Protokoll fra konstituerende møte i fakultetsstyret

Mandag 18. januar kl. 1300-1430, Lødrups kjeller, Domus Media

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Daniel Arnesson, Ida Stabrun, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Ivar-André Slettedal, Gunnar Hiis og Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Forfall: Henriette N. Tøssebro

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Lars Botten, Trond Skjeie og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. desember 2015

(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 10. desember godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Økonomiopplæring

Trond Skjeie og Lars Botten gjennomgikk og presenterte sentrale plan- og budsjettprosesser og regnskapsprinsipper ved UiO og fakultetet.

 

O-SAK 2  Fakultetsstyrets oppgaver, mandat og sammensetning

Eirik Haakstad presenterte styrets sammensetning og mandat iht. Normalregler for fakulteter og Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet.

 

V-SAK 2 Oppnevning av Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)

(Arkivsaksnr. 2015/9928)

Styret diskuterte om de midlertidig vitenskapelig ansatte burde ha vært representert i ITU. Normalreglementet for fakultetet, § 8, gir ikke anledning til å utvide ITU. For å ivareta en konsistent politikk i ITU legger styret til grunn at de faste vitenskapelige medlemmer av styret også må sitte i ITU. Fakultetet vil se nærmere på om representanten for midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret kan og bør gis observatørstatus i ITU.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer til ITU med virkning fra 01.01.16:

  • Professor Dag Michalsen, dekan og ITUs leder
  • Professor Ole-Andreas Rognstad
  • Professor May-Len Skilbrei
  • Seniorkonsulent Ida Stabrun
  • Student Ivar-Andre Slettedal

Dekanens stedfortreder er vara for dekanen til ITU. Vararepresentantene for de faste vitenskapelige og teknisk-administrative til fakultetsstyret er også vararepresentanter til ITU. For studentrepresentanten er det andre JSU-medlemmet i styret vara til ITU.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Møtetider for fakultetsstyret i 2016

(Arkivsaksnr. 2016/564)

Vedtak:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2016:

  • mandag 15. februar, kl. 0900-1200
  • mandag 13. juni, kl. 1200-1500
  • mandag 17. oktober, kl. 1200-1500
  • mandag 12. desember, kl. 1200-1500

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 3 Skriftlige orienteringssaker (kommenteres ikke i møtet)

  • a) Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020 (arkivsaksnr. 2015/12150).

 

O-SAK 4 Eventuelt

Under eventuelt gjentok fakultetsstyret ønsket fra desembermøtet om at enheter, forskningsprosjekter og fagmiljøer skal få presentere seg for styret. Fakultetet kommer tilbake med den plan for presentasjonene i styremøtet 15. februar.

 

 

Det juridiske fakultet, 19. januar 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 25. jan. 2016 10:25 - Sist endra 15. feb. 2016 09:20