Sakskart til møte 3/2012 i Fakultetsstyret

Mandag 11. juni 2012, kl 1215 - 1500, Juridisk eksamenssal 1. etg. Urbygningen/DA Lunsj fra kl 1200

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. april

Vedlegg:  Protokoll fra styremøtet 23. april

Vedtaksforslag: Protokollen fra styremøtet 23. april godkjennes


Sak 2 Hovedprioriteringer for årsplan 2013-2015

           Vedlegg: Hovedprioriteringer for årsplan 2013 – 2015 (med lenken til høringsuttalelsen)

Vedtaksforslag:

1. Styre slutter seg til hovedprioriteringer 2013-2015
2. Styre ber fakultetet fokusere spesielt på punktene (nr......) i det videre arbeidet med årsplan 2013-2015

 

 

Sak 3 Plan- og budsjettprosess for 2013

Vedlegg: plan- og budsjettprosess for 2013

Vedtaksforslag: styret godkjenner framlagt plan- og budsjettprosess for 2013

 

Diskusjonssak

Sak 4 Prosjekt undervisningsressurser
          


Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker:

  1. Fakultetets svar på høring om handlingsplan for innovasjon.
  2. IHR
  3. Møtedatoer til høsten: 15. oktober og 10. desember

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

  1. Gjennomgang av regnskap for 1. tertial med ledelseskommentar og nøkkeltall.
  2. Status areal
  3. Ledelse kommende år

 

Sak 7 Et institutt presenterer seg: IOR

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget 2012

Onsdag 15. februar 2012:

Sak 1 Tilsetting av stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
(j.nr. 2011/8080)
Vedtak: Innstillingen godkjennes. Tilbud om stilling som stipendiat blir gitt kandidat 2 Kate Martin og kandidat 3. Anette Bringedal Houge. Om noen av disse takker nei går tilbudet til Rune Ellefsen. 
(enstemmig vedtatt)

Sak 3 Tilsetting av førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett
(j.nr. 2011/12847)
Vedtak: Henrik Bjørnebye tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett.
(enstemmig vedtatt)

Sak 4 Tilsetting av stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
(j.nr. 2011/12984)
Vedtak: Trond Welstad tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25% undervisningsplikt. .
(enstemmig vedtatt)
 
Sak 5 Forlengelse av stillings som professor II ved Institutt for offentlig rett
(j.nr. 2011/2250)
Vedtak: Kirsten Ketscher tilsettes i fast stilling som professor II ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.
(enstemmig vedtatt)

Sak 7 Innstilling om midlertidig 10% tilsetting av forsker ved Senter for menneskerettigheter
(j.nr. 2010/282)
Vedtak: Morten Bergsmo tilbys engasjement i midlertidig forskerstilling (SKO 1108) ved Senter for menneskerettigheter i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 for å gi faglig veiledning innen feltet internasjonal strafferett og humanitærrett.
(enstemmig vedtatt)

Torsdag 8. mars 2012:

Sak 1 Tilsetting av 1-2 førsteamanuensis ved Institutt for privatrett (j.nr. 2011/5689)
Vedtak: Innstillingen godkjennes. Herman Bruserud og Bernhard Johann Mulder tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dersom noen takker nei til tilbud om stilling går tilbudet videre til de andre innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
(enstemmig vedtatt)

Onsdag 21. mars 2012:

Sak 3 Forlengelse av stilling som professor II, NIFS (j.nr. 2008/ (j.nr. 2008/3380)
Vedtak: Innstillingen godkjennes. Vibe Ulfbeck tilsettes i et nytt femårig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. 
(enstemmig vedtatt)

Tirsdag 03.04.2012

Tilsetting av postdoktor ved Institutt for offentlig rett (2011/12588)
 Vedtak: Amrei Müller innstilles til stilling som eksternfinansiert postdoktor, SKO 1352, ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, for en periode på tre år.
(enstemmig vedtatt)

Tirsdag 17.04.2012:
 
Sak 1 Tilsetting av stipendiat tilknyttet prosjektet ARFA (2011/13544)
Vedtak: Kurt Weltzien tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, institutt for privatrett, for en periode på tre år uten undervisningsplikt.
(enstemmig vedtatt)

 

Sak 9 Dekanvedtak

Dekanen fattet på onsdag 30.05.2012, følgende vedtak om digital eksamen:

"Eksamen i JUS4211 gjennomføres digitalt høsten 2012, hvor eksamen blir
avlagt på PC og innlevering er digital. Prosjektgruppen evaluerer den
digitale eksamensgjennomføringen, og fremlegger deretter en
innfasingsplan for de øvrige emnene ved Det juridiske fakultet".

Nettside prosjektet:
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-prosjekter/digital-eksamen/

 

Sak 10 Eventuelt

 

 

Samlefil til styremøte 11/06/2012

 

Publisert 1. juni 2012 10:46 - Sist endra 29. okt. 2013 13:04