Protokoll fra møte 2/2009 i fakultetsstyret/styreseminar

Torsdag 10. september, kl 1200-1830,  Voksenåsen kurs- og konferansesenter 

Til stede i møtet (kl 12-15): Hans Petter Graver, Finn Arnesen, Cecilia Bailliet, Alf Petter Høgberg, Bente Lindberg Kraabøl, Charlotte Nordbakken, Alette Hillestad, Kenth Rune Volla, Bjørg Ven og Jan Einar Barbo.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Ragnar Nordeie.

Fra administrasjonen: Elisabeth Pedersen Lange, Eivind Roll, Eli Knotten og Eirik Haakstad (referet)

Til stede på seminaret (kl 15-18): Hans Petter Graver, Finn Arnesen, Cecilia Bailliet, Alf Petter Høgberg, Bente Lindberg Kraabøl, Charlotte Nordbakken, Alette Hillestad, Kenth Rune Volla, Bjørg Ven, Jan Einar Barbo, Inger-Johanne Sand, Ragnar Nordeie, Liv Finstad, Tone Sverdrup, Trine-Lise Wilhelmsen, Ole-Andreas Rognstad, Nils Butenschøn, Are Stenvik, Elisabeth Pedersen Lange, Eli Knotten, Mona Sinding-Larsen og Eirik Haakstad (referet)

 

Vedtakssaker

Sak 1     Protokoll fra styremøtet 11.6.2009

Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 11.6.2009 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2     Budsjett 2010 - hovedprioriteringer

Vedtak:

Styret slutter seg til at følgende tiltak prioriteres i disponeringen av 2010-budsjettet og at disse fremmes som budsjettinnspill til UiO:

 1. Tiltak for bedret studiekvalitet, blant annet i form av flere faste vitenskapelige stillinger
 2. Tiltak for en mer hensiktsmessig arealdisponering, forutsatt særskilt bevilgning
 
(Enstemmig vedtatt)
 

Sak 3     Langtidsbudsjett 2010 – 2014

Vedtak:

Styret ber fakultetet arbeide videre med kvaliteten i langtidsbudsjettet. Styret ber også fakultetsledelsen arbeide videre overfor UiO med tanke på å få ytterligere midler slik at jusstudiet finansieres i tråd med de forutsetninger fakultetet la til grunn da UiO reduserte opptakstallet.

(Enstemmig vedtatt)
 
 

Orienteringssaker

Sak 4     Skriftlige orienteringssaker

 • a) Regnskap 31.07 og prognose for 2009.
 • b) Arealdisponering.
 • c) Økonomiorganisering.
 • d) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2009.
 • e) Opptakstall.
 

Sak 5     Muntlige orienteringssaker

 • a) Dekanen orienterte om møte med Teknisk Avdeling om UiOs holdning og strategi til bygningene påTullinløkka.
 • b) Prodekanen for forskning orienterte om Forskningsrådets hjemmebesøk i forbindelse med den pågående evalueringen av rettsvitenskapelig forskning.
 • c) Dekanen orienterte om det mulige samarbeidet om jussutdanningen med Høgskolen i Lillehammer (notat ble ettersendt styrets medlemmer 8. september). Styret var positivt innstilt til samarbeidet under forutsning av at det blir fullfinansiert fra Høgskolen i Lillehammer, at det ikke tapper fakultetet for ressurser og at det ikke medfører en senking av kavliteten på utdanningen.
 

