Protokoll fra møte 1/2016 i fakultetsstyret

Mandag 15. februar, kl. 0900-1200, Lødrups kjeller, Domus Media

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, Ida Stabrun, Jan  Einar Barbo, Ivar-André Slettedal og Gunnar Hiis

Forfall: Ellen Mo og Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter, Lars Botten (sak V-2), Ken Jensen (sak V-2) og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 18. januar

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Protokollen fra det konstituerende styremøtet 18. januar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Presentasjon av Institutt for privatrett (IFP)

Instituttleder ved IPF, professor Trygve Bergsåker, presenterte instituttet. Presentasjonen sendes styrets medlemmer.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2015

Arkivsaksnr. 2015/6797

Lars Botten gjennomgikk fakultetets årsregnskap for 2015.

Fakultetsstyret ba om at det til styremøtet 13. juni blir laget en oversikt over alle aktive eksternfinansierte prosjekter ved fakultetet. Oversikten bør inneholde opplysninger som navn på og tema for prosjektet, størrelse på økonomien, prosjektets varighet og navn på prosjektleder.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar årsregnskapet for 2015.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 2 Muntlige orienteringssaker

 • a) Studiebarometeret. Erling Hjelmeng presenterte spørreundersøkelsen og resultatene for Det juridiske fakultet. Resultatene har vært relativt stabile i alle tre årene som undersøkelsen har blitt gjennomført, og det er høy grad av samsvar mellom forbedringspunktene som fremkom i undersøkelsen og fakultetets prioriteringer i årsplanen.
 • b) Oppfølging av 3+2 vedtaket. Erling Hjelmeng redegjorde kort for styrets vedtak i 2015 om ikke å gå videre med en 3+2 modell. Det nedsettes nå en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålene om suppleringsopptak og mulighet for avstegsordning.
 • c) Klart språk. Erling Hjelmeng orienterte om et mulig samarbeid med DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Kunnskapsdepartementet om masteravhandlinger innenfor klart språk.
 • d) Presentasjon av enheter, prosjekter og fagmiljøer i 2016. Benedicte Rustad informerte om den foreløpige tidsplanen for presentasjoner av enheter og prosjekter i 2016: NIFS og EDOLAD i juni, SMR og LiMU i oktober, IOR i desember og IKRS i 2017.

 

O-SAK 3 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 9. november 2015:

 • Bedømmelsen for opprykk av søkerne Johan Boucht, Henrik Bjørnebye og Ivar Alvik godkjennes. Johan Boucht, Henrik Bjørnebye og Ivar Alvik tilstås opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2014. (Arkivsaksnr. 2014/12292).
 • Maria Astrup Hjort tilsettes som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2015/5739)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. desember 2015:

 • Sytske Besemer og Mareile Kaufmann tilsettes som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Kaufmann tilbys tilsetting under forutsetning av at hun får godkjent doktorgrad i løpet av vårsemesteret 2016. Dersom en eller begge av de som får tilbud om stilling takker nei går tilbudet videre til de andre innstilte i den rekkefølgen de er innstilt. (Arkivsaksnr. 2015/5740).
 • Ingvild Bruce, Erland Eriksen Gjein, Jørgen Sørgard Skjold, Astrid Iversen, Daniele Vittorio Genner, Nora Naguib Leerberg og Maïmona-Lise Pouye tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å bestemme om det skal være tre års tilsetting uten undervisningsplikt eller fire års tilsetting med 25 % undervisningsplikt. Dersom noen av disse takker nei går tilbudet videre til de andre innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
  Fem av stillingene var forbeholdt prioriterte fagområder ved fakultetet. Av de innstilte søkerne har ITU prioritert søkere innenfor disse fagområdene. Da det er ikke var godt kvalifiserte søkere til alle prioritere fagområder har fakultetet valgt akseptere flere enn to stipendiater med prosjektbeskrivelse utenfor de prioriterte områdene slik at det fortsatt kan ansettes i syv stillinger.
  En av de som tilbys stilling får opptak på Edolad-programet, mens de andre tas opp på fakultetets ordinære Ph.d-program i rettsvitenskap. Stillingen som disponeres til Edolad-programmet medfører ikke ansettelse i færre frie stillinger, og det går derfor ikke ut over andre søkeres berettigede forventninger. (Arkivsaksnr. 2015/5737).
 • Bedømmelsen for opprykk av Jukka Mähönen godkjennes. Jukka Mähönen tilstås opprykk til professor innenfor fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september. (Arkivsaksnr. 2015/12838).

 

O-SAK 4 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 18.11.15 vedtak om nedleggelse og opprettelse av valgemne 2015 (arkivsaksnr. 2015/1025).
 • b) Dekanen fattet 01.12.15 vedtak om oppnevnelse av medlemmer i PMR for perioden 2016-2020 (arkivsaksnr. 2015/1025).
 • c) Dekanen fattet 15.12.15 vedtak om nye vurderingsformer (arkivsaksnr. 2015/15368).
 • d) Dekanen fattet 23.12.15 vedtak om tildeling av to faste stillinger til PluriCourts (arkivsaksnr. 2015/12150).
 • e) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om fordeling av ekstraordinære driftsmidler (arkivsaksnr. 2015/14981).
 • f) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om Det juridiske fakultets egenandel på ITN-prosjektet Produ:CE (arkivsaksnr. 1374842015/14840).
 • g) Dekanen fattet 27.01.16 vedtak om oppnevning av Likestillings- og mangfoldsutvalget 2016-2020 (arkivsaksnr. 2013/7024).
 • h) Dekanen fattet 08.02.16 vedtak om oppnevning av fakultetsgruppe for faglig-sosial planlegging 2016-2017 (arkivsaksnr. 2013/2297).
 • i) Dekanen fattet 18.12.15 vedtak om undervisningledelse (arkivsaksnr. 2015/15532).

 

O-SAK 5 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 22. februar 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 22. feb. 2016 13:51 - Sist endra 25. mai 2016 14:21