Organisasjon

Instituttet vart oppretta i 1963 etter vedtak i Nordisk ministerråd og har i dag har to avdelingar: Avdeling for sjørett og Avdeling for energi- og ressursrett 

Dagleg drift

Leiargruppa står for dagleg drift av instituttet.

I leiargruppa er:

Styret

Instituttet har eit styre med representantar frå alle dei nordiske landa. Instituttstyret har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lovar, forskrifter og reglar, samt vedtak fatta av universitets- eller fakultetsstyret.

Rådet ved Avdeling for energi- og ressursrett

Rådet ved Avdeling for energi- og ressursrett er eit eige rettleiande råd med representantar frå interessegrupper avdelinga ofte er i kontakt med.

Publisert 27. okt. 2009 13:55 - Sist endret 10. juli 2020 16:08