Protokoll fra møte 4/2010 i fakultetsstyret

Mandag 25. oktober 2010, kl 1000-1200, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Frederik Zimmer, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Christine Klem, Roy-André Sørheim, Kristin Feed og Charlotte Nordbakken.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Eve de Coning.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Johanne Spjelkavik, Bente Lindberg Kraabøl, Ken Erling Jensen, Trond Skjeie, Lars Botten og Eirik Haakstad (referent).

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 10.06.2010

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Årsplan 2011-2013 for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr: 2010/12071

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2011-2013 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2011 og Langtidsbudsjett 2011-2015

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2011 og intern fordeling for 2011 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer. Styret ber om at revidert stillingsplan blir lagt frem for styret.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Forslag til indikatorer.
 • b) Nasjonalt fakultetsmøte 22.10.2010. Dekanen orienterte om det nasjonale fakultetsmøtet med særlig fokus på diskusjonen rundt mulig fordeling av nye studieplasser.

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Regnskap pr 31.8.2010. Lars Botten gikk gjennom og kommenterte regnskapet.
 • b) Status areal. Fakultetet har mottatt skisse fra Entra, og gjennomgår arealbehovet sammen med Teknisk Avdeling.
 • c) Internt handlingsrom. Fakultetsdirektøren orienterte om prosessen Internt handlingsrom, som er satt i gang av universitetsstyret.
 • d) Status forskergruppe evalueringen. Prodekanen for forskning orienterte om evalueringen av forskergruppene, og at panelet har fått utsatt frist til 15. november for å levere evalueringen.
 • e) Jusstudiet i endring, herunder privatistsaken og nye studieplasser. Prodekanen for studier orienterte om status ift. privatistordningen, samt hvilke vedtak som foreløpig er fattet ifm. den nye studieordningen.
 • f) Forskningsprioritering/fakultetskonferansen. Prodekanen for forskning kommenterte resultatene av NFRs evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge, særlig en ny JUSISP-satsning. Oppfølgingsrapporten etter evalueringen, Rettsforskningens framtid, ble delt ut i møtet.

 

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 5. juni at:

 • a) Rosa Greaves tilbys et nytt femårig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, med arbeidssted Nordisk institutt for sjørett.
 • b) Jon Christian Fløysvik Nordrum og Mats Jonatan Iversen Stenmark tilsettes som stipendiater (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • c) Cecilie Kjelland og Inger Marie Hagen tilsettes i eksternfinansiert stilling som post.doc SKO 1352 for en periode på to år.


Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. september at:

 • a) Zhou Young tilsettes som stipendiat (SKO 1017) i perioden 01.09.10-31.12.14 for å sluttføre sin PhD og å lede CAP III i samme periode. Tilsettingens oppgaver tidfestes til 3 års arbeid med PhD-avhandlingen og 1 år og 4 måneder til programledelse.
 • b) Peter Hambro gis opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra første dag i den måneden etter at søknaden ble innlevert, 01.03.10
 • Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i september at:
 • a) Ivar Alvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom han takker nei vil Herman Bruserud bli innkalt til intervju.

 

Sak 7 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 10.6.2010 vedtak om oppfyllelse av mållova på fakultetets nettsider.
 • b) Dekanen fattet 17.6.2010 vedtak om ny studieordning.
 • c) Dekanen fattet 13.10.2010 følgende vedtak: Innehavere av lederverv eller andre tunger verv ved fakultetet tilbys b-tillegg fremfor godskrivning av timer i timebanken. Ordningen evalueres om ett år.

 

Sak 8 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.


 

Det juridiske fakultet, 29.10.2010


Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 22. nov. 2010 11:25