Organisasjon

Instituttet vart oppretta i 1963 etter vedtak i Nordisk ministerråd og har i dag har tre avdelingar: Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett og Senter for europarett.

Dagleg drift

Leiargruppa står for dagleg drift av NIFS og Senter for europarett. Leiar for senteret møter når dette er naturlig.

I leiargruppa er:

Styret

Instituttet har eit styre med representantar frå alle dei nordiske landa. Instituttstyret har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lovar, forskrifter og reglar, samt vedtak fatta av universitets- eller fakultetsstyret.

Rådet ved Avdeling for petroleums- og energirett

Rådet ved Avdeling for petroleums- og energirett er eit eige rettleiande råd med representantar frå interessegrupper avdelinga ofte er i kontakt med.

Publisert 27. okt. 2009 13:55 - Sist endret 5. juli 2017 15:37