Protokoll fra møte 5/2010 i fakultetsstyret

Protokollen må anses som foreløpig inntil den vedtas i av fakultetsstyret 17.2.2011.

Torsdag 9. desember, kl 12-18, Lysebu

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Alf Petter Høgberg, Bjørg Ven, Bente Lindberg Kraabøl, Liv Inger Gabrielsen, Kristin Feed og Charlotte Nordbakken

Observatører: Inger-Johanne Sand og Irina Fodchenko

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Trond Skjeie, Randi Rørlien og Eirik Haakstad (referent)

Forfall: Liv Finstad, Hans Henrik Klouman, Roy-Andrè Sørheim og Synnøve Ugelvik

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 25.10.2010

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015

Vedtak:

Styret vedtar årsbudsjett for 2011. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer. Langtidsbudsjettet for 2011-2015 tas til etterretning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Møtetider 2011

Vedtak:

Følgende møtetider vedtas:

 • torsdag 17. februar, kl 12-15
 • torsdag 14. april, kl 12-15
 • onsdag 8. juni, kl 12-15
 • torsdag 27. oktober, kl 12-15
 • torsdag 8. desember, kl 12-15

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Valgkomité for Det juridiske fakultet

Vedtak:

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité:

 • Professor Knut Kaasen
 • Professor Kristian Andenæs
 • Professor Marit Halvorsen
 • Student Roy-Andrè Sørheim
 • Rådgiver Randi Saunes

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.11-31.12.14. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.11-31.12.11.
Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Orienteringssaker

 • a) Jusstudiet i endring. Marit Halvorsen orienterte om status i arbeidet med ny studieordning.
 • b) Revidert årsplan 2011-2013. Hans Petter Graver orienterte om endringene i årsplanen etter forrige styremøte.
 • c) Økonomien i studieprogrammene. Trond Skjeie orienterte om økonomien i fakultetets studieprogrammer.
 • d)  Privatister i jusstudiet. Hans Petter Graver orienterte om innspill fra ”de største advokatfirmaene” vedrørende privatistordningen.
 • e) Internt handlingsrom. Benedicte Rustad orienterte om status i UiOs prosess Internt handlingsrom.
 • f) Oppfølging av Arbeidstilsynets rapport. Elisabeth Pedersen Lange orienterte om UiOs oppfølging av tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet. Rapporten vedlegges protokollen til fakultetsstyrets medlemmer.
 • g) Fakultetets arealbehov. Hans Petter Graver orienterte om status i spørsmålet om nye lokaler til fakultetet.

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. oktober at:

 • a) Mads Andenæs gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap på bakgrunn av foreliggende kompetanseerklæring. Opprykket har virkning fra 15. september 2010.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Knut Papendorf gis opprykk til professor innen fagområdet rettssosiologi med virkning fra 15. september 2009.
 • c) Heidi Mork Lomell tilsettes i 100 % stilling som eksternfinansiert forsker SKO 1109 fra og med 01.12.2010 til og med 31.05.2011. Stillingen forlenges i tillegg i perioden 01.06.11-31.10.11 på grunnlag av utført undervisning. ITU ber dekanen ta opp Lomells stilling med instituttet for vurdering av videre tilsettingsforhold.

 

Sak 7 Fullmaktssaker

Dekanen fattet 18. oktober følgende vedtak:

 • a) Erik Boe blir gjenoppnevnt som representant for Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) for perioden 2011-2013. Kristian Andenæs blir gjenvalgt som gjenoppnevnt som vararepresentant for Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) for perioden 2011-2013.
 • b) Kirsti Strøm Bull oppnevnes som styremedlem i "Andres Jahres fond for vitenskapens fremme" for perioden 01.01.2011- 31.12.2014. Ulf Stridbek oppnevnes som varastyremedlem i "Andres Jahres fond for vitenskapens fremme" for perioden 01.01.2011- 31.12.2014.

 

Sak 8 Eventuelt

Hans Petter Graver takket Kristin Feed og Charlotte Nordbakken, som begge deltok på sitt siste styremøte, for innsatsen i fakultetsstyret.

 

Styreseminar (kl 15-17)

Sak 9 Styreevaluering

Eirik Haakstad presenterte resultatene fra spørsmålene som var sendt ut til styremedlemmene før møtet. I styrets diskusjon kom det opp tre konkrete oppfølgingspunkter for fakultetet:

 1. Ikke å avlyse styremøter selv om det få større saker
 2. Lage klarere vedtaksforslag, samt konkludere og oppsummere tydeligere i møtene
 3. Opplæring av nye styremedlemmer i universitetsregnskap

 

Sak 10 Evaluering av forskergruppene

Hans Petter Graver presenterte rapporten om fakultetets forskergrupper og hvordan styret skal involveres i den videre prosessen. Særlig to spørsmål synes relevante for styrebehandling i juni 2011:

 1. Hvordan bør forskningen på fakultetet organiseres fremover?
 2. Hva slags type tiltak bør iverksettes for å stimulere forskningen på fakultetet?

Det juridiske fakultet, 15. desember 2010

Hans Petter Graver, Dekan

Benedicte Rustad, Fakultetsdirektør
 

Publisert 9. feb. 2011 11:47