Protokoll fra møte 1/2015 i fakultetsstyret

Mandag 23. februar, kl. 1200-1400, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Daniel Arnesson, Kristin Steen Slåttå, Ellen Mo, Agnete Nummedal, Anuschka Teresa Hager-Thoresen og Marthe Oldernes

Forfall: Marit Halvorsen og Jan Einar Barbo

Fra administrasjonen: Elisabeth Pedersen Lange, Siri Skåre, Lars Botten (sak 2), Ken Erling Jensen (sak 2), Daniel Kjelling (sak 5) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 15.12.14 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap per. 31.12.2014

Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Diskusjonssaker

Sak 3 Oppfølging av SAB-rapport

Hans Petter Graver redegjorde for rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB). UiO og universitetsstyret har valgt ut områdene utdanningskvalitet, tverrfaglighet, forskning og organisasjons- og beslutningsstruktur for videre oppfølging. Det er oppnevnt arbeidsgrupper for områdene  utdanningskvalitet, tverrfaglighet og forskning, mens arbeidet for å følge opp anbefalingene innenfor organisasjons- og beslutningsstruktur vil starte opp senere.

På området utdanningskvalitet gjør fakultetet allerede mye. Bedring av forholdstallet mellom lærer og student ved å bruke ledige ressurser til å ansatte flere faste vitenskapelige, satsningen på digital eksamen og nye lokaler er tiltak for å bedre utdanningskvaliteten. Under tverrfaglighet deltar fakultetet i to av UiOs store, tverrfaglige satsninger (UiO Energi og Unpacking the Nordic Model). Fakultetets prodekan for forskning, Alf Petter Høgberg, er oppnevnt som medlem av gruppen som skal jobbe med oppfølgingen SAB-rapportens anbefalinger på forskningsområdet.

Fakultetsstyret vil bli orientert videre i oppfølgingen.

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan - rapport for 2014 og oppfølgingsplan for 2015 (arkivsaksnr. 2014/5111).
 • b) Masterplan for bygg ved UiO, sak presentert for universitetsstyret 27.01.15.
 • c) Studiebarometeret.

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) og Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM). Daniel Kjelling orienterte om status for NI og NORDEM. NI skal skilles ut fra Senter for menneskerettigheter til Stortinget med virkning fra 01.07.15. Med hensyn til NORDEM varslet fakultetet i juni 2013 Utenriksdepartementet om at vi ønsker avslutte NORDEM med virkning fra 01.01.16. Utenriksdepartementet ba i januar 2015 fakultetet om å forlenge NORDEM for å gi departementet tid til å finne en ny organisering for NORDEM.
 • b) Samlet arealløsning - Kristian August kvartalet. Hans Petter Graver orienterte om status for det prosjekterte bygget i Kristian August kvartalet. Prosjektet har vært på åpen høring, og her kom det innsigelser fra Riksantikvaren om høyden på bygget. Det pågår en prosess fram mot endelig beslutning i bystyret.
 • c) Nye evalueringsformer. Trygve Bergsåker redegjorde for arbeidsgruppen og formålet med flere typer evalueringsformer. Arbeidsgruppen har et fullstendig utkast til rapport klart, og dette vil bli oversendt Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) så snart det er signert.

 

Sak 6 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 24.11.14 vedtak om godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15 (arkivsaksnr 2013/3092).
 • b) Dekanen fattet 03.12.14 vedtak om innfasingsplan for digital eksamen - Vår 2015 (arkivsaksnr. 2012/3072).
 • c) Dekanen fattet 18.12.14 vedtak om mandat for arbeidsgruppe - Utredning av 3+2-modell for Master i rettsvitenskap (arkivsaksnr. 2014/14552).
 • d) Dekanen fattet 06.01.15 vedtak om endring av punkt 10.5 i Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken (arkivsaksnr. 2014/625).
 • e) Dekanen fattet 15.01.15 vedtak om oppnevning av studentrepresentant til valgstyret 01.01.15-31.12.15 (arkivsaksnr. 2014/13939).
 • f) Dekanen fattet 22.01.15 vedtak om studentrepresentant til valgkomiteen 01.01.15-31.12.15 (arkivsaksnr. 2014/13939).
 • g) Dekanen fattet 10.02.15 vedtak om oppnevning av konstituert leder ved Senter for europarett (arkivsaksnr. 2015/2551).

 

Sak 7 Eventuelt

Tre saker ble tatt opp under eventuelt:

 1. Driftsmidler til stipendiater: Dette er en oppfølging fra styremøtene i oktober og desember 2014. Det ble bestemt at dekanat og stipendiatrådet skal ha et eget møte om driftsmidlene.
 2. Studiekvalitet i lys av teknologisk utvikling: Det ble reist spørsmål om fakultetet utnytter nye, teknologiske hjelpemidler på en god nok måte med hensyn til både studiekvalitet og lærerressurser. Saken sendes til PMR for videre behandling.
 3. Opptak på annet grunnlag enn karakterer fra videregående: Det ble reist spørsmål om opptak på grunnlag av karakterer fra videregående er den beste ordning, eller om det kan tenkes andre grunnlag for opptak for en mindre kvote. Innspillene tas med i utredning om 3+2 modell og behandles videre av PMR.

 

 

Det juridiske fakultet, 17. mars 2015

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 17. mars 2015 10:27 - Sist endra 15. juni 2015 13:30