Protokoll fra møte 4/2012 i fakultetsstyret

Mandag 15. oktober kl 1215-1500, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen

Til stede: Kåre Lilleholt, Kirsten Sandberg, Liv Finstad, Marit Halvorsen, Olav Haugen Moen, Per Jørgen Ystehede, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Sara Ørnevik, Ørjan Skår og Hanna Faksvåg

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Julie Orning (sak 1), Steinar Hafto Myre (sak 1), Bente Lindberg Kraabøl (sak 1), Trond Skjeie (sak 2-5), Lars Botten (sak 2-5) og Eirik Haakstad (referent)

Til sak 1 møtte også: Curt André Lier (Juristforbundet), Jan Lindgren (Juristforbundet), Erik Keiserud (Advokatforeningen) og Merete Smith (Advokatforeningen)

 

Diskusjonssak

Sak 1 Studiekvalitet

Arkivsaksnr: 2012/12048

Juristforbundet og Advokatforeningen var invitert til å delta i styrediskusjonen om studiekvalitet på bakgrunn av Læringsmiljøundersøkelsen. Før diskusjonen presenterte Kirsten Sandberg den nye studieordningen, og Bente Lindberg Kraabøl redegjorde funnene i Læringsmiljøundersøkelsen.

Det ble avtalt at fakultetet inviterer Advokatforeningen, Juristforbundet og studentene til møte om fakultetets arbeid med studiekvalitet.

 

Vedtakssaker

Sak 2 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. september

Vedtak:

Protokollen fra ekstraordinært styremøte 24. september godkjennes

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Årsplan 2013-2015

Arkivsaksnr: 2012/11737

Endelig årsplan med gjennomføringsplaner legges frem for fakultetsstyret i møtet 10. desember.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2013-2015 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Hovedprioriteringer for budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017

Arkivsaksnr: 2012/11706

Endelig budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017 legges frem for fakultetsstyret i møtet 10. desember.

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer og foreslåtte tiltak i budsjett 2013, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Regnskap pr. 31.8.2012 (arkivsaksnr 2012/11855).
 • b) Utlysning av stilling som direktør ved Senter for menneskerettigheter (arkivsaksnr 2012/7810).
 • c) Høringssvar IHR (arkivsaksnr 2012/11128).
 • d) Plandialog 2012 (arkivsaksnr 2012/7937).
 • e) Status årsplan 2012-2014.

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter (NI). Kåre Lilleholt orienterte om status i arbeidet med utskillelse eller omorganisering av NI.
 • b) Nasjonalt fakultetsmøte. Kåre Lilleholt orienterte om dagsorden til Det nasjonale fakultetsmøtet 25. oktober.

 


Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 3. juli at:

 • a) Kevin David McGillivray, Olya Gayazova, Nertila Kuraj, Jørn Andreas Lyngstad, Dina Townsend og Carola Lingaas gis tilbud om stilling som stipendiat. Dersom noen takker nei til tilbud om stilling overføres de ledige stillingene til neste tilsetting av frie stipendiater. Nordisk institutt for sjørett kan tilsette Sofia Lazaridis som stipendiat uten ny kunngjøring under forutsetning av at instituttet finansierer stillingen. Tilsettingene gis for tre år uten pliktarbeid, men dekanen gis fullmakt til å forlenge ansettelsestiden med pliktarbeid hvis det viser seg at enkelte kandidater kan fylle et udekket arbeidsbehov.
 • b) Gentian Zyberi tilbys tilsetting i førsteamanuensisstilling (SKO 1011) ved Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom innstilte søker på første plass tar i mot tilbud om stilling går tilbudet videre til den neste innstilte.
 • c) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Arild Jansen gis opprykk til professor innen fagområde forvaltningsinformatikk med virkning fra 15. september 2011.
 • d) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Trygve Bergsåker gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2010.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 4. september at:

 • a) Alla Pozdnakova og Tarjei Bekkedal tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Senter for Europarett.
 • b) Henrik Ringbom tilsettes i stilling som professor II SKO 8013 ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett, for en periode på fire år.

 

Sak 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanvedtak 30.05.12: Eksamen i JUS4211 gjennomføres digitalt høsten 2012, hvor eksamen blir avlagt på PC og innlevering er digital. Prosjektgruppen evaluerer den digitale eksamensgjennomføringen, og fremlegger deretter en innfasingsplan for de øvrige emnene ved Det juridiske fakultet
 • b) Dekanvedtak (dato): Dekanen vedtar oppnevning av styremedlem og vara i Lovsamlingsfondets styre: Ola Mestad trekker seg fra styret og Lasse Simonsen går inn som ordinært medlem. Inger Johanne Sand blir fast vara.
 • c) Dekanvedtak 24.08.12: Dekanen oppnevner student Sara Ørnevik og stipendiat Azin Tadjdini som nye representanter til fakultetets valgstyre med funksjonstid til 31.12.12

 

Sak 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 16.10.2012

 

Kåre Lilleholt, fungerende dekan

Benedicte Rustad,fakultetsdirektør  
 

Publisert 22. okt. 2012 15:55 - Sist endra 24. jan. 2013 08:49