Protokoll fra møte 2/2011 i Fakultetsstyret

Onsdag 8. juni, kl 1215-1500, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Tone Sverdrup, Frederik Zimmer, Liv Finstad, Bente Lindberg Kraabøl, Bjørg Ven, Ada Molne Kjøllesdal, Espen Kheradmandi og Liv Inger Gabrielsen.

Forfall: Hans Henrik Klouman.

Observatører: Inger-Johanne Sand og Irina Fodchenko.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Randi Rørlien (sak 1-2), jenny Graver (sak 1-2), Maren Magnus Voll (sak 1-3), Christine Skogrand Havgar (sak 1-3), Mari Theodorsen (sak 5), Lars Botten (sak 8), Trond Skjeie (sak 8), Ken Erling Jensen (sak 8) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.4.2011

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 14.4.2011 godkjennes

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Organiseringen av forskningen på fakultetet
Arkivsaksnr. 2011/7004

Vedtaksforslag:

 1. Det foreslås at fakultetet fortsatt bør bruke forskergrupper som en sentral del av sin forskningsorganisering og –utvikling. Formålet skal være å styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet, forskningens kvalitet, relevans og å bidra til en faglig utvikling av fakultetets forskning og nytenkning på områder som fakultetet ønsker en forskningsinnsats på. Det foreslås at et fagmiljø kan søke fakultetet om opprettelse av en forskergruppe for fem år av gangen. En søknad må inneholde et tema og en plan for arbeidet samt liste over deltakere og angivelse av forskergruppens leder. Det må være med minst 3 - 4 fast vitenskapelig ansatte og i tillegg postdoktorer og stipendiater. Gruppene må være tilstrekkelig store til at det skapes et forskningsmiljø. Ved oppnevning av forskningsgruppene skal det legges vekt på at de kan bidra til bedre forskningssamarbeid på fakultetet. Det skal sannsynliggjøres at de som søker kan danne et attraktivt og fruktbart fagmiljø for både rekrutter og seniorforskere, at det kan utøves en systematisk forskningsledelse, og at det kan dannes en plattform for å søke om ekstern finansiert forskning.Forskere kan også danne faggrupper for å skape et bedre samarbeid om forskningen og et bedre forskningsmiljø. Faggrupper kan dannes på instituttene, men også med deltakelse fra ulike institutt, og uten søknad til fakultetet.
 2. Det skal legges større vekt på samarbeid mellom forsker- og faggruppene gjennom felles interne og eksterne arrangementer slik at gruppenes tema ikke bidrar til nye hindre for faglig utvikling.
 3. Forskergrupper som er godkjente, bør få driftsmidler på samme nivå som i dag.
 4. Det oppfordres til at så mange som mulig av de vitenskapelig ansatte deltar i forskergrupper. Grupper av forskere kan også danne faggrupper på avgrensete faglige områder og med mer avgrensete planer.
 5. Ordningen med stimuleringsmidler til mindre arrangementer og publikasjonsprosjekter videreføres.
 6. Det foreslås innført egne stimuleringsordninger til støtte for utvikling av tettere forskningssamarbeid i felles prosjekter med sikte på å oppnå ekstern finansiering. Ved vurderingen av søknadene om støtte til slike oppstartsmidler skal det legges vekt på at gruppen har et forskningstema og en plan og en sammensetning som kan bidra til å videreutvikle rettsvitenskapelig forskning, være nyskapende, bidra til høyere kvalitet og gjelder et forskningsmessig behov med en vesentlig samfunnsmessig relevans. Det skal herunder også legges vekt på om forskningen kan bidra til å utvikle de sentrale undervisningsfagene. Det skal legges vekt på tverrfaglighet og samarbeid mellom flere forskere og gjerne mellom flere fagmiljø. Det skal legges vekt på at forskningen har en internasjonal profil i sitt innhold eller ved internasjonalt samarbeid.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Revidert styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr 2011/6995

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidert styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet med de endringer som fremkom i møtet. Reglementet oversendes UiO for endelig godkjenning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Fullmakt til dekanen – forlenget tilsetting av direktør ved SMR

Vedtak:

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å forlenge professor Nils A. Butenschøns åremål som direktør ved SMR i to år, til og med 2013.

(Enstemmig vedtatt)
 

Sak 5 Sidegjøremål – lokale presiseringer til UiOs reglement

Vedtak:

Dekanen gis fullmakt til å vedta lokale presiseringer til sidegjøremålsreglementet etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Oppnevningen av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Arkivsaksnr 2011/1194

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved IKRS:

 • Professor Liv Finstad
 • Professor Knut Papendorf
 • Kontorsjef Turid Eikvam
 • Student Robin Drager

Valgkomiteens funksjonstid er fire år, med unntak av studentrepresentanten som har funksjonstid på et år.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 7 Opprettelse av fellesgrad, North Sea Energy Law Programme (NSELP)

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler opprettelse av et erfaringsbasert masterprogram i North Sea Energy Law, under forutsetning av at programmet oppfyller alle formelle krav til opprettelse av fellesgrad og videre under forutsetning av at programmet vil være fullstendig selvfinansiert gjennom egenbetaling, samt at det ikke vil være en belastning for fakultetets øvrige undervisning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Økonomirapportering 1. tertial.
 • b) Plan for budsjett- og årsplanprosess.
 • c) Økonomien i studieprogrammene.
 • d) Handlingsplan for internasjonalisering.
 • e) Dekanat- og fakultetsstyrevalget høsten 2011.
 • f) Orientering om brev fra fakultetet til NFR  - Utfordringer for rettsvitenskapelig forskning og evalueringen av norsk rettsvitenskap.

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

 • a) Jusstudiet i endring. Marit Halvorsen orienterte om ny studieordning og særlig om det videre arbeidet med valgfagene.
 • b) Status IHR. Benedicte Rustad orienterte saken som skal presenteres for universitetsstyret 21. juni og om allmøte om fase 2 ved fakultetet 23. august.
 • c) Status bygg og areal. Hans Petter Graver orienterte om at dette blir en orienteringssak for universitetsstyret 21. juni.

 

Sak 10 Tilsettingssaker

Innstilllings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12. april at:

 • a) Lucas Lixenski tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor i rettsvitenskap for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt, med forbehold om at disputas er gjennomført og bestått innen 1. juli 2011.
 • b) Reidar Maliks tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor i filosofi/politisk teori for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt, med forbehold om at disputas er gjennomført og bestått innen 1. juli 2011.

 

Sak 11 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 9. juni 2011

Hans Petter Graver, dekan  

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør  

Publisert 15. juni 2011 09:04 - Sist endra 5. jan. 2012 11:50