Protokoll fra møte 3/2015 i fakultetsstyret

Mandag 19. oktober, kl. 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen.

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, William Matthew Saul, Per Jørgen Ystehede, Ellen Mo, Stine Moengen Holst, Anuschka Teresa Hager-Thoresen og Marthe Oldernes

Forfall: Daniel Arnesson og Jan Einar Barbo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Eivind Roll, Lars Botten (sak 1-4), Ken Jensen (sak 1-4), Trond Skjeie (sak 1-4), Elisabeht Ulleberg (sak 7) og Eirik Haakstad (referent)

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. juni

Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august 2015

Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til etterretning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter og sentre

Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til nedtrappingsplanen for muligheten til å overføre overskudd fra ett år til det neste for basisøkonomien slik det fremkommer i tabell 2. Som følge av omstillingsmidler fra UiO gis SMR anledning til å overføre hhv. 1,5 millioner, 1,0 million og 0,5 million utover maksgrensene de tre første årene.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 4 Årsplan 2016-2018 og hovedprioriteringer for budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020

Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedtak:

1. Styret vedtar årsplanen for 2016-2018 med hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020, med budsjettiltak som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen:

 • stillingsplan og faglige prioriteringer
 • Øvrige hovedprioriteringer i budsjett for årsplan tiltak, herunder fullmakt til dekan og fakultetsdirektør
 • Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

3. Styret ber instituttene iverksette tiltak som gjør at fakultetets måltall for EU og NFR-bevilgninger oppnås, og at nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet for perioden 2017-2020 økes slik at nivået pr år er høyere enn i inneværende prognose og at nivået i 2020 er høyere enn i 2015.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 5 Vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger

Arkivsaksnr. 2015/12405

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslagene til videre oppfølging som er skissert i notatet, og ber om å orienteres om de nye rutinene for tilsettinger i vitenskapelig stillinger når disse er utarbeidet.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 6 Nominering av eksterne medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.01.16-31.12.19

Arkivsaksnr. 2015/9928

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår at advokat Jan Einar Barbo og lagmann Ellen Mo oppnevnes som faste eksterne medlemmer og at advokat Siri Teigum oppnevnes som personlig vara for Barbo for perioden 01.01.16-31.12.19. Dekanen får fullmakt til å foreslå personlig vara for Mo. Forslagene oversendes rektor for oppnevning.

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 7 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap ved UiO

Arkivsaksnr. 2015/9197

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om å:

 • Opprettholde dagens 5-årige integrerte masterprogram
 • Utrede muligheter for etablering av suppleringsopptak for bachelorkandidater i jus fra andre studiesteder
 • Utrede muligheter for å tilby en avstigningsmulighet etter tre år.

(Enstemmig vedtatt)

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Valg av nytt dekanat for perioden 01.01.16-31.12.19 (arkivsaksnr. 2015/7539).

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

 • a) ARK-undersøkelsen. Eirik Haakstad orienterte om status i og arbeidet videre med arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen.
 • b) Nasjonalt fakultetsmøte 14. oktober. Hans Petter Graver orienterte om de viktigste sakene på fakultetsmøtet
 • c) Valg av ny instituttledelse ved Institutt for privatrett. Hans Petter Graver orienterte om at Trygve Bergsåker er valgt til instituttleder for IFP for perioden 01.01.16-31.12.19 med John Asland som nestleder.

 

Sak 10 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 22. juni:

 • Gunhild Solli, Henriette NilssonTøssebro, Yuliya Chernykh, Sjur Swensen Ellingsæter, Natalia Torres Zuniga og Domenico Zipoli tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom en eller flere takker nei til stillingen går tilbudet videre til de neste to innstilte i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2014/13481).
 • John Todd, Martin Nøkleberg og Eva Magdalena Stambøl tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25% undervisningsplikt (arkivsaksnr. 2014/13482).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 9 september:

 • Arvid Aage Skaar tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, som professor SKO 1013 i skatterett (arkivsaksnr. 2015/4009).
 • Malcolm Langford, Anders Løvlie og Synnøve Ugelvik tilsettes i faste stillinger ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett som førsteamanuenser SKO 1011. Dersom en av disse takker nei vil tilbudet gå videre til Nikolai Winge (arkivsaksnr. 2014/4188).

 

Sak 11 Fullmaktssaker

 • Dekanen fattet 18.06.15 vedtak om godskriving av bachelorgrad i jus ved Høgskolen i Lillehammer (arkivsaksnr. 2015/8021).
 • Dekanen fattet 19.06.15 vedtak om oppnevnelse av ny programleder for Theory and Practice of Human Rights (arkivsaksnr. 2015/8118).
 • Dekanen fattet 25.06.15 vedtak om endring av senterleder PluriCourts / Senter for fremragende forskning (arkivsaksnr. 2011/7688).
 • Dekanen fattet 26.06.15 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet gyldig fra 01.08.2015 (arkivsaksnr. 2014/6871).
 • Dekanen fattet 02.07.15 vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning og veiledning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377).
 • Dekanen fattet 02.07.15 vedtak om ekstra innskudd til undervisningsbanken for nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger (arkivsaksnr. 2015/8862).
 • Dekanen fattet 05.08.15 vedtak om Regler for godskriving - Fradrag for sykdom (arkivsaksnr. 2008/1679).
 • Dekanen fattet 07.09.15 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen i naturressursrett (arkivsaksnr. 2011/15238).
 • Dekanen fattet 16.09.15 vedtak om Opptaksrammer for studieåret 2016/2017 (arkivsaksnr. 2013/12113).

 

Sak 12 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 21. oktober 2015

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 21. okt. 2015 13:50 - Sist endra 18. des. 2015 09:05