Protokoll fra møte 1/2013 i fakultetsstyret

Mandag 18. februar kl 0900-1200, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen

Til stede: Kåre Lilleholt, Kirsten Sandberg, Marit Halvorsen, Liv Finstad, Olav Haugen Moen, Per Jørgen Ystehede, Ellen Mo, Siri Teigum, Anders Sveen, Sofie Skjerve og Ørjan Skår.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten (sak 2), Ken Jensen (sak 2) og Eirik Haakstad (referent)

Dessuten møtte: Kristian Andenæs (sak 3)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10. desember

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 10. desember godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Årsregnskap 2012

Arkivsaksnr: 2012/11855

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte regnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 3 Presentasjon av Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Instituttleder Kristian Andenæs presenterte Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

 

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan 2013 med gjennomføringsplan (arkivsaksnr. 2012/11737).
 • b) Møte med NFR.
 • c) Arbeidet med årsplan 2014-2016 (arkivsaksnr. 2013/2306).
 • d) HMS: Beredskap og arbeidsmiljøundersøkelse (arkivsaksnr. 2013/324 og 2013/2297).

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Kåre Lilleholt orienterte om status i arbeidet med utskillelse av NI.
 • b) Oppfølging av kontakten med Juristforbundet. Kirsten Sandberg orienterte om fakultetets samarbeid med Juristforbundet om arbeidslivsdagene og kandidatundersøkelsen.
 • c) Internt handlingsrom (IHR). Benedicte Rustad orienterte om gjennomgangen av sentraladministrasjonen ved UiO, og om at fakultetet har mottatt høring om IHR-eksamen og IHR-web.

 

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 4. desember at:

 • a) Johan Karlsson Schaffer tilsettes i fast eksternfinansiert stilling som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Bortfall av oppdragsinntekter kan sidestilles med bortfall av arbeid i tjenestemannsloven, og gi grunnlag for oppsigelse. Dersom Johan Karlsson Schaffer takker nei til tilbud om stillingen må stillingen utlyses på nytt.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 23. desember at:

 • a) Xiaoqing Huang ansettes som stipendiat i skatterett ved Institutt for offentlig rett.

 

Sak 7 Fullmaktssaker

Dekanen fattet 19.12.2012 følgende vedtak om de ulike stimuleringsordningene ved fakultetet:

 • De ordinære stimuleringsmidlene, som i 2012 hadde et totalt budsjett på 200 000 kr vil bli fordelt ut til instituttene ut fra antall årsverk på det enkelte institutt.
 • Reisemidlene, som i 2012 hadde et totalt budsjett på 150 000 kr vil bli fordelt ut til instituttene ut fra antall årsverk på det enkelte institutt. Dekan oppfordret til at instituttene viderefører incitamentet som fakultetet har hatt når det gjelder publiseringsplaner ved innvilgelse av reisemidler.
 • Oppstartsmidlene, som i 2012 hadde et totalt budsjett på 300 000 kr vil bli fordelt ut til instituttene ut fra antall årsverk på det enkelte institutt.


Sak 8 Eventuelt

To saker ble tatt opp under eventuelt:

 • a) Juristutredningen. Kåre Lilleholt orienterte om at utredningen blir levert i disse dager til Kunnskapsdepartementet og at fakultetet forventer å få den på høring i løpet av våren.
 • b) Tilsetting av ny direktør ved Senter for menneskerettigheter. Kåre Lilleholt orienterte om at fakultetsstyret vil få tilsettingen av ny direktør ved SMR som vedtakssak i aprilmøtet.

 

Det juridiske fakultet, 20.2.2013

Kåre Lilleholt, fungerende dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 

Publisert 5. apr. 2013 08:53