protokoll

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 i fakultetsstyret

 

Vedtakssaker på sirkulasjon

Sak 1    Protokoll fra styremøtet 19.3.2009

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 19.3.2009 godkjennes med de kommentarer som ble sendt inn.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2    Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Ragnhild Hennum, Lars Edvard Erichsen, Else Aas og Vilde H. Lien som valgkomité ved Institutt for offentlig rett.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3    Oppnevning av representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentant til fakultetets valgstyre

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner stipendiat Anine Kierulf og student Ragnhild Kristensen som representanter til fakultetets valgstyre med funksjonstid på ett år.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker på sirkulasjon

Sak 4    Orienteringssaker

 • a) NFRs fagevaluering av rettsvitenskapen. Vedlegg:
  - Oversendelsesbrev
  - Egenevaluering fra Det juridiske fakultet
  - Egenevaluering fra Institutt for offentlig rett
  - Egenevaluering fra Institutt for privatrett
  - Egenevaluering fra Nordisk institutt for sjørett
  - Egenevaluering fra Senter for europarett
  - Egenevaluering fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  - Egenevaluering fra Norsk senter for menneskerettigheter
 • b) Økonomirapport.
 • c) Prosess faglig prioriteringer - gjennomføringsplaner.
 • d) Nøkkeltall for forskningsvirkskomhet.

 

Sak 5    Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 24. mars at:

 • a) Shaheen Sardar Alis tilsetting som professor II forlenges i perioden 15.03.09-31.12.10.
 • b) Ingrid Wang Andersen tilsettes som stipendiat (SKO 1017). Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom Andersen takker nei til stillingen skal den lyses ut på nytt.

 Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 5. mai at:

 • a) Olaf Halvorsen Rønning tilsettes som faglig leder, SKO 1108, ved Juss-Buss med 25 % undervisningsplikt forutsatt at 4. avdelingseksamen blir avlagt med tilfredsstillende resultat.
 • b) Kristin Skjørten tilsettes ved kallelse som professor II ved IOR for inntil 5 år, med både forsknings- og undervisningsplikt, under forutsetning av at stillingen fullfinansieres av eksterne midler.
 • c) Christina Voigt sin stilling som post.doc forlenges i 7 1/2 mnd. med midler fra Naturressursgruppens eksternt finansierte prosjekter.
 • d) Gro Nystuen får forlenget sin tilsetting som førsteamanuensis i internasjonal humanitærrett i midlertidig, eksternfinansiert stilling i perioden 01.07.09 - 30.06.10.
   

 

 

Det juridiske fakultet 17.6.2009

 

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 18. juni 2009 10:26 - Sist endra 18. juni 2009 10:53