Protokoll fra møte 4/2014 i fakultetsstyret

Mandag 20. oktober, kl. 1215-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Marte Rua, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristoffer Heitmann, Andreas Slørdahl og Hanna Nicholls.

Forfall: Kristin Steen Slåttå

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Lars Botten (sak 2-3), Trond Skjeie (sak 2-3) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedtak:

Protokollen fra 17. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr. 31 august

Arkivsaksnr. 2014/6122

Fakultetsstyret ønsket informasjon om forholdet mellom budsjettert overskudd for 2014 og dagens prognose. I budsjettet for 2014, slik det ble vedtatt høsten 2013, var det budsjettert med et overskudd på ca. 19,9 millioner, mens årsprognosen pr. september 2014 viser et overskudd på ca. 25,8 millioner.

Vedtak:

Styret tar regnskapet og ledelseskommentaren for 2. tertial til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Hovedprioriteringer for budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019

Arkivsaksnr. 2014/11007

Fakultetsstyret merket seg at det er forsinkelser i planlagte tiltak for 2014, og oppfordret fakultetet til gjennomføre tiltakene.

Fakultetsstyret hadde videre følgende kommentarer til budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019:

 • styret støtter forslaget i budsjettfremlegget om bruken av postdoktorer
 • styret foreslår å bruke midler på oppgradering av lesesaler i Domus Media
 • styret ber om at det vurderes en økning av driftsmidler til stipendiatene og stimuleringsmidler til instituttene

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2015, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Sammensetning av senterråd ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2013/3092

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den foreslåtte sammensetningen av senterrådet for SMR med følgende endringer i § 3-2:

 • begrepene "medlem", "medlem for" og "medlem ansatt i" må klargjøres og brukes konsekvent
 • dekanen ved Det juridiske fakultet gis myndighet til å oppnevne eksterne medlemmer til senterrådet etter forslag fra SMRs direktør

Fakultetsstyret overlater til dekanen å godkjenne de øvrige delene av SMRs vedtekter.

(Dekanen stemte mot at myndigheten til å oppnevne eksterne medlemmer skulle legges til dekanen, resten av vedtaket var enstemmig.)

 

Diskusjonssaker

Sak 5 Tverrfakultær energisatsning

Førsteamanuensis Henrik Bjørnebye ved Nordisk institutt for sjørett presenterte UiO Energi og fakultetets bidrag til og rolle i denne satsningen.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Høring om Tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/9109). Hans Petter Graver redegjorde for status i arealsaken og om tenkt i innplassering av enhetene i nytt og eksisterende bygg.
 • b) Høring om vurdering av 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap UiO (arkivsaksnr. 2014/7305). Hans Petter Graver orienterte om holdningene til 3+2-modell ved de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø, samt at det skal nedsettes en gruppe ved vårt fakultetet for å utrede saken videre, og at gruppen vil avgi sin rapport i løpet av våren 2015.
 • c) Rapport fra Strategic Advisory Board og videre oppføling ved UiO. Hans Petter Graver orienterte om rapporten Build a Ladder to the Stars og behandlingen av denne i universitetsstyret. Universitetet vil foreløpig konsentrere oppfølgingen rundt områdene studie, forskning og styringsstruktur.

 

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 30. juni at:

 • Inger Berg Ørstavik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. (Arkivsaksnr. 2013/15209)
 • Johann Ruben Leiß tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Anne Kjersti Cecilia Befring tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Olaf Halvorsen Rønning tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Monica Furustøl tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Spørsmålet om tilstedeværelse må avklares før arbeidsavtalen signeres. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Paula Linnea Bäckden tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Spørsmålet om tilstedeværelse må avklares før arbeidsavtalen signeres. Før arbeidsavtalen signeres må det avklares om lengden på tilsettingen skal begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være med eller uten undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Daniel Arnesson tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 15. september at:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Vidar Halvorsen og Leif Petter Olaussen gis opprykk til professor innen fagområde rettssosiologi med virkning fra 15. september 2013. (Arkivsaksnr. 2013/13272)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. oktober at:

 • Jerneja Penca tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts.
 • Shakira Maria Bedoya Sanchez tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts. Dersom hun takker nei til stillingen år tilbudet videre til Artur Appazov.
 • Daniel Behn tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts. Dersom han takker nei til stillingen år tilbudet videre til Alessandra Asteriti.

 

Sak 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 30.09.14 vedtak om endring av opptakskrav til masterprogrammet i forvaltningsinformatikk (arkivsaksnr. 2014/11404 ).
 • b) Dekanen fattet 26.09.14 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2015/2016 (arkivsaksnr. 2013/12113).
 • c) Dekanen fattet 05.09.14 vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377).
 • d) Dekanen fattet 20.06.14 vedtak om innfasinsgplan for digital eksamen - Høst 2014 (arkivsaksnr. 2012/3072).
 • e) Dekanen fattet 18.06.14 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/6871).
 • f) Dekanen fattet 17.06.14 vedtak om økning av gebyr for Egnethetsprøven for advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilling (arkivsaksnr. 2014/6850).
 • g) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om avtale om Senter for menneskerettigheter sine ansattes anledning til å undervise ved andre fakulteter ved UiO (arkivsaksnr. 2008/1679).
 • h) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om økt godskrivning for verv som programleder for HUMR-programmet (arkivsaksnr. 2008/1679).
 • i) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om godtgjørelse for undervisning og administrasjon ved Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter (arkivsaksnr. 2008/1679).
 • j) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om overbooking av studieplasser 2014/2015 (arkivsaksnr. 2012/7018).

 

Sak 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 22. oktober 2014

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 3. nov. 2014 09:23 - Sist endra 15. des. 2014 12:31