Sak 6     Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i april at: Roos van der Hilst tilsettes som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskningsprosjektet "Detection Technologies, Terrorism, Ethics and Human Rights" (DETECTER) ved Norsk senter for menneskerettigheter for 3 år uten undervisningsplikt. Dersom Roos van der Hilst takker nei til stillingen skal tilbud om tilsetting gå videre til Jessica Schultz.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 16. juni at: Malcolm S. Langford, Tore Fjørtoft, Marte Eidsand Kjørven og Vikram Espen Odedra Kolmannsok tilsettes som stipendater ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Dersom en av disse takker nei til stillingen vil ikke tilbud om tilsetting gå til noen andre.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i juli at: Johan Karlsson tilbys stilling som post.doc ved SMR for en periode på tre år. De to siste årene av tilsettingen vil stillingen ha en undervisningsplikt på 10 %. Dersom Karlsson takker nei til stillingen skal tilbudet gå videre til Susanne Zwingel.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i august at: Erlend Møinichen Leonhardsen tilsettes som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Dersom Erlend Møinichen Leonhardsen takker nei til stillingen skal den lyses ut på nytt.

 

Sak 7     Fullmaktssaker

 • a) Dekanen vedtok 2.7.2009 at professor Liv Finstad og professor Cecilia Bailliet oppnevnes som henholdsvis fast representant og vararepresentant fra Det juridiske fakultet til styret ved Norsk senter for menneskerettigheter for en periode på tre år.
 • b) Dekanen vedtok 2.7.2009 at stipendiater som er tilsatt fra og med 1.1.2008 og som fullfører doktorgradsutdanningen på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om et 6 måneders gjennomføringsstipend. Slikt tilbud vil bli gitt dersom doktorgradsavhandlingen er levert til bedømmelse senest én måned etter utløpet av opprinnelig fastsatt stipendiatperiode. For stipendiater tilsatt før 1.1.2008 gjelder retningslinjene fra 2005 om 12 måneders gjennomføringsstipend.
 • c) Dekanen vedtok 27.7.2009 at stipendiat Synnøve Ugelvik oppnevnes som fast observatør med talerett til fakultetsstyret for perioden 01.07.09-30.06.10 med stipendiat Ragnar Nordeide som vara.
 • d) Dekanen vedtok 18.08.09 justeringer av modell for tildeling til instituttene.
 

Sak 8     Eventuelt

Tre saker ble tatt opp under eventuelt:

1. Etter ønske fra stipendiatene redegjorde dekanen for prosessen rundt reduksjon av gjennomføringsstipendet. Spørsmålet om reduksjon/bortfall av stipendet ble først tatt opp i styremøtet 11.9.2008. Fram til styremøtet 18.12.2008 jobbet fakuletet videre med saken, og hadde herunder et eget møte med stipendiatene. I desember ga styret dekanen fullmakt til å drøfte spørsmålet om reduksjon ned til seks måneder med fagforeningene. Drøftingsmøtet ble gjennomført 4.6.2009, og dekanen fattet 2.7.2009 vedtak om reduksjon av gjennomføringsstipendet.

2. Cecila Bailliet foreslo at man bør legge større vekt på profilering av rettsstudiet ved å nedsette en komité av fremståennde jurister. I første omgang planlegger Nasjonalt fakultetsmøte et møte mellom fakultetet og profesjonen.

3. Styret oppnevnte, iht. notat som ble sendt styrets medlemmer 8. 9.2009, stipendiat Marius Stub som nytt medlem til valgkomiteen ved Institutt for offentlig rett.

 

Sak 9     Diskusjonssak (styreseminar) - Jusstudiet i endring

Are Stenvik innledet om temaet jusstudiet i endring og fremhevet det å skape attraktive kandidater for jobbmarkedet som en av fakultetets viktigste oppgaver. Styret diskuterte deretter det foreløpige forslaget til ny studieordning slik det er skissert i arbeidsgruppens notat, og diskusjonen dreide seg særlig om følgende temaer:

 • Internasjonale innslag
 • Integrering av metode
 • Integrering av etikk
 • Større valgfrihet
 • Skrivetrening og veiledning
 • Muntlig fremføring
 
 
 
Det juridiske fakultet, 21.9.2009

Hans Petter Graver, dekan

Elisabeth Pedersen Lange, assisterende fakultetsdirektør

Publisert 13. okt. 2009 15:35 - Sist endra 7. des. 2009 11:17