protokoll_19.3.2009

Protokoll fra møte 1/2009 i fakultetsstyret

 

Torsdag 19. Mars, kl 12-15, Kollegieværelset, Domus Academica/Urbygningen

 

Til stede: Hans Petter Graver, Finn Arnesen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Ragnhild Hennum, Christine Klem, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Helge Blyberg, Alette Hillestad og Kenth Rune Volla.

Forfall: Liv Finstad.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Lars Magnus Bergh

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Tove Tvedt Blix, Eivind Roll (sak 1-3), Randi Saunes (sak 1-5), Jorunn K. Westbye, Mona Charlotte Sinding-Larsen (sak 1-3) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1     Protokoll fra styremøtet 18.12.2008

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 18.12.2008 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2     Årsregnskap 2008

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2008.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3     Faglig prioritering og stillingsplaner

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til Det juridiske fakultets gjennomføringsplan for faglige prioriteringer. Merknader og anbefalinger fra styret tas med i sluttføringen av dokumentet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4     Årsrapport 2008 med hovedprioriteringer for 2010

Vedtak:

Fakultetstyret godkjenner det framlagte utkastet til Årsrapport 2008 for Det juridiske fakultet med hovedprioriteringene for 2010. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 5     Avslutningssermoni for studentene

Dekanen fattet 11. februar 2009 vedtak om at vitnemålsutdelingen erstattes av en avslutningssermoni, og at vitnemålene skulle sendes ut fortløpende med posten. Et økende antall studenter har ikke et standardiserte studieløp, og det tar lang tid å registrere og kontrollere informasjonen. Samtidig har UiO innført nye retningslinjer for gradsfangst. Til sammen medførte dette en så stor arbeidsbelastning på Eksamensseksjonen at fakultetsledelsen og ledende verneombud anså det som et arbeidsmiljøproblem.

Styret ble invitert til å diskutere hvordan fakultetet kan lage en verdig avslutningssermoni.

Styret var enstemmig i at det bør være en sermoni som markerer slutten av studiet. Et alternativ til vitnemålsutdelingen kan være en sermoni med opplesing av kandidatenes navn og utdeling av diplom.

Studentene var imidlertid kritiske til prosessen, og ba om at vedtaket ble revurdert. Som et annet alternativ foreslo studentene å forskyve vitnemålsutdeling noen uker slik at administrasjonen kunne få bedre tid til forberedelsene. Samtidig kunne da kravene til studentenes dokumentasjon klargjøres og tidfristene for å sende inn dokumentasjon innskjerpes.

Dekanen opprettholdt vedtaket, og studentene varslet at de ville sende inn en protokolltilførsel.

Protokolltilførsel:

Studentene er sterkt kritiske til den udemokratiske prosessen som har ledet frem til dekanvedtaket om at den seremonielle vitnemålsutdelingen skal avvikles. Studentene, som vedtaket direkte rammer, har ikke blitt informert eller hørt i forkant slik at en løsning som er akseptabel for alle parter kunne finnes. At en sak som så åpenbart angår studentene tas på fullmakt mener vi strider imot formålet med universitetsdemokratiet slik det er knesatt i universitets- og høgskoleloven. 

Studentene beklager at den seremonielle vitnemålsutdelingen er fjernet uten vårt samtykke, og oppfordrer dekanat og administrasjon til å revurdere saken, og legge til rette for løsningsorientert diskusjon.
 
Kenth Rune Volla                                         Alette Hillestad                      Helge Blyberg
Uavhengig studentrepresentant                     JSU                                        JSU
 

 

Orienteringssaker

Sak 6     Skriftlige orienteringssaker

 • a) Studiekvalitetsrapport 2008 – Det juridiske fakultet.
 • b) Videreutvikling av økonomifunksjonen ved jus.

 

Sak 7     Muntlige orienteringssaker

 • a) Videreutvikling av studietilbudet. Prodekanen for studier orienterte om prosessen så langt og det planlagte arbeidet framover, herunder om arbeidsgruppen som skal komme med forslag til videreutviklet studietilbud med virkning fra 2011.
 • b) NFRs evaluering av rettsvitenskaplig forskning. Prodekanen for forskning orienterte om NFRs pågående evaluering av rettsvitenskapen. CV og publikasjonsliste fra fakultetets vitenskapelig ansatte ble levert høsten 2008, mens egenevalueringsrapporter fra grunnenhetene leveres i april. Forskningsrådets rapport vil foreligge høsten 2009 eller våren 2010.

 

Sak 8     Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 3. februar at:

 • a) Helga Aune tilsettes som post.doc ved Institutt for offentlig rett i 50 % stilling i perioden 01.04.09 - 14.08.09 og 100 % stilling i perioden 15.08.09–14.08.12 under forutsetning av at hennes ph.d-avhandling godkjennes før 01.04.09. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet viderefører fullfinansiering av prosjektet i 2010, 2011 og 2012.

 

Sak 9     Fullmaktssaker

 • a) Dekanvedtak 15.1.2009: Dekanus endrer med dette tidligere vedtak om, publiseringskomponenten i "Retningslinjer for incentivbaserte tildelinger til instituttene" av 11.05.06 med endringer av 06.02.07.

  Fakultetet skal heretter fordele midler etter den til enhver tid gjeldende nasjonale modellen. Som en følge av dette skal midler omfordeles til grunnenhetene på grunnlag av enhetens andel av fakultetets totale publikasjonspoeng, slik det fremgår av publisert statistikk over vitenskapelig publiseringi Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Midlene fordeles to år etter resultatene, slik at data for 2007 brukes for å fordele midler for 2009, og så videre.

  Det totale beløp som omfordeles mellom grunnenhetene vil ikke være identisk med de midler fakultetets vitenskapelige publisering utløser i tildelinger fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo, ettersom kun en del av disse midlene vil føres videre til fakultetene og grunnenhetene. Fakultetet vil justere totalbeløpet fra år til år basert på mulige endringer i rammevilkår og interne strategiske prioriteringer.
   
 • b) Dekanvedtak 19.1.2008: Fakultetet oppnevner forsker Malcolm Langford som leder for forskergruppen ”Research Group on Human Rights and Development” for perioden fra 01.01.09 til 31.12.09.
   
 • c) Dekanvedtak 11.2.2009: Avslutningsseremonien for mastergraden i rettsvitenskap flyttes til medio september for vårsemesteret og til medio mars for høstsemesteret. Endringen innebærer at vitnemålene heretter blir tilsendt kandidatene etter at sensur er falt. Endringen gjelder fra og med våren 2009.

  Fakultetet viderefører en avslutningsseremoni for de ferdige kandidatene, og forslag til innholdet i seremonien vil legges frem for fakultetsstyremøtet som diskusjonssak 19.03.09.

 

Sak 10   Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 23.3.2009

 

Hans Petter Graver, dekan                       

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør                           

 

 

Publisert 6. apr. 2009 11:57 - Sist endra 8. juni 2009 08:35