Protokoll fra møte 1/2014 in fakultetsstyret

Mandag 24. februar kl 1145-1730, Lødrups kjeller, Domus Media

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Marte Rua, Kristin Steen Slåttå, Jan Einar Barbo, Andreas Bjørklund og Hanna Nicholls.

Forfall: Ellen Mo og Hanne Hjemdal.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten (sak 2), Trond Skjeie (sak 2), Jenny Graver (sak 3-4), Randi Rørlien (sak 3-4) og Eirik Haakstad (referent).

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. desember 2013

Arkivsaksnr. 2013/6

 

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 16. desember 2013 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 regnskap 31. desember 2013

Arkivsaksnr. 2013/6949

 

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet, og gir dekanen fullmakt til å disponere et handlingsrom på 5,3 millioner, primært til studiekvalitetstiltak.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Digital eksamen. Arkivsaksnr. 2012/3072.
 • b) Studiebarometeret. Hans Petter Graver redegjorde for studiebarometeret og resultatene for fakultetet. Det var enighet i styret om at oppfølgingstiltak måtte diskuteres i flere av fora.

sak 4 Muntlige orienteringssaker

 • a) Arealer for Det juridiske fakultet. Hans Petter Graver orienterte om status i arbeidet for nye lokaler til fakultet.
 • b) Horisont 2020. Jenny Graver presenterte Horisont 2020 og fakultetets EU-prosjekter.
 • c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Hans Petter Graver orienterte om at fremtidig NI ser ut til å bli lagt direkte under Stortinget med virkning fra 2015.
 • d) Studiekvalitetsprosjektet. Trygve Bergsåker orienterte om status i fakultetets studiekvalitetsprosjekt.
 • e) Internt handlingsrom. Benedicte Rustad om ny organisering fra UiOs sentraladministrasjon.

 

Sak 5 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.12.2013 at:

 • a) Heidi Mork Lomell tilstås opprykk til professor innen fagområdet kriminologi med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr. 2013/13949.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.1.2014 at:

 • a) Tilbud om stilling som stipendiat SKO 1017 blir gitt til Katrine Kjærheim Fredwall, Anna Andersson og  Anders Narvestad. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Arkivsaksnr. 2013/4435.
 • b) May-Len Skilbrei gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr.  2013/13950.

 

Sak 6 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om uttelling i timeregnskapet for oppnevning av sensor 2 for masteroppgaver. Arkivsaksnr. 2013/127.
 • b) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om tilsynssensor for Master i rettsvitenskap 2014-2018 og fastsettelse av nytt honorar. Arkivsaksnr. 2013/15591.
 • c) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om godskrivning for arbeid knyttet til opptakskomite for HUMR- og LLM-programmene ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/127.
 • d) Dekanen fattet 08.01.14 vedtak om Oppnevning av representanter til Programrådet for forvaltningsinformatiske studier. Arkivsaknr. 2013/13760.
 • e) Dekanen fattet 09.01.14 vedtak om økt uttelling for sensorveiledninger ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2014/368.
 • f) Dekanen fattet 13.01.14 vedtak om Uttelling i timeregnskapet for nestleder ved SMR. Arkivsaksnr. 2014/625.
 • g) Dekanen fattet 17.01.14 vedtak om oppnevning av stedfortreder. Akrivsaksnr. 2012/1726.

 

Sak 7 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 25.2.2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 14. mars 2014 13:58 - Sist endra 30. mai 2014 10:56