Protokoll fra møte 2/2015 i fakultetsstyret

Mandag 15. juni, kl. 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Marit Halvorsen, Liv Finstad, Daniel Arnesson, Per Jørgen Ystehede, Ellen Mo, Mads Fredrik Baardseth og Stine Moengen Holst.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Elisabeth Pedersen Lange, Julie Orning (sak 1), Trond Skjeie (sak 1-5), Lars Botten (sak 4-5), Eline Sørensen(sak 1-8) og Eirik Haakstad (referent)

 

Diskusjonssaker

Sak 1 Faglige prioriteringer

Arkivsaksnr. 2008/122

Alf Petter Høgberg presenterte saken og tre grupper av tiltak for å styrke de utsatte fagene og sørge at det finnes tilstrekkelig lærerressurser:

 1. Sterkere styring og prioriteringer av fagligere resurser. Stillingsplanen for vitenskapelige stillinger vil gjennomgås og konsekvenser av endringer vil bli tatt inn i årsplan /budsjett.
 2. Styrket  ledelse og prioritering av undervisningsressurser vil bli vurdert som et hovedtiltak i årsplan 2016-2018.
 3. Utarbeide et notat til NFR og departementene om behov for forskning på juridiske basisfag, i samarbeid med Tromsø og Bergen.

 

Sak 2 Utredning av 3+2 modell

Arkivsaksnr. 2014/14552

Christoffer Conrad Eriksen presenterte utredningen og mulige løsninger for 3+2 modeller. Rapporten vil foreligge 25. juni, og det legges opp til at fakultetsstyret vil få saken til behandling på styremøtet i oktober.

 

Vedtakssaker

Sak 3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar

Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedtak:

Protokollen fra 23. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Regnskap pr. 30. april

Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedtak:

Regnskapet pr. 30. april tas til etterretning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Hovedprioriteringer for årsplan 2016-2018

Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedtak:

Styret vedtar hovedprioriteringer for årsplan 2016-2018 som foreslått, med de endringer som fremkom i styremøtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Oppnevning av valgkomite for Institutt for privatrett (IFP)

Arkivsaksnr. 2015/6904

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomite for IFP:

 • Professor Ole-Andreas Rognstad (leder)
 • Professor Lee Bygrave
 • Student Eldrid Huseby
 • Kontorsjef Eli Knotten

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 7 Oppnevning av valgkomite for Institutt for offentligrett (IOR)

Arkivsaksnr. 2015/7262

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomite for IOR:

 • Professor Geir Ulfstein (leder)
 • Stipendiat Anniken Sørlie
 • Overingeniør Kjetil K. Frantzen
 • Student Andrea Gustafsson

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Studentstatistikk.

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

 • a) Areal. Hans Petter Graver redegjorde for status, og at saken nå er til politisk behandling i kommunen.
 • b) Styreseminar 10. desember. Hans Petter Garver orienterte om planene om overføringsseminar og markering av gammelt og nytt styre.
 • c) Valg ved Det juridiske fakultet i 2015. Eirik Haakstad orienterte om tidsplan og gjennomføring av høstens dekanat- og fakultetsstyrevalg.

 

Sak 10 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. januar at:

 • Malcolm Langford tilsettes som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter og PluriCourts, for en periode på to år og seks måneder med 10 % undervisningsplikt. Anine Kierulf tilsette som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter, for en periode på to år uten undervisningsplikt. Dersom Langford/Kierulf takker nei går til tilbud om en toårig stilling videre til neste innstilte.
 • Jukka Mähönen og Margrethe Buskerud Christoffersen tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dersom en av dem takker nei går tilbudet videre til neste innstilte.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23. februar at:

 • Fredrik Skribeland, Samson Yoseph Esayas, Johannes Hygen Meyer, Johan Vorland Wibye, Rosa Manzo, Linn Cecilie Anker-Sørensen og Beate Fiskerstrand tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom en eller flere takker nei til stillingen går tilbudet videre til de neste to innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
 • Thomas Ugelvik tilsettes i 20 % eksternfinansiert stilling som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, i perioden 01.05.15 til 30.09.16.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. april at:

 • Synnøve Ugelvik og Markus Jerkø tilsettes som postdoktorer ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år med 10 % pliktarbeid eller fire år med 25 % pliktarbeid.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18. mai at:

 • Gentian Zyberi tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom Zyberi takker nei går tilbudet videre til Astrid Kjeldgaard-Pedersen.
 • ITU innstiller Daniel Naurin til femårig åremålsstilling som professor SKO 1404 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, og oversender saken til UiOs sentrale tilsettingsutvalg.
 • Rosa Greaves tilsettes som professor II i 20 % stilling i perioden 01.07.2015 til 30.06.2020.
 • Amrei Müller tilsettes som forsker (SKO 1109) ved PluriCourts for perioden 02.08.15-31.07.16.
 • Nino Tsereteli ansettes som forsker SKO 1109 ved PluriCourts for perioden 28.07.15-31.12.15.
 • Daniel Behns tilsetting som postdoktor ved PluriCourts forlenges for perioden 13.10.16-12.10.17. Behn gis 10 prosent pliktarbeid med virkning fra 2015.
 • Theresa Squatritos tilsetting som postdoktor ved PluriCourts forlenges for perioden 07.10.16-06.10.17. Pliktarbeidet på 10 prosent videreføres.

 

Sak 11 Fullmaktssaker

 • Dekanen fattet 11.02.15 vedtak om innfasingsplan for digital eksamen våren 2015 (arkivsaksnr. 2012/3072).
 • Dekanen fattet 04.03.15 vedtak om endring av regler for godskrivning, begrensning av innskudd og uttak av plusstimer (arkivsaksnr. 2008/1679).
 • Dekanen fattet 27.05.15 vedtak om overbooking av studieplasser 2015/2016 (arkivsaksnr. 2012/7018).

 

Sak 12 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

 

Det juridiske fakultet, 30. juni 2015

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 1. juli 2015 09:05 - Sist endra 19. okt. 2015 12:29