Protokoll fra møte 1/2010 i fakultetsstyret

Tirsdag 16. februar, kl 1215-15, Kollegieværelset, 1. etg DA/Urbygningen

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Liv Finstad, Frederik Zimmer, Bente L. Kraabøl, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Camilla Berg, Kristin Feed og Alette Hillestad.

Forfall: Charlotte Nordbakken.

Observatører: Inger-Johanne Sand, Synnøve Ugelvik og Nils Butenschøn (sak 7 b).

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad (sak 1-4), Elisabeth Pedersen Lange, Eli Knotten (sak 1-7b), Trond Skeije (sak 1-3), Lars Botten (sak 1-3), Julie Orning (sak 1-7b) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17.12.2009

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17.12.2009 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap 2009

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte regnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Langtidsbudsjett for 2010-2014

Styrets medlemmer stilte spørsmål til publikasjonspoengene i langtidsbudsjettet. Admistrasjonen skal gå gjennom disse på nytt før langtidsbudsjettet sendes inn til UiO.

Vedlegg:

 1. Kommentar fra Økonomiseksjonen
 2. Oppdatert Langtidsbudsjett pr 1.3.2010

 

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til langtidsbudsjett 2010-2014. Styret ber om at langtidsbudsjettet fremlegges for ny behandling dersom det skulle oppstå endringer i forutsetningene.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 4 NFR-evalueringen og plan for evaluering av forskergruppene

Prodekanen for forskning redegjorde for fakultetets syn på rapporten fra NFRs evaluering, og herunder om innholdet i fakultetets høringssvar. I styrets diskusjon ble bl.a. følgende punkter fremhevet:

 • Generelt utydelige kriterier for kvalitet i evalueringen.
 • De ulike fagmiljøene har forskjellige strukturelle utfordringer – for eksempel avhengighet til ekstern finansiering ved SMR og aldersammensetning ved IKRS.
 • Stadig færre som kan undervise – bør undervisningskompetanse vektlegges i tilsettinger av eksempelvis stipendiater?
 • Fakultetet må videreutvikle argumentasjonen for viktigheten av juridisk forskning.


Sak 5 Jusstudiet i endring

Prodekanen for studier redegjorde for prosessen rundt innføring av ny studieordning. I lærerkollegiet er det enighet om at det tidlig i studiet bør være så store enheter som mulig, og i FS er 30 studiepoeng største mulige enhet.
Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) vil komme med en anbefaling til styremøtet 29. april vedrørende hovedstrukturen og overordnede prinsipper i ny studieordning.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Høringsuttalelse til strategi 2010 – 2020 for UiO – Fakultets tidsplan og opplegg for eget strategiarbeid.
 • b) Organisasjonsgjennomgang ved SMR av november 2009.


Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status lokaler. Dekanen orienterte om at prosessen rundt en mulig flytting til kvartalet St. Olavs gate/Kristian Augusts gate.
 • b) Arbeid med organisasjonsgjennomgang ved SMR. Direktør ved SMR, Nils Butenschøn, redegjorde for organisasjonsgjennomgangen og bakgrunnen for denne. Spørsmål knyttet til SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter og rammeavtalen med UD sto sentralt i redegjørelsen.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 11.1.2010 at:

 • a) Malin Renate Ranheim tilsettes som eksternfinansiert forsker SKO 1108 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk, for en periode på ett år. Dersom hun takker nei til stillingen går tilbudet til de andre innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

 • a) Dekanvedtak 7.1.2010: Fra Det juridiske fakultet oppnevnes professor Bård Anders Andreassen som representant til Utvalget for nord-sør-samarbeid for perioden 01.02.10-31.12.11. Stipendiat Ingunn Ikdahl oppnevnes som vararepresentant for perioden 01.02.10-31.12.10.
 • b) Dekanvedtak 15.1.2010: Dekanen har besluttet å opprette et Webråd som skal være rådgivende for dekanen i forhold til utøvelsen av linjeleders rolle i forhold til nettstedet. Webrådets mandat vedlegges.

 

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 10.3.2010

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 

Publisert 17. mars 2010 09:56 - Sist endra 1. juni 2010 08:50