Protokoll fra møte 4/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 27. oktober, kl 12-15, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Frederik Zimmer, Bård Anders Andreassen, Cecilia Bailliet, Bjørg Ven, Hans Henrik Klouman, Bente Lindberg Kraabøl, Christian Danielsen, Siri Kildahl Venemyr og Besforta Lajqi.

Forfall: Tone Sverdrup og Liv Finstad.

Observatører: Inger-Johanne Sand, Marianne Jenum Hotvedt og Knut Kaasen (sak 5).

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Trond Skjeie (sak 1-4), Randi Saunes (sak 6) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 8. juni

Vedtak:

Protokollen fra møtet 8. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap 31.8.2011 og prognose 31.12.12011
Ref.nr. arkiv 2011/13121

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte regnskap med prognose for 31.12.2011. Dekanen gis fullmakt til å disponere ledige midler til studiekvalitetstiltak for 2012 og 2013.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Årsplan 2012-2014
Ref.nr. arkiv 2011/13053

Styret etterlyste en klarere sammenheng mellom overordnede strategier og konkrete tiltak i fremtidige årsplaner. Styrets medlemmer diskuterte særlig hvordan koblingen mellom fakultetets strategier, mål og tiltak på den ene siden og de tre hovedmålene i UiOs strategiske plan – et grensesprengende universitet, læringsuniversitetet og et samfunnsengasjert universitet – på den andre siden kunne tydeliggjøres. Som eksempler på felt der fakultetet burde ha strategiske mål og som kunne utvikles til sterke fagmiljøer i samarbeid med bransjene, nevnte styret kapital- og energirett.

Cecilia Bailliet uttrykte bekymring for fakultetets internasjonale masterprogrammer, og mente at det er liten sammenheng mellom internasjonaliseringsstrategiene og kutt i disse programmenes timetall.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2012-2014 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016
Ref.nr. arkiv 2011/12844

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2012 og intern fordeling for 2012 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Nominering av eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15
Ref.nr. arkiv 2011/1194

Valgkomiteens leder, professor Knut Kaasen, orienterte om komiteens arbeid og hvilke kriterier som ligger til grunn for forslaget til eksterne styremedlemmer.

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15: Jan Einar Barbo med Siri Teigum som personlig vara og Ellen Mo med Rolf Einar Fife som personlig vara. Forslagene oversendes rektor for oppnevning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Fra undervisningstimer til klokketimer.
 • b) Status dekanat- og fakultetsstyrevalg.
 • c) Instituttstrukturen ved Det juridiske fakultet.
 • d) HMS-rapport – brannalarmer i Domus Nova.
 • e) Status Nasjonal institusjon.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status ny studieordning. Marit Halvorsen orienterte om arbeidet med ny studieordning, herunder at innføringen er i rute og at det fortsatt arbeides med valgfagene.
 • b) Arealer. Hans Petter Graver orienterte om UiO formelt har henvendt seg til Entra for å finne nye lokaler til Det juridiske fakultet.
 • c) Plan for styremøtet 8. desember. Hans Petter Graver orienterte om orienterte om foreløpig plan styrets siste møte, samt at fakultetet inviterer til avslutningsmiddag etter møtet.
 • d) 1814-jubileet. Marit Halvorsen orienterte om fakultetets involvering i prosjekter i forbindelse med jubileet.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. juni at:

 • a) Michael Reiertsen, Sevda Clark, Caroline Stordrange og Katarina Shaw tilbys stilling som stipendiat innenfor fagområde rettsvitenskap. Dersom noen takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte.
 • b) Benedikte Moltumyr Høgberg og Morten Kjelland tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Hvis en eller begge takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Ingunn Ikdahl.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 24. juni at:

 • a) Arne Johan Dahl tilsettes i stilling som stipendiat innen finansmarkedsregulering ved Institutt for privatrett.
 • b) Tommy Tranvik tilsettes som forsker tilknyttet prosjektet "Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted" ved Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år uten undervisningsplikt.
 • c) Thom Kåre Granli tilsettes som eksternfinansiert forsker ved Senter for rettinformatikk, for en periode på to år uten undervisningsplikt.
 • d) Dekanen gis fullmakt til å vedta tilsettingen av Nino Tsereteli i stipendiatstilling ved Senter for menneskerettigheter etter at merknadsfristen er utløpt 1. juli. Hvis han takker nei går tilbudet videre til neste innstilte.
 • e) Beate Sjåfjell gis opprykk til professor innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2010.
 • f) Annick Prieur forlenges som professor II ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, i perioden 01.10.2011 - 30.09.2016

 

Sak 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet 28. oktober 2011

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 24. nov. 2011 10:56 - Sist endra 5. jan. 2012 11:50