Protokoll fra møte 3/2014 i fakultetsstyret

Tirsdag 17. juni, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Marit Halvorsen, Ole-Andreas Rognstad, Marte Rua, Kristin Steen Slåttå, Ellen Mo og Hanna Nicholls

Forfall: Jan Einar Barbo, Hanne Hjemdal og Andreas Bjørklund

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten (sak 1-2), Jenny Graver (sak 3) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. april 2014

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 8. april godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap for 1. tertial

Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet og ledelsesvurderingen for 1. tertial 2014 til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssak

Sak 3 Hovedprioriteringer for årsplan 2015-2017

Arkivsaksnr. 2014/5111

Hans Petter Graver redegjorde for saken og forslagene til hovedprioriteringer for perioden 2015-2017. Studiekvalitet er fortsatt en hovedsatsning for fakultet, og for kommende periode konkretiseres studiekvalitet med prioriteringer som areal/samlokalisering, tverrfaglighet, læringsmiljø, nye evalueringsformer og etikk. I vurderingen av en 3+2-modell vil også studiekvalitet stå sentralt.

Fakultetsstyret diskuterte hovedprioriteringene, men kom ikke med forslag til endringer eller nye prioriteringer.

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

  • a) Saker som må meldes til styret før behandling (arkivsaksnr.2014/2303).

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

  • a) Status areal. Hans Petter Graver orienterte om status i arbeidet for nye lokaler og om innplassering av enhetene i det nye bygget og bygningene rundt Universitetsplassen.
  • b) 3+2-modell. Hans Petter Graver orienterte om fakultetsledelsens standpunkt som er at en eventuell overgang fra dagens studieordning til en 3+2-modell må være faglig begrunnet og ikke styrt av ønsker utenfor profesjonen.

 

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 30. april at:

  • a) Catherine Banet tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. (Arkivsaksnr. 2013/4572).

 

Sak 7 Fullmaktssaker

  • Dekanen fattet 18.03.14 vedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - Gentian Zyberi (arkivsaksnr. 2014/3832).
  • Dekanen fattet 18.03.14 vedtak om ERC Starting Grant 2014-søknad - May-Len Skilbrei (arkivsaksnr. 2014/3867).
  • Dekanen fattet 04.04.14 vedtak om tilsynssensor for Bachelorstudiet i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og Masterstudiet i Forvaltningsinformatikk 2014-2018 (arkivsaksnr. 2014/625).
  • Dekanen fattet 04.04.14 vedtak om rettelse i Regler for godskrivning om maksimalt antall veiledningstimer i doktorgraden (arkivsaksnr. 2008/1679).

 

Sak 8 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 18. juni 2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

 

 

Publisert 18. juni 2014 12:58 - Sist endra 20. okt. 2014 13:41