Protokoll fra møtet 2/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 14. april, kl 1200-14, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Til stede: Hans Petter Graver, Frederik Zimmer, Tone Sverdrup, Ada Molne Kjøllesdal, Espen Kheradmandi, Liv Inger Gabrielsen, Inger-Johanne Sand og Bente Linberg Kraabøl

Forfall: Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Liv Finstad og Marit Halvorsen

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Mona Sinding-Larsen(sak 3) og Elisabeth Pedersen Lange(tom sak 3)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17.2.2011

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet godkjennes.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Oppnevning av valgstyre ved Det juridiske fakultet 2011-2014

Arkivsaksnr. 2011/1194

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

 • Professor Inge Lorange Backer (leder)
 • Stipendiat Rozemarijn van der Hilst
 • Student Ada Molne Kjøllesdal
 • Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Funksjonstiden for Backer og Myre er fram til 31.12.2014, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2011.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett

Arkivsaksnr. 2011/1194

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved Institutt for offentlig rett for perioden 2011-2014:

 • Professor Kirsten Sandberg, IOR
 • Stipendiat Thomas Frøberg, IOR
 • Seniorkonsulent Else Aas, IOR
 • Student Inga Tollefsen Laupstad, vitenskapelig assistent ved IOR

Funksjonstiden for de fast ansatte er fram til 31.12.2014, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2011.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Oppnevning av valgkomité ved Insitutt for privatrett

Arkivsaksnr 2011/1194

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved Institutt for privatrett for perioden 2011-2014:

 • Professor Tone Sverdrup, IFP
 • Førsteamanuensis Lee A. Bygrave, IFP
 • Kontrorsjef Eva Modvar, IFP
 • Student Caroline Natland

Funksjonstiden for de fast ansatte er fram til 31.12.2014, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2011.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Studiekvalitetsrapport for 2010 - Det jurdiske fakultet

Arkivsaksnr. 2010/13826

Vedtak:

Fakutletsstyret godkjenner Det juridiske fakultets studiekvalitetsrapport for 2010 med de endringer som fremkom i møte.

(enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 6 Forskningssatsninger – større satsninger fremover (ERC, SFF)

Endre Stavang og Geir Ulfstein orienterte om planer for SFF-søknader våren 2011.

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 

Sak 8 Muntlig orienteringssaker

 • a) Jusstudiet i endring. Hans Petter Graver orienterte om status i saken.
 • b) Internt handlingsrom. Benedicte Rustad orienterte om status i saken.
 • c) JUSISP. Inger-Johanne orienterte om saken.

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 1. mars at:

 • a) Jane Dullum tilsettes som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, med 25% undervisningsplikt for en periode på 4 år. Dersom hun takker nei til til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Jo Stigen gis opprykk til professor innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2010.
 • c) Kjetil Mujezinovic Larsen tilbys stillingen som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved SMR.

 

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 12. mai 2011

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 

Publisert 19. apr. 2011 14:21 - Sist endra 13. juli 2011 15:25