Protokoll fra møte 2/2013 i fakultetsstyret

Mandag 22. april kl 0900-1200, Rom 571, 5. etg. Domus Nova

Til stede: Kåre Lilleholt, Kirsten Sandberg, Marit Halvorsen, Ole Kristian Fauchald, Joanna Nicholson, Per Jørgen Ystehede, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Anders Sveen, Sondre Hauge og Ørjan Skår.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker - åpent møte

Sak A1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. februar

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 18. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak A2 Overordnet strategi for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2013/3092

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for ny strategi, datert 02.04.13 (vedlegg 1 i denne saken).

(Enstemmig vedtatt)

 

Vedtakssaker - lukket møte

Sak B1 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Arkivsaksnr. 2012/7810

Ved votering over rangeringen av de innstilte søkerne stemte et flertall på 6 medlemmer for å rangere Birgitte Kofod Olsen som nummer en, mens mindretallet på 5 medlemmer stemte for Inga Bostad. Et enstemmig styre rangerte George Ulrich som nummer tre.

Vedtak:

Birgitte Kofod Olsen tilsettes som ny direktør for SMR på åremål for perioden 01.01.14-31.12.17. Hvis en søker takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste rangerte søker.

 

Vedtakssaker - åpent møte

Sak A3 Nye medlemmer til fakultetets valgstyre

Arkivsaksnr. 2013/4235

Vedtak:

Student Ørjan Skår og stipendiat Joanna Nicholson oppnevnes som nye medlemmer til fakultetets valgstyre med funksjonstid til 31.12.13.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak A4 Juristutredningen

Arkivsaksnr. 2013/4418

UiO har mottatt høringen "Behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025" med høringsfrist 5. juli. Fakultetssstyret hadde saken til en innledende diskusjon, og vil få den tilbake til ny behandling i møtet 17. juni. Frem til junimøtet vil det være en intern prosess på fakultetet der enheter, råd og utvalg, studenter og ansatte vil bli hørt. Synspunktene som kommer frem i denne prosessen vil bli presentert for fakultetsstyret i juni.

 

Orienteringssaker

Sak A5 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Ledelsens gjennomgang av HMS (arkivsaknr. 2013/1602).
 • b) Handlingsplan for Lokalt arbeidsmiljøutvalg 2013-2013 (arkivsaksnr. 2013/751).

 

Sak A6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status areal. Kåre Lilleholt orienterte om at UiO har mottatt tilbud fra Entra om leie av nytt bygg, og at kontakten med Entra håndteres av UiO sentralt.
 • b) NOKUT - evaluering av kvalitetssystem. Kirsten Sandberg orienterte om NOKUT skal evaluere UiOs og fakultetets kvalitetssikring av studiet.

Sak A7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 4. februar at:

 • a) Tilbud om stilling som stipendiat blir gitt kandidatene 1. – 3. på lista: Giuseppe Bianco, Stian Øby Johansen og Trude Myklebust . Om noen av disse takker nei går tilbudet til neste på lista. (Arkivsaksnr. 2012/5927)
 • b) Tilbud om stilling som stipendiat blir gitt kandidat 1 Trude Myklebust. Om hun takker nei går tilbudet til neste på lista. ITU viser til at det i fremtiden bør gå fram av utlysningen hvilken av de kunngjorte stillingene som ønskes prioritert. (Arkivsaksnr. 2012/4847)
 • c) Samson Yoseph Esayas tilsettes i eksternfinansiert forsker SKO 1108 for en periode på ett år, med mulighet for inntil tre måneders forlengelse. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Eugen Mandrila. (Arkivsaksnr. 2012/10383)
 • d) Tobias Mahler tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Emily Weitzenboeck. ITU merker seg henvendelsen fra Likestillingsutvalget. Kåre Lilleholt erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av sak 4. (Arkivsaksnr. 2012/3577)

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 5. mars at:

 • a) ITU følger bedømmelseskomiteens vurdering med presisering av 29.1.2013 og finner søkeren ikke kvalifisert for den utlyste stillingen med 3 mot 2 stemmer. (Arkivsaksnr. 2012/6985)
 • b) Emily Weitzenboecks tilsetting som postdoktor ved Institutt for privatrett forlenges med ett år, til 31.12.2014, med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2008/11607)


Sak A8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen vedtok 18.03.13 samlokalisering av PluriCourts - senter for fremragende forskning (arkivsaksnr 2011/7688).
 • b) Dekanen vedtok 20.03.13 norm for avlønning av alderspensjonister som underviser ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr 2013/3925).

 

Sak A9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 


Det juridiske fakultet, 24.4.2013

Kåre Lilleholt, fungerende dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 30. apr. 2013 09:16 - Sist endra 19. juni 2013 13:27