Protokoll fra møte 3/2010 i fakultetsstyret

Protokollen må anses som foreløpig inntil den vedtas i styremøtet 21. oktober.

Torsdag 10. juni, kl 1215-1500, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbyningen

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Bård Anders Andreassen, Bente Lindberg Kraabøl, Bjørg Ven, Roy-André Sørheim og Kristin Feed.

Forfall: Liv Finstad, Hans Henrik Klouman, Camilla Berg og Charlotte Nordbakken.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Eve de Coning.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Johanne Spjelkavik, Eivind Roll (sak 1-2), Per Arne Krumsvik (sak 1-4), Eli Knotten (sak 3-4), Egil Jahren (sak 3-4), Lars Botten (sak 4-5) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

 

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 29.4.2010

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 29.4.2010 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr: 2010/3643

Vedtak:

Styret vedtar Det juridiske fakultets strategi 2010 – 2020 og gir dekanen fullmakt til å oppdatere dokumentet ut fra kommentarene som framkom i møtet. Styret ber videre om å få framlagt årlige rapporter om oppfølgingen av strategien.

(Enstemmig vedtatt)


Diskusjons-/vedtakssaker

 

Sak 3 Privatistordningen i masterstudiet i rettsvitenskap

Prodekanen for studier, Marit Halvorsen, innledet og la særlig vekt på at en ny studieordning med flere obligatoriske elementer kan medføre at privatister ikke kan ta eksamen ved fakultetet.

Styret gav sin tilslutning til at det kan innføres flere obligatoriske elementer i ny studieordningen, så sant disse er faglig og pedagogisk begrunnet, selv om dette kan medføre at privatister utelukkes.

 

Sak 4 Studiereformen – prinsipper og vedtakskompetanse
Arkivsaksnr: 2009/4088

Vedtak:

 1. Ny studiemodell skal være operativ fra og med høstsemesteret 2011.
 2. Arbeidet med utvikling av ny studiemodell fortsetter på den bakgrunn som det er redegjort for over her, og innenfor de retningslinjer som styret tidligere og i dagens møte har drøftet.
 3. Det skal legges vekt på følgende hovedtrekk:
  a. Internasjonalisering
  b. Studentkontakt og oppfølging/faglig tilbakemelding i undervisningen
  c. Rasjonell ressursutnyttelse så vel mht faglige som mht administrative ressurser.
 4. Dekanen fatter de vedtak som trengs for realisering av studiemodellen. Det videre arbeidet organiseres slik at PMR får seg forelagt forslag og vedtar en innstilling som inngår i dekanens vedtaksgrunnlag.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

 

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

a) Regnskap pr 30.4.2010. Lars Botten redegjorde for regnskapet.


Sak 6 Muntlige orienteringssaker

a) Alumni ved Det juridiske fakultet. Dekanen redegjorde for fakultetets syn på og arbeid med en eventuell fremtidig alumni-ordning.

 

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18. mai at:

 • a) Anette Grønnerød-Hemmingby tilsettes som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • b) Ragnhild Sollund tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Sollund takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte søker.
 • c) Christina Voigt og Jo Stigen tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dersom en eller begge takker nei til stilling går tilbudet videre til neste innstilte.

 

Sak 8 Eventuelt

Tidspunkt for og gjennomføringen av høstens styremøter (23. september og 9. desember) ble tatt opp under eventuelt. Fakultetet foreslår at det første møtet gjennomføres som et ordinært styremøte, men at desembermøtet blir et styreseminar fra lunsj og ut dagen. Forslag til opplegg for seminaret legges frem for styret 23. september.


 

Det juridiske fakultet, 16. juni 2010


Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 

Publisert 23. juni 2010 14:09