Protokoll fra møte 5/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 8. desember, kl 1215-1500, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Til stede: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Cecilia Bailliet, Tone Sverdrup, Bjørg Ven, Frederik Zimmer, Christian Danielsen, Christina Eckhoff, Besforta Lajqi og Bente Lindberg Kraabøl.

Forfall: Liv Finstad og Hans Henrik Klouman

Observatører: Inger-Johanne Sand(sak 6-10)

Fra administrasjonen: Elisabeth Pedersen Lange(referent), Trond Skjeie(sak 2)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 27. oktober

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27. oktober godkjennes.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016
Ref.nr. arkiv 2011/14511

Vedtak:

Styret vedtar årsbudsjettet for 2012. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer. Langtidsbudsjettet for 2012-2016 tas til etterretning.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Årsplan 2012-2014(flyttet til orienteringssaker, ble vedtatt i møte 4/2011)
 

Sak 4 Oppnevning av instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS)
Ref.nr. arkiv 2011/1194

Vedtak:

Professor Trine-Lise Wilhelmsen oppnevnes som instituttleder for perioden 1.1.2012-31.12.2015.

(enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av styre ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Vedtaksforslagene ble lest opp i møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til styret ved Senter for menneskerettigheter for perioden 01.01.2012-31.12.1014:

Frederik Zimmer oppnevnes som representanten fra Det juridiske fakultetet og er styrets leder med Cecilia Bailliet som vararepresentant.

Halvard Vike, representant fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Tora Skodvin som vararepresentant.

Kjetil Mujezinovic Larsen, representant fra Senter for menneskerettigheter, Koen Wellens som vararepresentant.

Birgit Schlütter, representant for de midlertidig ansatte ved Senter for menneskerettigheter, Johan Karlsson Schaffer som vararepresentant. Disse oppnevnes for for perioden 01.01.12-31.12.2012.

Jasna Jozelic, representant for de administrativt ansatte ved Senter for menneskerettigheter, Christian Ranheim som vararepresentant.

Dekanen har fakultetetsstyrets fullmakt til å oppnevne de resterende styremedlemmene ved SMR.

(enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak

Sak 6 Råd fra styremedlemmer om videre arbeid

Styrerepresentantene ga tilbakemelding styrearbeidet og til sentrale saker for styret:

Synspunkter på styremøtene: Møtene er effektive. Plandokumenter er noe pompøse, det er strikte rammer for innholdet i slike saker og det åpner for lite spillerom for representantene. Det er et ønske om flere saker til styret som kan gi representantene inngrep i driften og at spesielt studiesaker bør komme mer frem i styrearbeidet.

Tilbakemelding til viktige saker for styret:

Styret bør arbeide for større anerkjennelse av Det juridiske fakultet i samfunnet og økt internasjonalisering.

Kvaliteten på undervisningen ble vektlagt og at det er viktig å bruke tid på tilbakemeldinger på undervisningen. Studentrepresentantene foreslo en referansegruppe på ca 30 studenter med representanter fra de ulike kollokviegruppene.

Ekstern kvalitetssikring av pensumlitteratur ble påpekt som viktig.

Fortsette arbeidet med nye egnede lokaler for Det juridiske fakultet.

Det lave antall juridiske kandidater er bekymringsfullt. Studentene mente at kvaliteten på studiene må bli gode før en evt. utvidelse av antall studenter. Det var uenighet i styret om bachelor-grader ved høyskoler vil bidra til å løse samfunnets behov for juridisk kompetanse. (Nasjonal utredning om samfunnets behov for juridisk kompetanse er klar til våren.)

Det er viktig å bedre rekrutteringen av kandidater som kan undervise i studiets obligatoriske fag. Det er i fagmiljøene rekruttering skjer. Kontakten med studentene bør bli tettere og fakultetet bør i samarbeid med studentene se på hvilke informasjonskanaler som bør brukes. Fakultetet må synliggjøre forskning som en karrierevei bedre for studentene. En løsning kan være praksisplasser tidlig i studiet og synliggjøring av forskningen i undervisningen.

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

  • a) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2011.
  • b) Årsplan 2012-2014.

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

  • a) Oppnevning av forskergrupper. Inger-Johanne Sand orienterte om oppnevning av forskergrupper. Det er nå oppnevnt 10 forskergrupper ved fakultetet.


Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 25. oktober at:

  • a) Ingunn Ikdahl tilsettes i stilling som eksternfinansiert postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, for en periode på to år.
  • b) Henrik Lando tilsettes i 20 % stilling som professor i rettsøkonomi ved det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, for en periode på fem år.

 

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 14. desember 2011

 

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 14. des. 2011 15:58 - Sist endra 22. des. 2011 10:36