Protokoll fra møte 1/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 17. februar kl 12-15, Kollegieværelset 1. etg Urbygningen/DA

Til stede: Hans Petter Graver, Frederik Zimmer, Tone Sverdrup, Liv Finstad, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Ada Molne Kjøllesdal, Espen Kheradmandi og Liv Inger Gabrielsen

Observatør: Irina Fodchenko

Forfall: Marit Halvorsen og Bente Lindberg Kraabøl

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten, Trond Skjeie, Ken Jensen, Line Rånes Pedersen og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 9.12.2010

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 9.12.2010 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap 31.12.2010

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte regnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 3 ERC-prosjekt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Professor Katja Franco Aas presenterte prosjektet Crimmigration: Crime control in the Borderlands of Europe. Se også prosjektets nettsider.

 

Sak 4 Orienteringssaker

 • a) Budsjett 2011. Trond Skjeie orienterte om mindre endringer på basisbudsjettet etter styrets behandling i desember.
 • b) Budsjett 2012 – innspill fra Det juridiske fakultet.
 • c) Jusstudiet i endring – brev fra studiedekanen til fakultetets lærere.
 • d) Sidegjøremål. Hans Petter Graver presenterte fakultetets kommentarer til UiOs sidegjøremålsreglement.
 • e) Internt handlingsrom. Benedicte Rustad orienterte om UiOs prosess Internt handlingsrom, samt fakultetets arbeid med kartlegging og dimensjonering av administrasjonen.
 • f) Utredning vedrørende behov for jurister. Hans Petter Graver orienterte om bakgrunnen og mandatet for utredningen.
 • g) Fordeling av studieplasser. Hans Petter Graver orienterte om departementets fordeling av 200 nye studieplasser.
 • h) Årshjul for fakultetsstyret.
 • i) Et krafttak for juridisk forskning - prosjektkatalog.
 • a) Årsplan for Det juridiske fakultet 2011.

 

Sak 5 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. desember at:

 • a) Emily Weitzenboek og Tobias Mahler tilsettes som postdoktorer ved IFP/SERI for 3 år med 10 % undervisningsplikt.
 • b) Isabel Mota Borges, Joanna Nicholson, Irina Eidsvold Tøien og Olav Haugen Moen tilsettes som stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Hvis en av disse fire takker nei, skal søkeren som er rangert som nr fem vurderes nærmere.
 • c) Monika Lindbekk og Kjersti Lohne tilsettes som stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Hvis en av disse to takker nei, skal søkeren som er rangert som nr tre vurderes nærmere.
 • d) Sigmund Book Mohn tilsettes som eksternfinansiert stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi for en periode på fire år med 25% undervisningsplikt. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
 • e) Nicolai B. Johansen tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på tre år.
 • f) Thomas Ugelvik tilsettes som eksternfinansiert postdoktor ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på tre år. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Lisa Westfelt.
 • g) Koen Wellens tilbys engasjement som forsker i 100 % stilling (SKO1109) for å utføre forskning knyttet til Kinaprogrammet ved SMR. Wellens har vært ansatt sammenhengende mer enn 4 år og får tilbud om kontrakt uten sluttdato.


Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20. januar at:

 • a) Maryke Nuth tilsettes i toårig eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Ragnhild Sollund gis opprykk til professor innen fagområdet kriminologi med virkning fra 15. september 2010.’
 • c) Morten Bergsmo tilbys forlenget engasjement i 20 % i midlertidig forskerstilling (SKO 1108) i perioden 01.01.11-31.12.11 for å utføre forskning og rådgivning til Legal Tools programmet.

 

Sak 6 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 


Det juridiske fakultet, 17.2.2011

Hans Petter Graver, Dekan

Benedicte Rustad, Fakultetsdirektør

Publisert 23. mars 2011 15:53 - Sist endra 5. jan. 2012 11:49