Protokoll fra møte 4/2015 i fakultetsstyret

Torsdag 10. desember kl. 1200-1800, Lysebu

Til stede: Hans Petter Graver, Trygve Bergsåker, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Matthew William Saul, Per Jørgen Ystehede, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Stine Moengen Holst, Anuschka Hager-Thoresen, Erling Hjelmeng, Alf Petter Høgberg, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro og Ida Stabrun

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Eivind Roll, Tor Inge Rosvoll (sak 1-3), Steinar Hafto Myre (sak 1-3), Trond Skjeie (sak 1-7 ) og Eirik Haakstad (referent)

 

V-Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. oktober

(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 19. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Strategiske utfordringer og muligheter

Hans Petter Graver presenterte som avtroppende dekan sin oppfatning av de viktigste sakene fra de 8 siste årene. Påtroppende dekan Dag Michalsen presenterte sitt syn på de viktigste sakene de kommende fire årene, særlig knyttet til utdanningskvalitet, forskning og formidling.

 

O-SAK 2  Oppfølging av SAB-rapportene

Berit Karseth, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), presenterte arbeidsgruppe 1 i oppfølging av SAB-rapporten.

 

O-SAK 3 Areal

Entra og MAD arkitekter presenterte planene for det nye bygget. Presentasjonen ettersendes til styrets medlemmer.

 

O-SAK 4 Finansiering av rettsvitenskapelig forskning

(Arkvisaksnr. 2015/12595)

Alf Petter Høgberg presenterte ønsket om et rettsvitenskapelig forskningsprogram, og hvordan fakultetet jobber for å få fremme dette.

 

O-SAK 5 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved Det juridiske fakultet

(Arkivsaksnr. 2013/2297)

Eirik Haakstad presenterte status i ARK-undersøkelsen og fire områder for videre oppfølging: 1) styrke fellesskapet på fakultet, 2) bedre forskerstøtte, 3) mottak av nyansatte og 4) karriereveiledning for midlertidig ansatte.

 

O-SAK 6 Handlingsplan for likestilling og minoritetsundersøkelse

(Arkvisaksnr. 2015/14804 )

Saken ble ikke fyldig presentert i møtet, men fakultetsstyret tok handlingsplanen til etterretning. Styret ønsker videre å invitere minoritetsundersøkelses leder til et møte første halvår 2016 for å presentere resultatene fra undersøkelsen.

 

O-SAK 7 Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2018

(Arkivsaksnr. 2015/12150)

Trond Skjeie presenterte budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020. Styret vedtok hovedprioriteringene i oktobermøtet, og hadde ingen innsigelser til det endelige budsjettet. Hans Petter Graver foreslo å legge til en henvisning i årsplanen til LiMUs handlingsplan, og styret ga sin tilslutning til dette.

 

D-SAK 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Tilbakemeldingene fra styremedlemmene faller inn under fire hovedpunkter:

 1. Protokoller: Det må nedtegnes hva som faktisk ble vedtatt, og formuleringer som "vedtatt med de endringer som fremkom i møtet" bør unngås. Samtidig kan det refereres kort til hovedpunktene i eventuelle diskusjoner i vedtakssakene.
 2. Kompetanse: Styret presiserte viktigheten av kompetanse på økonomi, og ba om økonomiopplæring for alle nye medlemmer.
 3. Saksdokumenter: Administrasjonen bør fortsette å minimere antallet forkortelser i dokumentene og lage så enkle fremstillinger som mulig.
 4. Presentasjoner: Styret ønsker å fortsette praksisen med presentasjoner fra enheter, fagmiljøer og prosjekter. 

 

O-SAK 8 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Valg til fakultetsstyret høsten 2015 (arkivsaksnr. 2015/9928).
 • b) Revidert ph.d.-program ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/10377).

 

O-SAK 9 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. oktober:

 • James Messerschmidt tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i kriminologi SKO 1011  ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 
  Kristin Bergtora Sandvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i rettsosiologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
  Thomas Ugelvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i rettsosiologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi under forutsetning av at fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsbudsjett og stillingsplan.
  Jukka Savolainen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i kriminologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi under forutsetning av at fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsbudsjett og stillingsplan.
  Dersom noen av de som får tilbud om stilling takker nei sendes saken til instituttet for vurdering av hvem av de andre innstilte som bør få tilbud om stilling, slik at det sikres en forsvarlig faglig bredde. (Arkivsaksnummer 2014/13262)
 • Taylor St. John, Alain Zysset og Szilárd Gáspár-Szilágyi tilsettes i stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnummer 2015/2822)
 • Marianne Jenum Hotvedt tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, for en periode på tre år med 50 klokketimer undervisnings- og eksamensplikt pr. år. (Arkivsaksnummer 2015/3281)

 

O-SAK 10 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

 • Dekanen vedtok 06.10.15 oppnevning av representant til De juridiske fakulteters publiseringsutvalg (arkivsaksnr. 2015/12571).
 • Dekanen vedtok 06.10.15 opprettelse av nye valgemner 2015 (arkivsaksnr. 2015/1025).
 • Dekanen vedtok 02.11.15 tilsetning av Matthew Saul i forbindelse med ERC StG 2016 søknad (arkivsaksnr. 2015/13545).

 

O-SAK 11 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 18. desember 2015

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 11. jan. 2016 14:26 - Sist endra 25. jan. 2016 09:26