Protokoll fra møte 3/2013 i fakultetsstyret

Mandag 17. juni, kl 1200-1500, Rom 571, Domus Nova

Til stede: Kåre Lilleholt, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson, Per Jørgen Ystehede, Jan Einar Barbo, Ellen Mo og Anders Sveen.

Forfall: Kirsten Sandberg, Liv Finstad, Sondre Hage og Ørjan Skår.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Steinar Hafto Myre, Lars Botten (sak 3), Ken Jensen (sak 3), Jenny Graver (sak 6-8), Daniel Kjelling (sak 11) og Eirik Haakstad (referent).

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 22. april

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedtak:

Protokollene fra styremøtet 22. april godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Juristutredening - høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2013/7466 (2013/4418)

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til høringssvar med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen fra fakultetet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Tertialregnskap 30. april 2013

Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet og ledelseskommentaren for 1. tertial 2013 til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Oppnevning  av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnr. 2013/4235

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR: professor Ranghild Hennum, stipendiat Tone Wærstad, overingeniør Kjetil K. Frantzen og student Christoffer N. Mollestad.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnr. 2013/4235

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IKRS: professor Knut Papendorf, professor Liv Finstad, postdoktor Nicolay Johansen, student Cecilie Marie Løberg og kontorsjef Turid Eikvam.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Forslag til endring i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2010/1606

Vedtak:

Følgende setning inn i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet under avsnitt A. Opptjening og uttak:

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet.

Regelendringen skal gjelde for all opptjening fra og med høsten 2013.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 7 Endringer i stillingsplan våren 2013

Arkivsaksnr. 2012/11706

Vedtak:

Stillingen i alternativ tvisteløsning strykes fra stillingsplanen. Det opprettes en ny fast førsteamanuensisstilling innen formuerettslige fag.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 8 Hovedprioriteringer 2014-2016

Arkivsaksnr. 2013/2306

Fakultetsstyret sluttet seg til det fremlagte forslaget til hovedprioriteringer. Administrasjonen jobber videre med årsplan 2014-2016, og et fullestendig forslag legges frem for styret for vedtak på oktobermøtet.

 

Orienteringssaker

Sak 9 Presentasjon av Nordisk institutt for sjørett (NIFS)

Instituttleder Trine-Lise Wilhemsen presenterte Nordisk institutt for sjørett.

 

Sak 10 Skriftlige orienteringssaker

  • a) Rapport om likestillingsarbeidet ved fakultetet (arkivsaksnr. 2013/6903).

 

Sak 11 Muntlige orienteringssaker

  • a) Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Kåre Lilleholt orienterte styret om at Inga Bostad har fått tilbud om og takket ja til stillingen som direktør ved SMR.

 

Sak 12 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 9. april at:

  • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Benedikte Høgberg, Kjetil M. Larsen og Christina Voigt gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2012. (Arkivsaksnr. 2012/13651)
  • b) Alexander Næss Skjønberg og Andreas van den Heuvel tilsettes som stipendiater, SKO 1017, ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dekanen gis fullmakt til å fastsette om tilsettingen skal være 4 år med undervisningsplikt eller 3 år uten undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2012/4528)

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 6. mai at:

  • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Trond Solvang, John Asland, Morten Kjelland og Lee Bygrave gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2012. Trond Solvang og Lee Bygrave bes om å utarbeide en plan for hvordan de universitetspedagogiske kursene skal fullføres. ITU forutsetter at kursene tas uten ugrunnet opphold.

 

Sak 13 Fullmaktssaker

  • a) Dekanen fattet 22.3.2013 vedtak om økonomiske forhold rundt overføringen av MultiRights (arkivsaksn. 2013/3929).
  • b) Dekanen fattet 10.4.2013 vedtak om endring av rutinene for overtid for stipendiater (arkivsaksnr. 2013/4287).
  • c) Dekanen fattet 16.5.2013 vedtak om tildeling av Det juridiske fakultets del av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat (arkivsaksnr. 2013/4392).

 

Sak 14 Eventuelt

En sak ble tatt opp under eventuelt:

  • Kåre Lilleholt orienterte om at NORDEM (The Norwegian Resource Bank of Democracy and Human Rights) sin videre plass ved SMR er under vurdering, og at fakultetet har hatt møte med Utenriksdepartementet for å få klarhet i hvor lang tid UD vil trenge for eventuelt å etablere en alternativ løsning for NORDEM. Fakultetsstyret mente at dekanatet kunne håndtere saken videre og selv fatte beslutning i den.

 

 

Det juridiske fakultet, 20. juni 2013

Kåre Lilleholt, fungerende dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 24. juni 2013 13:15 - Sist endra 15. nov. 2013 14:00