Styret

Instituttet har eit styre med representantar frå alle dei nordiske landa.

Instituttstyret har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lover, forskrifter og reglar, samt vedtak fatta av universitets- eller fakultetsstyret.

For studentrepresentanten er valperioden eitt år.

For dei øvrige er valperioden fire år.

Med i styret er:

Danmark:  professor Vibe Ulfbeck,

med lektor Anders Møllmann som vara

Finland: professor II Henrik Ringbom,

med professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson som vara

Island: dosent Gudmundur Sigurdsson,

med professor Rachael Lorna Johnstone som vara

Norge: advokat Helge Stemshaug,

med advokat Viggo Bondi som vara

Sverige: Advokat Jörgen Almelöv, 

med høyesterettsdommer Svante Johansson som vara

Representant for fast vitskapleg personale ved NIFS: professor Alla Pozdnakova

Representant for mellombels vitskapleg personale ved NIFS: stipendiat Beate Fiskerstrand

Representant for det teknisk-administrative personalet: bibliotekar Inger Hamre 

Ein representant utpeikt av Juridisk studentutval

 

 

 

Emneord: styret sine representantar
Publisert 19. nov. 2009 10:55 - Sist endret 25. okt. 2017 22:22