Protokoll fra møte 5/2014 i fakultetsstyret

Mandag 15. desember, kl. 1215-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Ole Kristian Fauchald, Marte Rua, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Kristoffer Heitmann og Andreas Slørdahl

Forfall: Marit Halvorsen, Kristin Steen Slåttå og Hanna Nicholls

Fra fakultetet: Alf Petter Høgberg, Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Lars Botten (sak 1-3), Trond Skjeie (sak 1-3), Daniel Kjelling (sak 1-3) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. oktober

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 20. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017

Arkivsaksnr. 2014/5111

Spørsmål om prioritering av internasjonalisering innenfor rettsstudiet tas videre med studiedekanen og PMR.

Vedtak:

Styret vedtar årsplanen med tiltak og resultatindikatorer, med de endringer som fremkom i styremøtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019

Arkivsaksnr. 2014/11007

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer innenfor rammen av hovedprioriteringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Forslag til valgkomite for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.18

Arkivsaksnr. 2014/13939

I saksdokumentene var det angitt for kort funksjonstid, riktig oppnevningsperiode er 01.01.15-31.12.18.

Vedtak:

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité:

 • Professor Tone Sverdrup (leder)
 • Professor Geir Ulfstein
 • Professor Vidar Halvorsen
 • Studentrepresentant
 • Seksjonssjef Randi Saunes

Dekanen får fullmakt til å foreslå studentrepresentant til valgkomiteen.

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.15-31.12.18. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.15-31.12.15.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.18

Arkivsaksnr. 2014/13939

I saksdokumentene var det angitt for kort funksjonstid, riktig oppnevningsperiode er 01.01.15-31.12.18.

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

 • Professor Kåre Lilleholt (leder)
 • Stipendiat Anders Narvestad
 • Studentrepresentant
 • Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Dekanen får fullmakt til å oppnevne studentrepresentant.

Funksjonstiden for Lilleholt og Myre er fram til 31.12.2018, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2015.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Møtetider for fakultetsstyret 2015

 

Vedtak:

 • mandag 23. februar, kl. 1200-1500
 • mandag 20. april, kl. 1200-1500
 • mandag 15. juni, kl. 1200-1500
 • mandag 19. oktober, kl. 1200-1500
 • mandag 7. desember, heldagsseminar

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Ansatte- og studenttall (arkivsaksnr. 2014/4508). Styret etterspurte statistikk for karakterer på masteravhandlinger. Denne sendes styret sammen med protokollen fra møtet.

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Mandat for arbeidsgruppe - 3+2-modell. Trygve Bergsåker orienterte om arbeidsgruppen og tidsfristen 15. juni.

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. november at:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Sverre Blandhol og Alla Pozdnakova gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2013.
 • Aled Dilwyn Fisher tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilbudet skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Allison Lindner. Dersom hun takker nei sendes saken tilbake til bedømmelseskomiteen for rangering av de to innstilte på tredjeplass.

 

Sak 10 Fullmaktssaker

 • Dekanen vedtok 10.10.14 midlertidig løsning for digital innlevering av masteroppgaver - Master i rettsvitenskap - Utsending til sensur via Filesender (arkivsaksnr. 2014/11798).
 • Dekanen vedtok 20.10.14 opprettelse av emnet "Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects" for programmet North Sea Energy Law (NSELP) (arkivsaksnr. 2014/625).
 • Dekanen vedtok 27.10.14 modell for fordeling av insentivmidler til ERC-prosjekter (arkivsaksnr. 2014/4183).

 

Sak 11 Eventuelt

To saker ble tatt opp under eventuelt:

 1. Fakultetsstyret ønsker å bli orientert om arealsaken i møtene framover.
 2. I møtet 20. oktober ble det reist spørsmål om stipendiatenes driftsmidler kunne, og fakultetsstyret etterspurte orientering om status i denne saken. Oppsummering fra Økonomiseksjonens kartlegging sendes til Stipendiatrådet og fakultetsstyret.

 

 

Det juridiske fakultet, 19. desember 2015

 

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 16. feb. 2015 13:34 - Sist endra 23. feb. 2015 12:43