Protokoll fra møte 2/2010 i fakultetsstyret

Torsdag 29. april, kl 1330-1500, Rom 571 Domus Nova

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Cecilia Bailliet, Christine Klem, Kristin Normann, Hans Henrik Klouman, Camilla Berg, Kristin Feed og Charlotte Nordbakken.

Forfall: Liv Finstad og Bjørg Ven.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Synnøve Ugelvik.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Eli Knotten (sak 1-6), Julie Orning (sak 1-6), Bente Lindberg Kraabøl, Johanne Spjelkavik, Per Arne Krumsvik (sak 1-6), Trond Skeije (sak 2-6), Lars Botten (sak 2-6), Eivind Roll (sak 7) og Eirik Haakstad (referent).

Til styreseminaret (sak 7) møtte også: Aslak Syse, Giuditta Cordero Moss, Trine-Lise Wilhelmsen, Nils Butenschøn og Kristian Andenæs.

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 16.02.10

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 16.02.10 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 2 Jusstudiet i endring – Rammer og retninger i reformen

Prodekanen for studier, Marit Halvorsen, innledet og redegjorde for prosessen rundt den nye studieordningen. Styrets medlemmer bifalt studiereformens intensjon og hovedlinjer. Fakultetet vil jobbe videre med studieordningen ut fra styrets tilbakemeldinger, og tar sikte på å presentere saken for styret som vedtakssak 10. juni.

 

Orienteringssaker

Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Evaluering av forskergruppene.
 • b) Oppfølging av NFRs evaluering av rettsvitenskapen. Prodekanen for forskning orienterte også muntlig om oppfølgingen av evalueringen.
 • c) Protokoll fra møte i LAMU 19.03.10.
 • d) Rapport om likestillingsarbeidet ved fakultet.
 • e) Årsplan 2010 for Det juridiske fakultet.
 • f) Budsjettinnspill for 2011 til UiO.
 • g) Justeringer i langtidsbudsjettet. Lars Botten orienterte også muntlig om bakgrunnen for justeringene i langtidsbudsjettet.
 • h) Arbeidet med ny bemanningsplan for Administrasjonsseksjonen.
 • i) Studiekvalitetsrapport 2009.

 

Sak 4 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status om lokaler. Saken ble tatt opp som del av sak 7.
 • b) Fakultetskonferansen 28. september. Dekanen orienterte kort om konferansen og planlagt innhold.

 

Sak 5 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 8. februar at:

 • a) John Asland tilsettes som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dersom han ikke tar imot tilbud om stillingen vil den bli lyst ut på ny.
 • b) Eivind Junker tilsettes som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Forskergruppen i naturressursrett ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 24. mars at:
 • a) Ole Gjems-Onstad tilbys et nytt 5-årig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, med arbeidssted Institutt for offentlig rett.
 • b) Gro Nystuen tilsettes som førsteamanuensis i Internasjonal humanitærrett ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet.
 • c) Eirik Bjørge, Eivind Furuseth, Markus Jerkø, Olga Mironenko og Azin Tadjdini tilsettes som stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Tadjdini tilsettes fra sommeren 2011. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • d) Moses Kuvoame tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, i fire år med 25 % undervisningsplikt.

 

Sak 6 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Styreseminar kl 1500-1800

Sak 7 Fakultetets strategi til diskusjon

 • Kl 15-16 Undervisning, innledning v/Marit Halvorsen
 • Kl 1600-1645 Forskning, innledning v/Inger-Johanne Sand
 • Kl 1645-1730 Rammebetingelser og arbeidsmiljø, innledning v/Hans Petter Graver
 • Kl 1730 En presentasjon av mulige løsninger av fakultetets arealbehov v/ Entra

Dekanen innledet om strategiprosessen generelt. Kristin Normann innledet deretter over temaet ”den rettsvitenskapelige forskningens verdi for arbeidsmarkedet”, herunder særlig kommunikasjon og samarbeid mellom fakultetet og for eksempel advokatfirmaer.

I den påfølgende diskusjonen la styret vekt på at overordnede målsettinger må konkretiseres ved å vise hvordan målsettingene skal gjennomføres.

Fakultetet jobber videre med strategien ut fra styrets kommentarer, og tar sikte på å presentere ny strategiplan som vedtakssak for styret 10. juni.

 

Det juridiske fakultet, 6. mai 2010

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 

Publisert 1. juni 2010 08:59 - Sist endra 6. aug. 2010 11:26