Sakskart til møte 4/2012 i fakultetsstyret

Mandag 15. oktober kl 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etg DA/Urbygningen

Lunsj fra kl 1200

Diskusjonssak

Sak 1 Studiekvalitet

Arkivsaksnr: 2012/12048

Vedlegg (pdf):

 1. Læringsmiljøundersøkelsen – 2012. Hovedfunn

 

Vedtakssaker

Sak 2 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. september

Vedlegg (pdf):

 1. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. september

Vedtaksforslag:

Protokollen fra ekstraordinært styremøte 24. september godkjennes

 

Sak 3 Årsplan 2013-2015

Arkivsaksnr: 2012/11737

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til årsplan 2013-2015 juridisk fakultet
 2. UiOs årsplan for 2013-2015

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2013-2015 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.

 

Sak 4 Hovedprioriteringer for budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017

Arkivsaksnr: 2012/11706

Vedlegg (pdf):

 1. Disponeringsskriv 2013 for juridisk fakultet
 2. Gjeldende langtidsbudsjett 2012-2016 for juridisk fakultet

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer og foreslåtte tiltak i budsjett 2013, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

 1. Regnskap pr. 31.8.2012 (arkivsaksnr 2012/11855). Vedlegg (pdf).
 2. Utlysning av stilling som direktør ved Senter for menneskerettigheter (arkivsaksnr 2012/7810). Vedlegg (pdf).
 3. Høringssvar IHR (arkivsaksnr 2012/11128). Vedlegg (pdf).
 4. Plandialog 2012 (arkivsaksnr 2012/7937). Vedlegg (pdf).
 5. Status årsplan 2012-2014. Vedlegg (pdf).

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 1. Status NI
 2. Nasjonalt fakultetsmøte

 

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 3. juli at:

 1. Kevin David McGillivray, Olya Gayazova, Nertila Kuraj, Jørn Andreas Lyngstad, Dina Townsend og Carola Lingaas gis tilbud om stilling som stipendiat. Dersom noen takker nei til tilbud om stilling overføres de ledige stillingene til neste tilsetting av frie stipendiater. Nordisk institutt for sjørett kan tilsette Sofia Lazaridis som stipendiat uten ny kunngjøring under forutsetning av at instituttet finansierer stillingen. Tilsettingene gis for tre år uten pliktarbeid, men dekanen gis fullmakt til å forlenge ansettelsestiden med pliktarbeid hvis det viser seg at enkelte kandidater kan fylle et udekket arbeidsbehov.
 2. Gentian Zyberi tilbys tilsetting i førsteamanuensisstilling (SKO 1011) ved Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom innstilte søker på første plass tar i mot tilbud om stilling går tilbudet videre til den neste innstilte.
 3. Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Arild Jansen gis opprykk til professor innen fagområde forvaltningsinformatikk med virkning fra 15. september 2011.
 4. Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Trygve Bergsåker gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2010.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 4. september at:

 1. Alla Pozdnakova og Tarjei Bekkedal tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Senter for Europarett.
 2. Henrik Ringbom tilsettes i stilling som professor II SKO 8013 ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett, for en periode på fire år.

 

Sak 8 Fullmaktssaker

 1. Dekanvedtak 30.05.12: Eksamen i JUS4211 gjennomføres digitalt høsten 2012, hvor eksamen blir avlagt på PC og innlevering er digital. Prosjektgruppen evaluerer den digitale eksamensgjennomføringen, og fremlegger deretter en innfasingsplan for de øvrige emnene ved Det juridiske fakultet
 2. Dekanvedtak (dato): Dekanen vedtar oppnevning av styremedlem og vara i Lovsamlingsfondets styre: Ola Mestad trekker seg fra styret og Lasse Simonsen går inn som ordinært medlem. Inger Johanne Sand blir fast vara.
 3. Dekanvedtak 24.08.12: Dekanen oppnevner student Sara Ørnevik og stipendiat Azin Tadjdini som nye representanter til fakultetets valgstyre med funksjonstid til 31.12.12

 

Sak 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 8.10.2012

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 8. okt. 2012 20:07 - Sist endra 8. okt. 2012 20:07