Protokoll fra møte 2/2014 i fakultetsstyret

Tirsdag 8. april 2014, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Marit Halvorsen, Ole Andreas Rognstad, Marte Rua, Kristin Steen Slåttå, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Hanne Hjemdal, Hanna Nicholls og Andreas Bjørklund.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Jenny Graver (sak 1-5), Trond Skjeie (sak 1-3), Daniel Kjelling (sak 1-3), Siri Skåre (sak 1-3), Christian Boe Astrup (sak 1-3) og Eirik Haakstad (referent).

 

Vedtakssak

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar

Arkivsaksnr. 2014/2303.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

Styret ber om en orientering i neste møte om hvilke saker som må inngå i møteinnkallingen for å kunne behandles, og hvilke saker som kan behandles uten forhåndsvarsel.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak

Sak 2  Langtidsstrategi for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Inga Bostad, direktør ved SMR, presenterte ny langtidsstrategi for SMR.

 

Vedtakssak

Sak 3 Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018

Arkivsaksnr. 2013/14816.

Vedtak:

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR for perioden 2014-2018 med et akkumulert resultat på 4,9 mill. Av dette kan inntil 2 mill. disponeres til investeringer/engangstiltak i langtidsperioden.

Styret ber dekanen følge opp plan for iverksettelse av tiltak.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak

Sak 4 Plikt og insentiver

Arkivsaksnr. 2014/4183

Hans Petter Graver presenterte saken.

Fakultetsstyret var positivt til gjennomgangen og arbeidet som er gjort. Administrasjonen vil jobbe videre med å konkretisere aktuelle tiltak.

 

Vedtakssak

Sak 5 Endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2010/1606

Vedtak:

Det gjøres to endringer i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet (avsnitt A. Opptjening og uttak):

1. Følgende setning tas ut i sin helhet:

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet.

2. Presiseringen om at normale undervisnings- og administrative plikter må være oppfylt for å opptjene forskningstermin, tas ut. Annet avsnitt skal i stedet lyde slik:

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med fullt oppfylte plikter. Etter nærmere regler gir også tyngre administrative verv ved fakultetet rett til forskningstermin.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Studentstatistikk.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Årsverksutvikling. Eirik Haakstad orienterte om utviklingen av vitenskapelige og administrative årsverk ved fakultetet for perioden 2004-2013.
 • b) Fakultetskonferansen 5. mars. Hans Petter Graver orienterte om fakultetskonferansen 5. mars som var oppfølging av styreseminaret i 31. oktober 2013.
 • c) Status areal. Hans Petter Graver orienterte om at universitetsstyret har gitt Eiendomsavdelingen og fakultetet tillatelse til å sluttforhandle med Entra.
 • d) Status utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Hans Petter Graver om utskillelse av NI fra 01.01.15.
 • e) Utredning av studiemodell 3+2 ved Det juridiske fakultet, UiB. Hans Petter Graver orienterte om utredningen av 3+2 modell ved UiB, og om samarbeid mellom UiB og høgskoler. Styret diskuterte saken videre.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 6. mars at:

 • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Sveinung Sandberg gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr. 2013/13948

 

Sak 9 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fettet 12.03.14 vedtak om godskrivning i timeregnskapet for oversetting av eksamensoppgaver. Arkivsaksnr. 2014/625.
 • b) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Arkivsaksnr. 2011/15238.
 • c) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av midlertidig leder for forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling. Arkivsaksnr. 2011/15238.
 • d) Dekanen fattet 07.02.14 vedtak om emner med digital eksamen våren 2014. Arkivsaksnr. 2012/3072.

 

Sak 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 23. april 2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 24. apr. 2014 11:20 - Sist endra 17. juni 2014 12:29