Protokoll fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret

Mandag 23. mai, kl. 0900-1100, Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, Ida Stabrun, Siri Teigum, Ellen Mo, Ivar-Andre Slettedal og Gunnar Hiis.

Forfall: Jan Einar Barbo og Anuschka Teresa Hager-Thoresen.

Fra administrasjonen: Oddrun Rangsæter, Lars Botten (o-sak 1) og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. februar

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Prokollen fra styremøtet 15. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet til rapporten "En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål"

Arkivsaksnr. 2016/6146

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til hovedtrekkene og innholdet i utkastet til høringsuttalelse, men ber om at fakultetets syn presiseres tydelig i lys av styrets behandling av høringsuttalelsen. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Muntlige orienteringssaker

  • a) Regnskapet pr. 30.04.16 - foreløpig orientering. Lars Botten orienterte kort om resultatene i regnskapet for 1. tertial. Fakultetsstyret får saken tilbake i møtet 13. juni.

 

O-SAK 2 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 25. mai 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 26. mai 2016 10:05 - Sist endra 13. juni 2016 15:44