Protokoll fra møte 5/2012 i fakultetsstyret

Mandag 10. desember kl 1215-1500, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen

Til stede: Kåre Lilleholt, Kirsten Sandberg, Marit Halvorsen, Kirsti Strøm Bull, Olav Haugen Moen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Per Jørgen Ystehede og Hanne Faksvåg.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten (sak 2) og Eirik Haakstad (referent).

Dessuten møtte: Giuditta Cordero-Moss (sak 5), Andreas Føllesdal (sak 6) og Geir Ulfstein (sak 6).

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. oktober

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 15. oktober godkjennes

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2014-2017

Arkivsaksnr: 2012/11706

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet, og overlater til dekan å forta mindre nødvendige tilpassinger som følge av driftsmessige forhold eller endringer i tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren.

(Enstemmig vedtatt)

Sak 3 Søknad om å legge ned det eksternfinansierte MA programmet Risk Management and Marine Insurance (RMMI)

Arkivsaksnr: 2012/14065

Vedtak:

Fakultetsstyret innstiller på at RMMI-programmet nedlegges, og saken sendes til universitetsstyret for endelig vedtak.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Møtetider for fakultetsstyret 2013

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetidspunkt for 2013:

 • mandag 18. februar, kl 1200-1500
 • mandag 22. april, kl 0900-1200
 • mandag 17. juni, kl 1200-1500
 • mandag 21. oktober, styreseminar kl 0900-1600
 • mandag 16. desember, kl 1200-1500

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 5 Presentasjon av Institutt for privatrett

Instituttleder Giuditta Cordero-Moss presenterte Institutt for privatrett.

 

Sak 6 Senter for fremragende forskning (SFF)

Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein presenterte Senteret for fremragende forskning, PluriCourts.

 

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan 2013-2015 (arkivsaksnr 2012/11706).
 • b) Revidert budsjett til fellesgraden North Sea Energy Law Programme – NSELP (arkivsaksnr 2012/14134).
 • c) Internt handlingsrom (arkivsaksnr 2012/11128).
 • d) Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede (arkivsaksnr 2012/14140).
 • e) Valg til fakultetsstyret høsten 2012 (arkivsaksnr 2012/9430).
 • f) Prosjekt studiekvalitet (arkivsaksnr 2012/13948).

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Behovet for juridisk utdanning. Kåre Lilleholt redegjorde for status i utredningen om juridisk utdanning.
 • b) Areal. Benedicte Rustad og Marit Halvorsen orienterte om arbeidet med nytt bygg ved Tullinløkka.
 • c) Nasjonal institusjon. Kåre Lilleholt orienterte om status i arbeidet med utskillelse av NI fra SMR og UiO.
 • d) Direktørstillingen ved SMR. Kåre Lilleholt og Benedicte Rustad redegjorde for rekrutteringen av ny direktør ved SMR der fakultetsstyret er tilsettingsorgan.

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23. oktober at:

 • a) Sveinung Sandberg, May-Len Skilbrei og Heidi Mork Lomell tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom en av dem takker nei til tilbud om stilling går tilbudet videre til Stig Gezelius. ITU vil peke på at kravet om administrative kvalifikasjoner med fordel kunne ha kommet bedre frem i utlysingen, da dette kravet var av sentral betydning for instituttet.  Da ville kravet også ha kunnet blitt sterkere vektlagt av bedømmelseskomiteen.
 • b) Matthew Saul tilsettes i stilling som postdoktor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter på MultiRights prosjektet, for en periode på tre år. Dersom Matthew Saul takker nei til tilbud om stillingen går tilbudet videre til Klaus Dieter Beiter. Om han også takker nei til tilbud om stilling, vil det bli foretatt intervju av Irene Galtung og Kiara Neri før ny innstilling fremmes for ITU.
 • c) Raymond Critch tilsettes i stilling som postdoktor i Philosophy/Political Theory ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter på MultiRights prosjektet, for en periode på tre år. Dersom Raymond Critch takker nei til tilbud om stillingen går tilbudet videre til Claudio Corradetti. Om han også takker nei til tilbud om stilling, vil det bli foretatt intervju av Anders Herlitz og John Pearson før ny innstilling fremmes for ITU.

 

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 11.12.2012

Kåre Lilleholt, fungerende dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 

Publisert 2. jan. 2013 08:57