Protokoll fra møte 3/2009 i fakultetsstyret

Til stede: Hans Petter Graver, Finn Arnsen, Liv Finstad, Frederik Zimmer, Ola Mestad, Øyvind Henden, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Charlotte Nordbakken, Alette Hillestad og Kenth Rune Volla.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Synnøve Ugelvik.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Eivind Roll, Lars Botten, Eli Knotten (sak 1-2), Randi Saunes (sak 1-2) og Eirik Haakstad (referent)

Dessuten møtte: Erling Selvig (sak 5)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet/styreseminar 10.9.2009

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet/styreseminaret 10.9.2009 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Budsjett 2010

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til budsjett og intern fordeling for 2010. Styret slutter seg til gjennomføring av stillingsplanen for faste og stipendiater, i tillegg til oppstart av basisgrupper og midlertidig styrking av administrativ støtte. Styret slutter seg videre til at evt ledige midler omdisponeres til studiekvalitetstiltak. Innenfor rammen av 2 millioner kan ledige midler også omdisponeres til tiltak for bedret arealdisponering. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer.

(Enstemmig vedtatt)


Sak 3 Årsplan 2010

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar årsplan 2010 for Det juridiske fakultet med de endringer som framkom i møtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Fakultetsstyrets møter i 2010 og årshjul for fakultetsstyrets møter

Vedtak:

Følgende møtetider vedtas for 2010:

 • Møte 1/2010: torsdag 16. februar, kl 12-15
 • Møte 2/2010: torsdag 29. april, kl 12-18
 • Møte 3/2010: torsdag 10. juni, kl 12-15
 • Møte 4/2010: torsdag 23. september, kl 12-15
 • Møte 5/2010: torsdag 9. desember, kl 12-15

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Valg av ny redaktør for Tidssrkift for rettsvitenskap (TfR)

Redaktører i TfR skal velges i fellesmøte mellom fakultetsstyret og TfRs styre. Professor Erling Selvig møtte som representant for TfRs styre, og presenterte saken for fakultetsstyret.
Det ble foreslått at professor Erling Hjelmeng trer inn i redaktørgruppen som fra før består av professor Viggo Hagstrøm og professor Are Stenvik. Det kom ingen innsigelses til forslaget.

Vedtak:

Professor Erling Hjelmeng velges som ny redaktør i Tidsskrift for rettsvitenskap i tillegg til de to som allerede er redaktører.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 6 Strategiprosess

Dekanen orienterte om prosessen rundt UiOs strategi for 2010-2020, og hvordan fakultetet har å planlagt å jobbe med en høringsuttalelse.
Styret kom med enkelte innspill som fakultetet tar med videre i arbeidet med høringsuttalelsen.

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Regnskap pr 31.10.2009 og prognose for 2009.
 • b) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2009.
 • c) Fremdriftsplan for ny studieordning..
 • d) Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøseminar 4 november og referat fra møte i LAMU 27.11.09, program/dagsorden.

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • Lokaler. Dekanen orienterte om Christian Augusts kvartalet som en mulig og langsiktig løsning på fakultetets arealproblemer.

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 6. oktober at:

 • a) Ingvill Plesner tilsettes i stilling som post.doc ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter, i to og et halvt år finansiert av Etikkprogrammet. Stillingen har 10 % undervisningsplikt, jfr. Regler for godskriving og uttak av eksamens- og undervisningsbanken, punkt 3.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Katja Franko Aas gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2008.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 26. oktober at:

 • a) Beate Sjåfjell og Mads T. Andenæs tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakuletet, Institutt for privatrett. Dersom ingen av dem tar imot stillingen vil søkerne rangert som 3, 4 og 5 bli intervjuet.
  Grunnen til at fakultetet tilsetter to på dette tidspunktet er de spesielle forholdene som dekanen gjorde rede for i møtet.
  Videre ønsker ITU å påpeke at et krav om medforfattererklæringer bør inn i fremtidige utlysningstekster for førsteamanuensisstillinger.
 • b) Sverre Flaaten tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom Flaaten ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte søker.
 • C) Thomas Horn tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet for en periode på 4 år med 25 % undervisningsplikt.
  Videre kan 1 -2 stipendiater tilsettes etter behandling på sirkulasjon dersom det kommer en ny innstilling fra PFF. ITU ber PFF vurdere om Azin Tadjdini bør bedømmes på nytt på grunn av hennes særlig interessante prosjekt

 

Sak 10 Fullmaktssaker

Dekanvedtak 20.10.2009: Aslak Syse får to års sammenhengende forskningstermin etter endt valgperiode som i-leder.

 

Sak 11 Eventuelt

Dekanen takket Finn Arnesen og Kenth Rune Volla, som begge deltok på sitt siste styremøte, for deres innsats i fakultetsstyret.

 

Det juridiske fakultet, 21.12.2009


Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 8. feb. 2010 14:45 - Sist endra 8. feb. 2010 14:47