Protokoll fra møte 5/2013 i fakultetsstyret

Mandag 16. desember kl 1200-1345, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Til stede: Kåre Lilleholt, Alf Petter Høgberg, Marit Halvorsen, Joanna Nicholson, Kristin Steen Slåttå, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kaja Reneflot Moe, Anders Nitteberg Lie og Ørjan Skår.

Forfall: Hans Petter Graver, Ole-Andreas Rognstad og Troels Bjerre Leming.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver (sak 1-3), Lars Botten (sak 1-2), Trond Skjeie (sak 1-2) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. oktober

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 31. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018

Arkivsaksnr. 2013/14816

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet, og overlater til dekan å foreta mindre nødvendige tilpassinger som følge av driftsmessige forhold. Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret ber SMR komme tilbake med et langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Endring av Likestillingsutvalgets mandat og sammensetning

Arkivsaksnr. 2013/7024

Vedtak:

Likestillingsutvalget (LSU) endrer navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU). Dekanen får fullmakt til å utforme et konkret mandat i tråd med intensjonen bak navneendringen. LiMU skal ledes av en prodekan eller en instituttleder, og skal inkludere et av fakultetets verneombud i tillegg til de nåværende ansatte- og studentrepresentantene. Fakultetsstyret ber om få en rapport fra LiMU en gang i året.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetider for 2014:

 • mandag 24. februar, kl 1200-1800
 • tirsdag 8. april, kl 1200-1500
 • tirsdag 17. juni, kl 1200-1500
 • mandag 20. oktober, kl 1200-1500
 • mandag 15. desember kl 1200-1500

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan 2014-2016 med gjennomføringsplan. Arkivsaksnr. 2013/2306.
 • b) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2014. Arkivsaksnr. 2013/4235.

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Endringer i dekanatet. Kåre Lilleholt orienterte om at han er blitt fritatt fra vervet som studiedekan med virkning fra 01.01.14, og at Trygve Bergsåker er valgt som ny studiedekan fra samme tidspunkt.
 • b) Arealer. Benedicte Rustad orienterte om prosessen med Entra, og studie av innplassering og utnyttelse av nye og eksisterende bygg.
 • c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Kåre Lilleholt orienterte om status i prosessen med utskillelse av NI.

 

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 24. oktober at:

 • a) Michelle Qingzi Zang tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år.
 • b) (Om opptaksrutiner til doktorgradsprogrammet) Pkt 2 endres til følgende: "Karaktergrensen for opptak på ph.d.-utdanningen er høy. Normalt bør hoveddelen av karakterene på grunnutdanningen være A. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt. Vitenskapelig produksjon og selvstendig utarbeidet prosjektbeskrivelse kan kompensere noe for karakterkravet".

 

Sak 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 24.10.13 vedtak om studentpleiemidler på HUMR- og LLM-programmene. Arkivsaksnr. 2013/13232.
 • b) Dekanen fattet 29.10.13 vedtak om videre innfasing av digital eksamen. Arkivsaksnr. 2012/3072.
 • c) Dekanen fattet 18.11.13 vedtak om opprettelse av nye valgemner. Arkivsaksnr. 2013/127.
 • d) Dekanen fattet 24.11.13 vedtak om utvikling av språkemner ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/127.
 • e) Dekanen fattet 05.12.13 vedtak om endrede åpningstider for Informasjonssenteret. Arkivsaksnr. 2013/14942.

 

Sak 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 17. desember 2013

Kåre Lilleholt, dekanens stedfortreder

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 18. des. 2013 09:04 - Sist endra 25. feb. 2014 15:05