Protokoll fra møte 1/2012 i fakultetsstyret

Mandag 13. februar, kl 1400-1600, Lysebu

Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Irina Fodchenko, Per Arne Krumsvik, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Tobias Judin, Hedda Heier og Hanna Faksvåg.

Forfall: Marit Halvorsen.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Kristin Steen Slåttå, Trond Skjeie, Ove Einar Brusegard og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra konstituerende møte 10.1.2012

Vedtak:

Protokollen fra konstituerende møte 10.1.2012 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr 31.12.2011

Arkivsaksnr: 2012/1928

Ved en feiltakelse var feil rapport for basisregnskapet men med riktig tekst lagt ved styrepapirene. Trond Skjeie gikk derfor nøye gjennom de riktige rapportene i møtet, og riktig årsregnskap for basis (pdf) ble også lagt ved protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte regnskap.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Lik undervisningsplikt for professorer og første/-amanuenser

Arkivsaksnr: 2008/1679

Vedtak:

Forberedelses/omregningsfaktor 4,43 gjøres gjeldende for ansattegruppene professorer og første/-amanuenser.

Forslag til revidert Reglement for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken vedtas.

Vedtaket gjøres gjeldende fom. høsten 2011 og legges til grunn ved registrering av undervisnings- og eksamensregnskap for høsten 2011. Saldo fra regnskapet våren 2011 omregnes til klokketimer med bruk av gammel faktor for de to ansattegruppene.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Forslag om endringer i godtgjørelse for stillingsbedømmelser

Arkivsaksnr: 2008/1679

Vedtak:

Forslag til ny godtgjørelse for eksterne og interne stillingsbedømmelser vedtas med virkning mars 2012 for alle nye avtaler om bedømmelser

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5. Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) – endret sammensetning

Arkivsaksnr: 2012/338

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanvedtaket om endret sammensetning for PMR. Styrings- og administrasjonsreglement for det juridiske fakultet, § 14, endres med virkning fra vår 2012 til:

PMR består av:

1. prodekan for studier som leder
2. studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår oppnevnt av dekanen
3. 1 representant for de engelskspråklige mastergradene oppnevnt av dekanen
4. 1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte
5. 2 studenter oppnevnt av JSU

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Årshjul 2012 for fakultetsstyret

Vedtak:

Årshjul 2012 for fakultetsstyret godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)


Sak 7 Suppleant til dekanatet 2012-2013

Vedtaksforslag:

Dekanen gis fullmakt til å oppnevne en suppleant til dekanatet for perioden 01.07.12-30.06.13.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

  • a) Internt handlingsrom. Administrasjonen ved henholdsvis Benedicte Rustad, Ove Einar Brusegard, Kristin Steen Slåttå og Eirik Haakstad orienterte om følgende saker: digital eksamen, IHR-prosjekt om eksamen, podcast og klikkere, AURA og stipendiathåndbok.

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 1. desember 2012 at:

  • a) Hilde K. Ellingsen og Blazej Kuzniacki gis tilbud om tilsetting som stipendiater i rettsvitenskap.
  • b) Knut Sverre Skurdal Andresen gis tilbud om tilsetting som stipendiat i rettsvitenskap/finansmarkedsregulering ved Institutt for privatrett
  • c) Juan Carlos Ochoa Sanches tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt.
  • d) Anja Wiesbrock tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt.
  • e) Ingunn Ikdahl tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år, som kan legges til toårig eksternfinansiert postdoktorstilling. Det forutsettes da 25 % undervisningsplikt i hele fireårsperioden.
  • f) Bjarte Thorson tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.
  • g) Stener Ekern tilbys førsteamanuensisstilling (SKO 1011) med ordinære arbeidsplikter fra 01.01.12.

 

Sak 10 Fullmaktssaker

  • a) Dekanen vedtok 17. januar 2012 at student Hedda Heier oppnevnes som JSU-representant til ITU med student Tobias Judin som vararepresentant.

 

Sak 11 Eventuelt

En sak ble tatt opp under eventuelt. Tap av studierett ved manglende studiepoengsproduksjon. Hvis saken kommer opp mellom styremøtene og derfor ikke kan styrebehandles, vil administrasjonen involvere JSU i saksbehandlingen.

 

Det juridiske fakultet 20. februar 2012

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 11. mars 2012 19:46 - Sist endra 4. juni 2012 12:59