Protokoll fra møte 4/2013 i fakultetsstyret

Torsdag 31.oktober, kl 0900-1600, Oslo Spiseforretning

Styreseminar - kl 0900-1300

Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristin Steen Slåttå, Troels Bjerre Leming, Anders Nitteberg Lie, Ørjan Skår, Alf Petter Høgberg, Siri Teigum, Per Jørgen Ystehede, Arild Underdal (sak 1), Kirsten Ketscher (sak 2), Benedicte Rudstad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver og Eirik Haakstad (referent)

 

Sak 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

Arild Underdal innledet om styrearbeid ved Universitetet i Oslo.

Den påfølgende diskusjonen ledet frem til følgende oppfølgingspunkter:

 • Styret bør få flere saker til diskusjon, og til hvert møte bør styret få et notat med de viktigste problemstillingene som ønskes diskutert.
 • Styrets arbeid bør rutinemessig gjennomgås ved utskifting av medlemmer.
 • Nye styremedlemmer bør få en pakke med de mest sentrale dokumentene når de er valgt, samt et møte med styreleder før første styremøte.
 • Når styret fatter vedtak som "vedtas med de endringer som fremkom i møtet" eller "dekanen gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet eller foreta mindre justeringer", bør det endelige dokumentet sendes styret til orientering.
 • Diskusjoner fra Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) bør bringes inn i styret.

 

Sak 2 Scenario 2025

Kirsten Ketscher innledet til diskusjon om langtidsstrategi.

Styret diskuterte særlig organiseringen av studiet, herunder omfanget av studietilbudet og forholdet mellom generalist- og spesialistutdanning, og forskningen, herunder forskningsbasert undervisning og tilsettingspraksis. Fakultetet tar med diskusjonene i styret videre til en fakultetskonferanse tidlig i 2014, og kommer tilbake til styret med saken etter fakultetskonferansen.

 

Styremøte - kl 1400-1600

Styremedlemmer til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristin Steen Slåttå, Troels Bjerre Leming, Anders Nitteberg Lie og Ørjan Skår.

Andre til stede: Alf Petter Høgberg, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver (sak 1-4), Lars Botten (sak 1-4), Trond Skjeie (sak 1-4), Eivind Roll (sak 1-4) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august

Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedtak:

Styret tar regnskapet og ledelseskommentaren for 2. tertial til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Årsplan for Det juridiske fakultet 2014-2006

Arkivsaksnr. 2013/2306

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2014-2016 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018

Arkivsaksnr. 2013/12658

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2014, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av medredaktør til Tidsskrift for rettsvitenskap

Arkivsaksnr. 2013/12593

Vedtak:

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg oppnevnes som ny medredaktør i Tidsskrift for rettsvitenskap.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Plandialogmøte med universitetsledelsen. Arkivsaksnr. 2013/8841.
 • b) Instituttledervalg ved fakultetet høsten 2013. Arkivsaksnr. 2013/4235.
 • c) Brannvern i Domus Nova.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Nasjonalt fakultetsmøte. Hans Petter Graver orienterte om det nasjonale fakultetsmøtet i Bergen, 17. oktober.
 • b) Arealer. Hans Petter Graver orienterte om at UiO igjen er i dialog med Entra om nye lokaler ved Tullinløkka.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 11. juni at:

 • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Søkeren tilstås ikke opprykk til professor etter kompetanse. Han kan tidligst søke på ny om å bli bedømt for opprykk til professor til fristen 15. september 2014.
 • b) Ingunn Ikdahl, Christoffer C. Eriksen, Per Johan Petersson Boucht og Sverre Blandol tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.
 • c) Birgitte Hagland og Eirik Østerud tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.
 • d) Dersom disputas blir godkjent i løpet av september 2013 tilsettes Silje Aambø Langvatn som postdoktor SKO 1352 (fagområde filosofi) ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år.  Dersom hun takker nei går saken tilbake til bedømmelseskomiteen for innhenting av utvidet prosjektbeskrivelse fra Hans Christian Siller, deretter til IVA og ITU.
  Theresa Squatrito tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde statsvitenskap) ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom hun takker nei lyses stillingen ut på ny
  Panos Merkouris tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde rettsvitenskap) ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom han takker nei lyses stillingen ut på ny.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 26. juni at:

 • a) Harald Irgens-Jensen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.
 • b) Marlene Wind og Steinar Andresen tilsettes som professor II SKO 8313 i 20 % stilling for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts.
 • c) Tommy Tranvik tilsettes som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 5. september at:

 • a) ITU mener det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på karakterer i rangeringen, og at bedømmelsen ikke gir argumenter for sterkere vektlegging av andre faktorer. Sofie Haugestøl og Sondre Torp Helmersen tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Om noen av disse takker nei går tilbudet videre til de andre innstilte i følgende rekkefølge: Maria Paola Diamanti, Astrid Pleym Løseth, Ole Henrik B. Førland, Yilma K. Desta, Zuzanna Godzimirska, Alexander Oliver Harris, Paula Linnea Bäcdén, Daniel M. H Herde, Stephanie Schmöltzer, Asta Stefansdottir, Thea Sveen.
 • b) Marte Rua tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom hun takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
 • c) ITU mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til karakterer, og at søkeren innstilt som nummer en ikke fyller karakterkravene for opptak på ph. d-programmet. Anniken Sørlie tilbys eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 05.06.13 vedtak om overbooking av studieplasser 2013/2014. Arkivsaksnr. 2012/7018.
 • b) Dekanen fattet 18.06.13 vedak om tildeling av UNIFOR-legatet Det juridiske fakultets reisefond av 1973. Arkivsaksnr. 2013/4392.
 • c) Dekanen fattet 01.07.13 vedtak om finansiering av Føllesdals 50 % stilling i perioden 01.04.13-31.05.16. Arkivsaksnr. 2011/7688.
 • d) Dekanen fattet 05.07.13 vedtak om oppnevning av nestleder for forskergruppen RIKS. Arkivsaksnr. 2011/15238.
 • e) Dekanen fattet 20.8.13 vedtak om endring i lønnsasts/honorar for eksterne veiledere og sensorer ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/8729.
 • f) Dekanen fattet 09.09.13 følgende vedtak: Student Kaja Reneflot Moe oppneves som nytt medlem av fakultetets valgkomité med funksjonstid til 31.12.2013.
 • g) Dekanen fattet 26.09.13 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2014/2015. Arkivsaksnr. 2013/12113.
 • h) Dekanen fattet 07.10.13 vedtak om honorering av studentrpresentanter i fakultetsstyret, råd og utvalg. Arkivsaksnr. 2013/12392.
 • i) Dekanen fattet 07.10.13 følgende vedtak: Christine Skogrand Havgar oppnevnes som fast representant for teknisk-administrativ ansatte til PMR med Marius Fuglum som personlig ara med funksjonstid 01.10.13-31.12.15.
   

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 14.11.2013

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 15. nov. 2013 13:57 - Sist endra 17. des. 2013 14:14