finansieres gjennom Norges forskningsråd i perioden 2017 - 20.

Resultat

Resultater fra prosjektet vil bli publisert på nett og i relevante tidsskrifter.

 

 

 

Emneord: folkefinansiering, klimatiltak, klimagassreduksjon
Publisert 26. okt. 2017 11:21 - Sist endret 29. jan. 2020 13:07